Stop akné

Stojíme před zrca­dlem a pozo­ru­je­me svo­ji pleť, opět máme pupí­nek na bra­dě. Kdyby jen na bra­dě, pupín­ky se obje­vu­jí na čele i tvá­řích. Není pra­vi­dlem, že akné posti­hu­je jen mla­dist­vé ve...Read more »

Příčiny bolesti hlavy

Jen málo­kdo neměl boles­ti hla­vy. Můžete to tole­ro­vat, i když pocit není pří­jem­ný. Užíváním jed­né nebo dvou tablet se boles­ti hla­vy lze zba­vit. Ale když je bolest hla­vy s pís­ká­ním v uších...Read more »

Zahradní jezírko lehce a jednoduše

Jako prv­ní je důle­ži­té si uvě­do­mit, zda bude­te jezír­ko budo­vat sami, nebo si najme­te sta­veb­ní fir­mu. Nemusím Vám asi říkat, že stav­ba na objed­náv­ku vyjde o něco dráž, než když...Read more »

Nebuďte otroky svého bydlení

Co tím chtěl bás­ník vlast­ně říci? Mít vlast­ní byt či dům je jis­tě skvě­lou zále­ži­tos­tí. Je však nut­né se vyva­ro­vat uva­žo­vá­ní o vlast­ním byd­le­ní jakož­to o něčem ulti­mát­ním, co nás k sobě bude...Read more »

Léto a móda jdou skvěle dohromady!

S let­ním poča­sím při­chá­zí naše stra­cho­vá­ní, co nám z minu­lé sezó­ny vlast­ně zby­lo v šat­ní­ku nebo jest­li ty své kous­ky ješ­tě oble­če­me.  Nákupní cen­t­ra vyhlá­sí vysklad­ně­ní nové­ho zbo­ží a my jde­me na...Read more »

Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Závislost na alko­ho­lu je čas­těj­ší u mužů, ale ženy jsou také náchyl­né k této nemo­ci. Nemoc se vyví­jí stej­ně u obou pohla­ví a léčeb­né meto­dy se sho­du­jí. Liší se pou­ze důvo­dy k pití alko­ho­lu.Read more »

Podzimní tvoření s dětmi

Během léta a během prázd­nin jsou děti zvyk­lé trá­vit celé dny ven­ku. Dlouho do veče­ra bývá svět­lo, tudíž nás pří­liš neo­me­zu­je ani čas, veli­ce čas­to bývá tep­lo, tak­že nám oprav­du...Read more »

Intimní život se po porodu určitým způsobem změní

Intimní život je ve vzta­hu oprav­du důle­ži­tý. Ať už si to chce­me při­znat nebo ne. K vzta­hu to pros­tě pat­ří a je to nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Mnoho mužů si ale...Read more »

Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada

Jsme koneč­ně rádi, že je dosta­vě­no. To zna­me­ná, že za sebou máme pořád­ný kus prá­ce. Avšak ješ­tě zda­le­ka nemá­me vyhrá­no. Teprve teď při­jdou na řadu úpra­vy okol­ní­ho pozem­ku. A zde...Read more »

Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy

Werder Brémy je tra­dič­ní němec­ký tým, jehož počát­ky saha­jí až do roku 1899. Je to pra­vi­del­ný a neod­mys­li­tel­ný účast­ník 1. Bundesligy. Mezi nej­vět­ší úspě­chy klu­bu pat­ří roz­hod­ně vítěz­ství v Poháru vítězů...Read more »

Hezká pro mě

Když si muž vybe­re k sobě tu pra­vou, líbí se mu pořád. I když spo­lu s ním zestár­ne. Líbí se mu i ráno po pro­bu­ze­ní, líbí se mu, když doma pobí­há v poho­dl­ném domá­cím oble­če­ní...Read more »

Skandinávský styl v našem bydlení

Skandinávský styl v inte­ri­é­ru je vždy auten­tic­ký a funkč­ní. Možná toto je důvo­dem, proč si sever­ský styl stá­le více zís­ká­vá na oblí­be­nos­ti. Jeho stro­hé inte­ri­é­ry se mohou jevit na prv­ní pohled...Read more »

Star Trek: Picard

Jeden z nej­slav­něj­ší kapi­tá­nů lodi Entreprise bude mít v roce 2020 návrat na tele­viz­ní (inter­ne­to­vé) tele­vi­ze. Picard po kapi­tá­nu Pikeovi se vra­cí do seri­á­lu, kte­rý byl nazván Star Trek: Picard. Spolu s hvězdou Patrickem...Read more »

Svátek módy aneb Fashion week

Fashion week, jak už název napo­ví­dá, trvá při­bliž­ně jeden týden. Módní návr­há­ři, znač­ky a mód­ní domy zde pre­zen­tu­jí své nej­no­věj­ší kolek­ce a uka­zu­jí je tak poten­ci­ál­ním kup­cům a médi­ím. Tyto udá­los­ti ovliv­ňu­jí...Read more »

Rick a Morty

Screeny z nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru na ani­mo­va­ný seri­ál Rick a Morty.Read more »

Vybavení našich dětí, co je správně?

Je správ­né kou­pit našim dětem počí­tač? Jaké jsou jeho výho­dy i nevý­ho­dy a je vlast­ně zdra­ví škod­li­vý? To je vel­mi důle­ži­tá otáz­ka, nad kte­rou mno­zí z rodi­čů pře­mýš­lí. Co je tedy správ­ně...Read more »

Posedlost zdravou stravou

Většina lidí ve skry­tu duše pokor­ně při­zná, že by měli něco udě­lat se svou živo­to­sprá­vou. Lidé s nad­vá­hou kvů­li reduk­ci tuku. Obezita při­ná­ší obrov­ské množ­ství zdra­vot­ních rizik a ta se s ros­tou­cím...Read more »

Chcete si postavit nový dům?

Sedněte na kolo a vyraž­te. My jsme to zku­si­li a z cyk­lo­vý­le­tu do Provence v již­ní Francii si při­vez­li inspi­ra­ci, kte­rou se nám poda­ři­lo během dvou let rea­li­zo­vat. Finanční strán­ku se nám poda­ři­lo...Read more »

Současný design je retro!

Pojem retroje ozna­če­ní pro něco minu­lé­ho a zanik­lé­ho. Je to vlast­ně coko­li, co už tu bylo. Proto retro může­me mít kaž­dý jiné. Ovšem dnes, se pod tím­to pojmem uzá­ko­ni­lo ozna­če­ní...Read more »

Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

Perníčky jsou typic­kou vánoč­ní pochu­ti­nou. Milovníci slad­ké­ho si na ni jis­tě kaž­dý rok pochut­ná­va­jí. Pečete si per­níč­ky sami nebo si je nechá­vá­te péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlast­ní per­níč­ky....Read more »

Dodejte svému domovu pozitivní energii

Slyšeli jste již někdy o uče­ní Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základ­ním prin­ci­pem je život v har­mo­nii s naším život­ním pro­stře­dím. Cílem je tedy dosáh­nout rov­no­váhy v život­ním a pra­cov­ním pro­sto­ru. Dalším...Read more »

Staříci - 02

Read more »

Staříci - 01

Read more »

Vaření pro děti do jednoho roku

Po obdo­bí koje­ní pře­chá­ze­jí děti postup­ně na pev­nou stra­vu. Nebojte se zkou­šet růz­né suro­vi­ny již od šes­ti měsí­ců věku. Děti do jed­no­ho roku nepo­tře­bu­jí jíst maso kaž­dý den, pro­to...Read more »

S31E01: The Winter of Our Monetized Content

První čes­ké titul­ky  pro 1. epi­zo­du 31. sezó­ny seri­á­lu Simpsonovi.Read more »

Jednou skautem – navždy skautem - 09

Read more »