Áron na zahradě

Áron je rost­li­nou, kte­rá je schop­na na sebe něko­li­krát roč­ně strh­nout na sebe zvý­še­nou pozor­nost. Poprvé to je, když áron kve­te. Tehdy doká­že člo­vě­ka zaujmout jak veli­kos­tí své­ho kvě­tu,...Read more »

Vyberte si půjčku podle svých představ

Chcete si půj­čit pení­ze, ale stá­le neví­te, na koho bys­te se měli se svo­jí žádos­tí obrá­tit? Máte oba­vy z toho, že svo­ji vysně­nou půjč­ku nezís­ká­te? Byli jste již na něko­li­ka...Read more »

Moderní architektura

Funkcionalismusje moder­ní archi­tek­to­nic­ký styl. Koncept funk­ci­o­na­lis­mu defi­no­val Luis Sullivan v roce 1893, nicmé­ně k roz­ma­chu toho­to slo­hu dochá­zí až ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí. Typické pro něj jsou úče­lo­vé budo­vy jed­no­du­chých...Read more »

Obtížnější než nová stavba

Rekonstrukce je vždy obtíž­něj­ší než stav­ba nové­ho domu. A roz­hod­ně může být vel­mi náklad­ná. Rekonstruovat je ovšem mož­né coko­li, nejen domy. Lidé si potr­pí na výstřed­nos­ti, a pro­to necha­jí na obyt­ný...Read more »

Veškeré finanční náklady na rekonstrukci bytu

Rekonstrukce bytu je z hle­dis­ka pří­pra­vy stej­ně nároč­ná, jako jeho výstav­ba. Finanční nákla­dy jsou ale v pří­pa­dě rekon­struk­ce niž­ší. Pokud bude­te dob­ře plá­no­vat, celou moder­ni­za­ci bytu může­te finan­co­vat z prá­vě ukon­če­né­ho sta­veb­ní­ho...Read more »

Krupobití svépomocí

Od té doby, co fun­gu­jí pojiš­ťov­ny, obje­vil se jeden feno­mén. Tím je sna­ha pojiš­ťov­nu něja­kým způ­so­bem oba­la­mu­tit a při­jít tak výhod­ně k zis­ku. Někdy to děla­jí lidé, kte­ří se dosta­li do...Read more »

Westworld - The Absence of Field (S03E03) - kdo je Charlotte Hale?

Všichni víme, že Charlote zemře­la. Dolores ji zabi­la.  Ale kdo je vlast­ně Charlote v sezó­ně tře­tí? To nechám na ote­vře­né. Třetí díl nás vrhl zno­va do reál­né­ho svě­ta, kde jsme...Read more »

Star Trek: Discovery - Prima Cool nám znovu vrací Star Trek

Tak dlou­hé čeká­ní na dal­ší díly seri­á­lu Star Trek se vypla­ti­lo.  Po Star Treku 60, 80. let i nové­ho sto­le­tí tu zase máme vesmír­né dob­ro­druž­ství. Televizní sta­ni­ce CBS se zno­vu vyda­la do...Read more »

Silový trénink

Silový tré­nink je nut­nou slož­kou tré­nin­ko­vé­ho plá­nu kaž­dé­ho kul­tu­ris­ty. Bez roz­vo­je sva­lo­vé síly se totiž žád­ný kul­tu­ris­ta neo­be­jde. Na těch­to strán­kách vám před­sta­ví­me silo­vý tré­nink, kte­rý je zamě­řen pro střed­ně...Read more »

Historie architektury

Architektura sama o sobě je pro sta­veb­nic­tví vel­mi důle­ži­tá. Zabývá se růz­ný­mi detai­ly, kte­ré se týka­jí jak exte­ri­é­ro­vých, tak inte­ri­é­ro­vých čás­tí. Bere se jako umě­lec­ké dílo a je pova­žo­vá­na za jaký­si...Read more »

Vsaďte na ty správné služby

V dneš­ní době není roz­hod­ně něčím slo­ži­tým zalo­žit si vlast­ní strán­ky. Internet má doma k dis­po­zi­ci snad kaž­dý, o tom nepo­chy­buj­te. Díky němu může­me přes inter­net zaři­zo­vat růz­né věci či naku­po­vat, a pro­to se...Read more »

Bez rodinného rozpočtu to nepůjde

Dluhové pas­ti. Některé domác­nos­ti již oku­si­ly, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snad­ná, ces­ta ven však slo­ži­tá. Přitom sta­čí malič­kost. Sednout si se čle­ny Vaší...Read more »

Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou

Papírová alba se mohou již v dneš­ní tech­nic­ké době zdát jako pře­žit­kem. Vždyť, co s tako­vým papír­kem s foto­gra­fií, kte­rý časem zežlout­ne, když si může­me pro­hlí­žet super barev­né, digi­tál­ní foto­gra­fie, kte­ré jsme...Read more »

Variantu financování bydlení není snadné vybrat!

Na co bys­te tedy měli mys­let, když řeší­te, jak si svo­ji nemo­vi­tost poří­dí­te, respek­ti­ve, jak bude­te její kou­pi finan­co­vat? Hypotéka s níz­kým úro­kem Je jas­né, že hypo­té­ka, pro­to­že má nejen...Read more »

Posilování tricepsů

Posilování při­ná­ší vše­o­bec­ně dob­rý pocit a to jak z toho, že jsme udě­la­li něco pro své zdra­ví, tak i pro­to, že je urči­tá šan­ce, že bude­me vypa­dat zase o něco lépe. Pokud totiž...Read more »

Financování nové kuchyně

V dneš­ní době je mno­ho růz­ných dru­hů kuchyň. Pokud si člo­věk zaři­zu­je nový byt, tak chce mít co nej­hez­čí náby­tek. Samozřejmě také pro­stor­nou a prak­tic­kou kuchyň kde může poho­dl­ně vařit....Read more »

Westworld - The Winter Line (S03E02) - A co Maeve? Dokáže se osvobodit ze simulace... simulace... simulace...?

Konečně se nám vrá­ti­la dru­há důle­ži­tá posta­va do svě­ta Westwordu. Tím je Maeve, kte­rá má svůj život, ve kte­rém si zaži­la utr­pe­ní ve 2. svě­to­vé vál­ce. Nic ale není tím,...Read more »

Moderní dětský pokoj

Dětský pokoj vašich rato­les­tí už něco pama­tu­je nebo je ješ­tě v mimin­kov­ském sty­lu a vaše děti už dáv­no nejsou mimin­ky? Pusťte se do pořád­né pro­mě­ny poko­je pro vaše děti a pro­měň­te ho...Read more »

Posilování stehenních svalů

Na těch­to strán­kách vám popí­še­me vel­mi jed­no­du­ché cvi­ky na posi­lo­vá­ní ste­hen­ních sva­lů, kte­ré může­te kaž­dý den bez pro­blé­mů něko­li­krát zopa­ko­vat. Ke všem třem cvi­kům bude­te potře­bo­vat pou­ze dvě jed­no­ruč­ní...Read more »

Kreativní a originální dekorace

Každý rok je to stej­né. Procházíme se uli­ce­mi, kte­ré září růz­ný­mi vánoč­ní­mi světýl­ky. Obchody jsou vyzdo­be­né snad kaž­dý rok dřív a dřív. Během náku­pů poslou­chá­me kole­dy. Předvánoční atmo­sfé­ra na nás...Read more »

Ideální dům vnímáme všemi smysly

Prostředí, v kte­rém žije­me, půso­bí na všech­ny naše smys­ly. Jistě se tedy všich­ni shod­ne­me v tom, že byd­let tak, aby to bylo pří­jem­né všem našim smys­lům, je více než důle­ži­té. Architekt...Read more »

Westworld - Parce Domine (S03E01) - Dolores je už mimo „svůj park“

První díl nové sezó­ny? Ano, už je to tady. Seriálový hit posled­ních čtyř let je zpět a může­me zase sle­do­vat „vál­ku“ robo­tů vs. lid­stvo. Ihned se sezna­mu­je­me s nový­mi posta­va­mi, jako...Read more »

Stěhování na vesnici si dobře rozmyslete

Mnoho lidí začne uva­žo­vat o pře­stě­ho­vá­ní se z měs­ta na ven­kov pře­de­vším kvů­li svým dětem.  Už v těho­ten­ství začí­na­jí ženy pře­mí­tat o tom, kde si budou jejich děti hrát, kde se bude dát...Read more »

Na co tak koukat, když zůstanete doma?

Od vče­rejš­ka jsou ome­ze­né hro­mad­né akce a do kina nebo do diva­dla hned tak člo­věk nepů­jde. Tak Vám při­ná­ším tele­viz­ní, pří­pad­ně onli­ne návrhy, na co tak kou­kat, když jste doma...Read more »

Posilování prsních svalů

V posi­lov­nách je vůbec nej­vět­ší pro­cen­to lidí, kte­ří se sna­ží vytva­ro­vat prá­vě prs­ní sva­ly. Týká se to zejmé­na mužů, ti se tak­to cítí mno­hem stat­ně­ji a při­ro­ze­ně­ji. Existuje množ­ství cvi­ků, pro­střed­nic­tvím...Read more »

Téměř čtyři století gotiky

Od dru­hé polo­vi­ny 12. sto­le­tí až k počát­ku sto­le­tí 16., kra­lo­va­la mezi slo­hy goti­ka. Termín goti­ka se vzta­hu­je ke Gótům a ve Francii byla nazý­vá­na „sty­le ogi­val“ tedy slo­hem lome­ným, kte­rý vzni­kl...Read more »