Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Nezkrotná Angelika

Nezkrotná Angelika

nz
nz

Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a před­chá­zí Angelika a sul­tán.

Obsah filmu

Angelika, se dozví­dá, že její prv­ní man­žel Joffrey de Peyrac stá­le žije, a vydá­vá se ho v dopro­vo­du své­ho věr­né­ho alchy­mis­ty Savaryho hle­dat na jih Francie. Domnívají se, že ho našli na ost­ro­vě, kde malo­moc­ný vyvo­lá pirá­ta zva­né­ho Rescator, než spáchá sebe­vraž­du, aby uni­kl mužům vévo­dy z Vivonne. Angelika donu­tí vévo­du, kte­rý ji chce při­vést zpět k fran­couz­ské­mu krá­li Ludvíku XIV., aby ji odve­zl lodí na Sardinii pod pohrůž­kou, že odha­lí, že vévo­do­va sest­ra, mada­me de Montespan, je spo­je­na s okult­ní­mi kru­hy.

U pobře­ží Sardinie je loď napa­de­na Rescatorem, pirá­tem, kte­rý úto­čí na všech­ny lodě fran­couz­ské­ho krá­le. Angelika netu­ší, že mas­ko­va­ný pirát je ve sku­teč­nos­ti Joffrey, a sko­čí do vody, aby mu unik­la. Těsně před svou smr­tí se jí zachrá­ně­ný mai­t­re Savary svě­ří, že Angelika byla na palubě lodi, kte­rou zni­čil.

Angelika je zachrá­ně­na d’Escrainvillem, šlech­ti­cem, kte­rý byl kvů­li ženě vyhnán a nyní se mstí všem ženám. Znásilní Angeliku a pak ji zavře do nákla­do­vé­ho pro­sto­ru s věz­ni, kte­rým řek­ne, aby vyu­ži­li situ­a­ce. Angeliku zachrá­ní před neho­ráz­nost­mi Escrainvillův prv­ní důstoj­ník, kte­rý nechce plýtvat cen­ným zbo­žím, jež by před­sta­vo­va­la na draž­bě otro­ků. Když Joffrey (ali­as obá­va­ný Rescator) nastou­pí na loď a řek­ne d’Escrainvilleovi, že hle­dá Angeliku, d’Escrainville tvr­dí, že ji nikdy nevi­děl.

Angelika je nyní hýč­ká­na, aby se zvý­ši­la její trž­ní hod­no­ta, a je odve­ze­na na Krétu, kde je pro­dá­na na trhu s otro­ky. Aby ji d’Escrainville a jeho zástup­ce pře­svěd­či­li, aby se dob­ro­vol­ně zúčast­ni­la, zavřou ji do míst­nos­ti s bez­poč­tem divo­kých koček. Angelika se pod­vo­lí, ale poda­ří se jí pře­svěd­čit rytí­ře Maltézského řádu, kte­ří při­je­li vykou­pit evrop­ské věz­ně, aby nabíd­li dost peněz na její osvo­bo­ze­ní. Angéliina nako­nec obna­že­ná krá­sa zved­ne nabíd­ku pří­liš vyso­ko, a dokon­ce i maroc­ký král, kte­ré­mu ji d’Escrainville slí­bil, je pora­žen: Angéliku kou­pí cizi­nec. Ukáže se, že kupec je Joffreyho vysla­nec, kte­rý ji odve­ze na hrad její­ho man­že­la. Oba se koneč­ně zno­vu setká­va­jí, přes­to­že je jejich dob­ro­druž­ství roz­dě­li­la. Na Joffreyho lodi však vypuk­ne požár a Angelika mu řek­ne, aby šel zachrá­nit svou loď. Angelika, zaja­tá během toho­to roz­ptý­le­ní, opouš­tí břeh na Escrainvillově lodi, kte­rá zís­ka­la svou kořist, pod Joffreyovým bez­moc­ným pohle­dem.

Zajímavosti

Film vyprá­ví pou­ze prv­ní část romá­nu Nezdolná Angelika. Zatímco kni­ha vyprá­ví také o Angéličině uvěz­ně­ní v haré­mu a násled­ném útě­ku, film uka­zu­je pou­ze pát­rá­ní po Jeoffreym de Peyrac. Pokračování děje romá­nu se obje­vu­je až v dal­ším díle fil­mo­vé série Angélique a sul­tán. Na roz­díl od fil­mu se Rescator v romá­nu nepro­je­vu­je jako Jeoffrey hned, ale až v 6. díle Angélique a její lás­ka.

Kostýmy navrh­la Rosine Delamare a scé­nu Robert Giordani. Ve fran­couz­ských kinech byl film uve­den 22. říj­na 1967, v Německu 15. pro­sin­ce 1967.

V roce 2013 byla nato­če­na nová fil­mo­vá adap­ta­ce pod názvem Angélique, kte­rá vychá­zí z prv­ních čtyř dílů ree­di­ce z roku 2008. Podle romá­nů Anne Golon byly nato­če­ny také turec­ké fil­my Anjelik Osmanli sara­y­la­rin­da (1967) a Anjelik ve Deli Ibrahim (1968).


Photo © S.N. Prodis

Zdroj člán­ku: Fracouzská wiki­pe­die

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán9. srpna 2021 Angelika a sultán Angelika a sultán je francouzsko-německo-italsko-tuniský film Bernarda Borderieho z roku 1968. Navazuje na film Nezkrotná Angelika a uzavírá sérii pěti filmů, jejichž hrdinkou je […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů24. července 2021 Angelika, markýza andělů Angélique, Marquise des anges je francouzsko-italsko-německý dobrodružný film, který napsal a režíroval Bernard Borderie a který byl uveden v roce 1964. Jedná se o adaptaci stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • Fantomas se zlobí21. července 2021 Fantomas se zlobí Fantomas se zlobí je francouzsko-italská dobrodružná komedie André Hunebelleho z roku 1965. Jedná se o druhou část trilogie André Hunebelleho věnované postavám vytvořeným Pierrem […] Posted in Speciály
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
  • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87782 s | počet dotazů: 229 | paměť: 57049 KB. | 02.07.2022 - 13:34:23