Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články autora:Jiří Borový

Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara

Po dvou letech  vyšla dal­ší hra Far Cry. Tentokrát to není žád­ný spin-off, je to plno­hod­not­ná hra série Far Cry. Tentokrát se vra­cí­me do ost­rov­ní­ho stá­tu, podob­né­ho Kubě, kde...Read more »

Plechové garáže pro dokonalou úschovu

Ochrana vlast­ních auto­mo­bi­lů, dostup­ná za rozum­nou cenu. To je sou­čás­tí hle­dáč­ku mno­ha maji­te­lů auto­mo­bi­lů, nových nebo těch oje­tých, aut nebo moto­cy­klů. Zajímavé řeše­ní posky­tu­jí na garazeplechove.cz, kde může­te najít...Read more »

Riddick - Druhé pokračování Černočerné tmy

Je tomu už hod­ně let, co při­šla do kin posta­va Riddicka. Ve fil­mu Černočerná tma už z roku 2000 si reži­sér David Twohy nato­čil prv­ní vel­ko­film, kte­rý měl úspěch. V té...Read more »

Riddick

Read more »

Ostrov svobody - 2

Read more »

Ostrov svobody - 1

Read more »

Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!

Mezi alter­na­ti­va­mi kávy a ener­ge­tic­kých nápo­jů nemá kon­ku­ren­ci. Fenomén jiho­a­me­ric­ké yer­by maté je stá­le popu­lár­něj­ší. V posled­ních letech jsou Češi a Slováci také stá­le ochot­něj­ší nahra­dit jím „malou čer­nou kávu“. Vzhledem k jeho...Read more »

Kapsy plné dynamitu

Kapsy plné dyna­mi­tu (Giù la tes­ta) je film reži­sé­ra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlav­ních rolích. Jedná se o dru­hý film tak­zva­né časo­vé tri­lo­gie, kte­ré...Read more »

S33E02: Bart’s in Jail

Stahujte čes­ké titul­ky k dru­hé­mu dílu 33 sezó­ny seri­á­lu Simpsonovi.Read more »

Far Cry 3

Je tomu už sko­ro deset let, kdy v lis­to­pa­du roku 2012 vyšlo tře­tí pokra­čo­vá­ní Far Cry. Po prv­ním díle, kte­rý obje­vil vol­nost pohy­bu na vel­kém ost­ro­vě, při­šel Far Cry 2, kte­rý...Read more »

Rambo: Do pekla a zpět

Rambo (Rambo: Do pek­la a zpět) je ame­ric­ký akč­ní film z roku 2008, kte­rý nato­čil Sylvester Stallone pod­le posta­vy Johna Ramba, kte­rou vytvo­řil spi­so­va­tel David Morrell v romá­nu První krev. Jedná se...Read more »

Casino Royale - První Bond nové generace

Read more »

Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu.

Rick a Morty jsou při­pra­ve­ni pokra­čo­vat v nej­stra­ši­del­něj­ší sezó­ně toho­to roku. Přestože pátá série skon­či­la tepr­ve nedáv­no, seri­ál se vrá­tí už za něko­lik dní. Ukázalo se, že v záku­li­sí se pro Ricka...Read more »

S33E01: The Star of the Backstage

Stahujte čes­ké titul­ky k prv­ní­mu dílu 33 sezó­ny seri­á­lu Simpsonovi. Stahujte z  Simpsonovi.BlogRead more »

Škatuláci - 50 %

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to,...Read more »

Podivné dědictví

E poi lo chi­a­ma­ro­no il mag­ni­fi­co (Podivné dědictví)je film reži­sé­ra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvo­len pro­to, aby se vyu­ži­lo úspě­chu seri­á­lu Říkali mu Trinity... a ...říka­li mu...Read more »

Rambo III

Rambo III je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1988, kte­rý reží­ro­val Peter MacDonald a na scé­ná­ři se podí­lel Sylvester Stallone, kte­rý si zde také zopa­ko­val svou roli vete­rá­na viet­nam­ské vál­ky Johna...Read more »

Koně se také střílejí

Koně se také stří­le­jí je ame­ric­ké psy­cho­lo­gic­ké dra­ma z roku 1969, kte­ré nato­čil reži­sér Sydney Pollack pod­le scé­ná­ře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, nato­če­né­ho pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu Horace McCoye z roku...Read more »

Rambo II

Rambo: First Blood Part II je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1985, kte­rý reží­ro­val George P. Cosmatos a na scé­ná­ři se podí­lel Sylvester Stallone, kte­rý si zde také zopa­ko­val svou roli vete­rá­na...Read more »

Rambo: První krev

Rambo: První krev (zná­mý také pod názvem Rambo: First Blood) je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1982, kte­rý reží­ro­val Ted Kotcheff a na scé­ná­ři se podí­lel Sylvester Stallone, kte­rý si také...Read more »

Bohové musejí být šílení 2

Bohové musí být šíle­ní II je kome­di­ál­ní film Jamieho Uyse z roku 1989, kte­rý je pokra­čo­vá­ním fil­mu Bohové musí být šíle­ní z roku 1980, k němuž Uys napsal scé­nář a kte­rý také reží­ro­val....Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 23

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 22

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 21

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 20

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 19

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 18

Read more »

7Křest knihy a audioknihy VĚZE - 17

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 16

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 15

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 14

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 13

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 12

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 11

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 10

Read more »

Křest knihy a audioknihy VĚZE - 09

Read more »

Bohové musejí být šílení

Bohové musí být šíle­ní je kome­di­ál­ní film z roku 1980, kte­rý napsal, pro­du­ko­val, sestří­hal a reží­ro­val Jamie Uys. Jedná se o mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci Jihoafrické repub­li­ky a Botswany, prv­ní film ze série The Gods...Read more »

Legenda o Batmanovi - Rok nula

Kdo zná­te Batmana, asi všich­ni, že… V srpnu a v září vyšly prv­ní dvě kni­hy. Rok nula, prv­ní a dru­há část. Tyto kni­hy nám dáva­jí před­sta­vu, co je vlast­ně Batman a co nás čeká...Read more »

Stopa Růžového pantera

Stopa růžo­vé­ho pan­tera je kome­di­ál­ní film reži­sé­ra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlav­ní roli. Jedná se o sed­mý film ze série Růžový pan­ter, prv­ní film série po Sellersově smr­ti a záro­veň...Read more »

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, naro­ze­ný 9. dub­na 1933 v Neuilly-sur-Seine a zemře­lý 6. září 2021 v Paříži, byl fran­couz­ský herec. Byl také fil­mo­vým pro­du­cen­tem a diva­del­ním reži­sé­rem. V prv­ních letech své kari­é­ry stří­dal popu­lár­ní a arto­vé fil­my, než...Read more »

Toužíte po kvalitnějším sexu? Soustřeďte se na oddálení ejakulace - 3 jisté metody, které zabrání předčasnému vyvrcholení

Oddálení eja­ku­la­ce: téma, kte­ré den­ně vrtá hla­vou až 32 % mužů po celém svě­tě. Trápí je totiž před­čas­né vyvr­cho­le­ní. Nejedná se při­tom vždy o mla­dé a nezku­še­né jedin­ce. Tyto potí­že posti­hu­jí i star­ší roč­ní­ky,...Read more »

Pomsta Růžového pantera

Pomsta Růžového pan­tera je brit­ský kome­di­ál­ní film z roku 1978. Jedná se o šes­tý film ze série kome­dií o Růžovém pan­te­ro­vi. Byl uve­den v roce 1978 a je posled­ním před­sta­ve­ním „inspek­to­ra Jacquese Clouseaua“ Petera...Read more »

RiMS Racing - Recenze

Read more »

RiMS Racing

Chcete oprav­du si zazá­vo­dit, libí se vám motor­ky, máte rádi, když hraj­te oprav­do­vou simu­la­ci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pra­vým sous­tem pro vaši klá­ves­ni­ci, pří­pad­ně ovla­dač....Read more »

Růžový panter znovu zasahuje

Růžový pan­ter zno­vu zasa­hu­je je kome­di­ál­ní film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový pan­ter a tře­tí, kte­rý ve svém názvu obsa­hu­je slov­ní spo­je­ní Růžový pan­ter, ačko­li dia­mant...Read more »

Kobra 11 po 25 letech končí

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei (zkrá­ce­ně Alarm für Cobra 11, Cobra 11, AfC11, C11) je němec­ký akč­ní seri­ál, kte­rý vzni­kal v letech 1995-2020 a v letech 1996-2021 jej vysí­la­la tele­vi­ze...Read more »

Július Satinský by se dnes dožil 80. let

Jeho herec­ký talent se pro­je­vil již během škol­ních let; v roce 1958 vyhrál sou­těž v reci­ta­ci bás­ní „Hviezdoslavův Kubín“. Přestože zís­kal peda­go­gic­ké vzdě­lá­ní, nikdy tuto pro­fe­si nevy­ko­ná­val. V letech 1962-1966 stu­do­val dra­ma­tur­gii...Read more »

Cyberpunk 2077 Patch 1.3

Dnes vyšel pro PC, XBox One a dal­ší kon­zo­le nej­no­věj­ší patch pro hru Cyberpunk 2077. Přináší mno­ho změn v nasta­ve­ní, gra­fi­ce a reak­cí počí­ta­čo­vé inte­li­gen­ce.  Také při­ná­ší prv­ní malé DLC.Read more »

Vejška

Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlá­sí na kated­ru gra­fi­ky na UMPRUM, kam při­jí­ma­jí jen pár vyvo­le­ných. Už jed­nou ho nevza­li a pro­fe­sor Slanina (Jakub Kohák) je nekom­pro­mis­ní. Na ško­lu...Read more »

Krásno

Adam a Michal, kama­rá­di z dět­ství, se po dva­ce­ti letech vra­ce­jí do Šumperka, do měs­ta, odkud „utek­li“, ale kde stá­le žije jejich minu­lost. Michalova mat­ka je mrt­vá něko­lik let, Michalův otec umí­rá...Read more »
Stránka načtena za 2,62919 s | počet dotazů: 228 | paměť: 33532 KB. | 16.10.2021 - 12:17:09