Kritiky.cz > Články autora:Jiří Borový

Havel

Fotky z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce.Read more »

Havel - 05

Read more »

Havel - 04

Read more »

Havel - 03

Read more »

Havel - 02

Read more »

Havel - 01

Read more »

Mafia: Definitive Edition

Koncem záři vyjde aktu­a­li­zo­va­ná hra Mafia, kte­rá bude kom­plet­ně nové pře­dě­la­ná pro moder­ní počí­ta­če a kon­zo­le. Dnes se uve­řej­nil prv­ní trai­ler, kte­rý obsa­hu­je zábě­ry z hra­ní oblí­be­né mise 9 - Výlet...Read more »

Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu?

Téměř kaž­dý dospě­lý čelil tomu­to pro­blé­mu.  Boj s koco­vi­nou ráno po spous­tě pití není pří­jem­ný stej­ně jako se zba­vit cha­rak­te­ris­tic­ké­ho pachu. Vůně bouř­li­vé noci má čas­to nepří­jem­né násled­ky v prá­ci, v dopra­vě -...Read more »

Rogue One: Star Wars Story - Kdo že to dabuje Dartha Vadera? Marek Vašut!?!?

Spin-off, kte­rý spo­ju­je tře­tí a čtvr­tý díl. Příběh o prv­ním „Darebákovi“ (Roque), kte­rý zachrá­ní pře­da­le­kou gala­xii a ukrad­ne Impériu plá­ny Hvězdy smr­ti. Od mezi-filmu jsem oče­ká­val kva­li­tu, jak od Star Wars, ne...Read more »

Vhodné nápoje k hubnutí

Existují nápo­je, kte­ré sto­jí v ces­tě snu o štíh­lé posta­vě, ale exis­tu­jí i ​​tako­vé, kte­ré těm­to snům mohou pomo­ci. Proto, pokud boju­je­te s nad­vá­hou, je lep­ší dát si skle­ni­ci se slad­kým nápo­jem stra­nou...Read more »

Dokonalá oslava s kouzelníkem

Věřit na sílu kou­zel, to je typic­ky dět­ská zále­ži­tost. Ovšem ani rodi­če nad dob­rým kou­zel­ní­kem neo­hr­nou nos a vědí, že je to více než jen báječ­ná podí­va­ná. Dopřát vaše­mu dítě­ti...Read more »

Půst jeden den v týdnu

„Hladovění“ - někdy toto slo­vo nezpů­so­bu­je nej­lep­ší aso­ci­a­ce. Proto sovět­ský pro­fe­sor, lékař lékař­ských věd Nikolaev Jurij Sergejevič, aby nevy­stra­šil sovět­ský lid, kte­rý pře­žil vál­ku a hlad straš­ným slo­vem „hla­do­vě­ní“, při­šel...Read more »

Sauna v bytě? Žádný problém! Který druh je pro Vás tou nejlepší volbou?

Podzim se u vět­ši­ny lidí neřa­dí mezi oblí­be­ná roč­ní obdo­bí, nedo­sta­tek svět­la a tep­la obvykle při­ná­ší úna­vu, chmur­né myš­len­ky a depre­se.  Jedním ze způ­sobů, jak si zpří­jem­nit pod­zim­ní dny a záro­veň pod­po­řit svou...Read more »

Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení?

Chcete zalo­žit rodi­nu a nemá­te kde byd­let? Dnešní svět je, pře­de­vším pro mla­dé lidi, vel­mi kom­pli­ko­va­ný z hle­dis­ka finan­cí. Kde na svůj vlast­ní byt nebo dům vzít pení­ze? Naštěstí nám trh...Read more »

Jak investovat?

Máte star­ší sta­ve­ní, jaké je potře­ba opra­vit? Nevíte si ale rady, jak na tako­vé opra­vy a to včet­ně cen, hypo­ték i jiné pomo­ci? Podívejte se na zají­ma­vé rady i tipy, jak si...Read more »

Jak odstranit bílé tečky na obličeji?

Bílé teč­ky na obli­če­ji jsou malé vady der­mis, kte­ré svým vzhle­dem při­po­mí­na­jí zrna pro­sa. Takové vady váž­ně kazí vzhled. Proto se mno­ho lidí zají­má, jak se zba­vit bílých skvrn...Read more »

Joel Schumacher

Dnes zemřel jeden z vel­kých ame­ric­kých reži­sé­rů, kte­rý nato­čil mno­ho slav­ných fil­mů.  Jeho před­ci pochá­ze­li ze Švédska. Jeho prv­ní fil­mo­vou šta­cí byl návrh kos­tý­mů v 70. Letech pro fil­my Woodyho Alena...Read more »

Renovace nábytku pomocí fládrování

Pomocí flá­dro­vá­ní se dá veli­ce snad­no zre­no­vo­vat sta­rý náby­tek, nebo i jiné dře­vě­né plo­chy, a bude to vypa­dat napros­to skvě­le. Fládrování je tech­ni­kou, kte­rá se pou­ží­vá při reno­va­ci dře­vě­né­ho nábyt­ku a dve­ří. Slouží...Read more »

Život Jany a Sabiny po Výměně manželek

Read more »

Výměna manželek - Mačkáš mi hada, debile!

Read more »

Jak zařídit dětský pokoj, abyste nemusela často uklízet?

V prv­ní řadě je dob­ré děti nau­čit, aby si hrač­ky po sobě uklí­ze­ly samy. Samozřejmě to ale nejde u nejmen­ších dětí, kte­ré nedo­sáh­nou na růz­né poli­ce a sotva hrač­ku drží, natož aby ji...Read more »

Mafia: Definitive Edition

28. srp­na bude vydá­na nová ver­ze prv­ní Mafie. Jedná se o rema­ke celé­ho dílu, kte­rý si v rám­ci her­ní­ho svě­ta vydo­byl kul­tov­ní pozi­ci. Do čes­ké­ho dabin­gu nové ver­ze hry se vra­cí samo­zřej­mě...Read more »

Panelákový byt vs. dům se zahradou

Pro naše srov­ná­vá­ní vybí­rá­me z mno­ha mož­né­ho pou­ze dva typy byd­le­ní. Jedná se o pane­lá­ko­vý byt ve vět­ším měs­tě a domek s vlast­ní zahra­dou, kte­rý je posta­ven na ves­ni­ci. Výhody bytu ve městě...Read more »

Exteriér ve stylu Indonésie

-          Ať už zkrášlu­je­te exte­ri­ér před domem nebo na bal­kó­ně či tera­se před bytem volí­te růz­ný styl. Indonésie ori­en­tál­ní, tajem­ná a s krás­ný­mi doplň­ky může být to pra­vé, co hle­dá­te. Přírodní mate­ri­á­ly...Read more »

Zkuste komiksovou stěnu v interiéru

První, kdo před­sta­vil ten­to umě­lec­ký směr, byl ame­ric­ký umě­lec jmé­nem Andy Warhola. Ale až díky brit­ské sku­pi­ně Independent Group se tyto pop art deko­ry zapo­ča­ly postup­ně dostá­vat do inte­ri­é­rů....Read more »