Jak zazimovat vaši chatu?

Blížící se zima zna­me­ná, že musí­me zajis­tit, abychom cha­tu nena­šli na jaře zde­vas­to­va­nou, poni­če­nou a po nájez­du zlo­dě­jů. Jak zabez­pe­čit stav­bu, dve­ře, okna či komín, aby cha­ta vydr­že­la celé dlou­hé a mra­zi­vé zim­ní...Read more »

Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?

Ať už kou­pě nebo rekon­struk­ce bytu či domu vždy to spolk­ne vel­kou část rodin­né­ho roz­počtu. Někdy není zby­tí a je potře­ba finan­co­vat i z jiných zdro­jů. Ale co je pro Vás nej­lep­ší? Záleží...Read more »

Styly vánoční výzdoby

Odkud čer­pá­te inspi­ra­ci pro výzdo­bu své­ho domo­va? Máte rádi, když je sla­dě­né napros­to vše? Od výzdo­by, přes bali­cí papír, do kte­ré­ho bude­te balit dár­ky, až po slav­nost­ní tabu­li? Ano, jis­tě...Read more »

Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

  Nový ani­mo­va­ný večer­ní­ček Mlsné med­vě­dí pří­běhy reži­sé­rek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové před­sta­vu­jí­cí roz­pus­ti­lá dob­ro­druž­ství dvou věč­ně hla­do­vých chlu­pá­čů Nedvěda a Mišky uvá­dí Česká tele­vi­ze od nedě­le 24. led­na v 18.45 hodin...Read more »

Povinné pojištění a všechny druhy pojistek

Pro klid­ný a bez­peč­ný život, je vel­mi důle­ži­té, mít správ­né dru­hy pojiš­tě­ní. Když se sta­ne neho­da či jaké­ko­liv dru­hy nepří­jem­nos­tí, úraz a podob­ně, jsme finanč­ně kry­ti, pro­ti nema­lým nepří­jem­nos­tem. Jaké tedy dru­hy...Read more »

Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel

A je to tady - našli jsme si nád­her­ný dům, zalo­ži­li rodi­nu a ke krás­né­mu pří­byt­ku se zahra­dou jsme si poří­di­li malé roz­to­mi­lé ště­ňát­ko. Co ale dělat, když naše psí...Read more »

Útulná kancelář je určitě velmi důležitá

V prá­ci trá­ví­me mno­ho času, na tom se urči­tě všich­ni shod­ne­me. Není to prá­vě pří­jem­né, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mno­zí z nás trá­ví v hodi­ně...Read more »

TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik

1)      Kolik na to máte? Ze vše­ho nejdřív si sta­nov­te cenu, kte­rou vás pro­pa­ga­ce maxi­mál­ně může­te stát. Nebyli bys­te ani prv­ní ani posled­ní, kdo celý kapi­tál fir­my vra­zil do...Read more »

TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve

Vyjít s peně­zi občas není jed­no­du­ché ani pro jed­no­ho člo­vě­ka, natož když jste na to dva. Každý má jiné před­sta­vy o výda­jích, o šet­ře­ní, na kte­rý účet by měly pení­ze cho­dit, kolik...Read more »

Vysavač bazénu

Plánujete mít bazén nebo jej už na a zahra­dě máte? Tak či tak, je veli­ce jas­né, že musí­te mít oprav­du dob­ré čis­ti­cí pro­střed­ky, abys­te to měli všech­no čis­té? Jistě víte, že...Read more »

Nejstarší regionální studio České televize slaví 65 let

Silvestrovským pro­gra­mem odstar­to­va­lo na pře­lo­mu let 1955 a 1956 své vysí­lá­ní ost­rav­ské tele­viz­ní stu­dio (TSO). O jeho vzni­ku se zača­lo mlu­vit již po vál­ce, defi­ni­tiv­ně o výstav­bě roz­hod­la teh­dej­ší vlá­da o devět let poz­dě­ji....Read more »

Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím

Bankovní účet nebo jiný ban­kov­ní pro­dukt je dnes samo­zřej­mos­tí. Provádíme plat­by inter­ne­to­vým ban­kov­nic­tvím, vyu­ží­vá­me hypo­té­ky, spo­ří­cí účty a spous­tu jiných ban­kov­ních pro­duk­tů. Co dělat, když se roz­hod­ne­me ban­kov­ní insti­tu­ci změ­nit....Read more »

Proč říct ano sušičce na prádlo?

Pryč jsou časy, kdy jsme muse­li kon­t­ro­lo­vat líst­ky na lemech jed­not­li­vých kous­ků oble­če­ní a ta tam je i strach, že bychom v sušič­ce moh­li někte­ré nád­her­né kous­ky z vlny, hed­vá­bí či umě­lých látek urče­ných...Read more »

Začněte vhodným projektem

Stavba rodin­né­ho domu je pro mno­hé z nás jis­tě vel­kým a důle­ži­tým život­ním kro­kem. Ovlivní to náš život na spous­tu let dopře­du a vel­mi výraz­ně to změ­ní i naše fun­go­vá­ní během celé­ho obdo­bí...Read more »

Osvětlení do exteriéru

Vybereme-li ten správ­ný typ osvět­le­ní, a pokud si pohra­je­me s nábyt­kem na tera­se, s kvě­ti­na­mi a rost­li­na­mi v kvě­ti­ná­čích i oko­lo tera­sy nebo napří­klad pou­ži­je­me útul­né doplň­ky v podo­bě pol­štá­řů, kře­sí­lek nebo stol­ku, může­me s tera­sy v let­ních...Read more »

Gaudí a jeho stavby

Antoni Gaudí i Cornet už jako chla­pec vyni­kal v geo­me­t­rii, a záro­veň byl veli­ce zau­jat pří­ro­dou. Tyto vlast­nos­ti archi­tek­ta se výraz­ně pro­je­vu­jí v jeho celé Gaudího tvor­bě. Oblíbeným prv­kem v jeho archi­tek­to­nic­ké tvor­bě jsou...Read more »

Jak pojistit dům

Co chcete pojistit? Prvním kro­kem ke správ­né vol­bě pojiš­tě­ní je roz­hod­nout se, co potře­bu­ji pojis­tit. Pojištění nemo­vi­tos­ti se vzta­hu­je na pojiš­tě­ní domu samot­né­ho, zatím­co pojiš­tě­ní domác­nos­ti se vzta­hu­je na...Read more »

Hubnout přirozenou cestou

Možná, že už jste vyzkou­še­li tu spous­tu „zaru­če­ných“ diet, kte­ré nám radí slav­né fil­mo­vé hvězdy ane­bo tře­ba die­tu pod­le horo­sko­pu. Už na prv­ní pohled je jas­né, že to asi...Read more »

Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu

V prů­bě­hu 17. sto­le­tí zača­la čis­tá jed­no­du­chost rene­sanč­ní­ho slo­hu ustu­po­vat zdob­něj­ším barok­ním a roko­ko­vým for­mám. Zatímco 19. sto­le­tí bylo svěd­kem oži­ve­ní kla­si­cis­mu a goti­ky, na jeho sklon­ku a ve 20. sto­le­tí při­stou­pi­li archi­tek­ti s pomo­cí nej­růz­něj­ších nových...Read more »

Výhody bungalovů

Bungalov je oblí­be­ný typ domu, ve kte­rém nemu­sí­te vůbec pou­ží­vat scho­dy, což je jed­na z jeho hlav­ních výhod. Nad tou­to výho­dou jis­tě zajá­sa­jí všich­ni inva­li­dé, pro kte­ré je pře­ko­ná­ní scho­dů...Read more »

Kvalitní vybavení do kanceláře

Mnoho lidí, kte­ří pra­cu­jí v pro­vo­zu a jsou zvyklí na těž­kou manu­ál­ní prá­ci, by prav­dě­po­dob­ně řek­li na adre­su tak­zva­ných kan­ce­lář­ských myší, že berou vyso­ký plat za žád­nou prá­ci. Jakoby veš­ke­rou prá­ci...Read more »

Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady

Zapuštěný bazén, kte­rý se nachá­zí na vaší zahra­dě, je zejmé­na v tep­lých let­ních dnech ide­ál­ním mís­tem, kde trá­vit svůj vol­ný čas a rela­xo­vat. Všichni to zná­me, jak je veli­ce pří­jem­né, když...Read more »

I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení

V sou­čas­né době je vel­mi roz­ší­řen a u spous­ty zaměst­nan­ců oblí­be­ný výkon prá­ce z domo­va, tedy home offi­ce. Ne kaž­dý zaměst­na­va­tel toto umož­ňu­je, ale kdo má tako­vou mož­nost, pak je jis­tě rád. Z této...Read more »

Strašák nemovitostí – skryté vady

Není nic hor­ší­ho, než skry­tá vada. Z nemo­vi­tos­ti jste nad­še­ni, ale div­né je, že se zájem­ci buď pří­liš nehr­nou, nebo hrnou, ale nikdo ji ješ­tě nekou­pil. Mělo by vám být...Read more »

Neuschwanstein jako moderní stavba

Neuschwanstein se nachá­zí v Bavorsku, v pře­krás­né hor­na­té kra­ji­ně a nabí­zí pře­krás­ný pohled jako z pohád­ky, z dob stře­do­vě­ku. Tento zámek však pochá­zí z kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí a měl slou­žit jako luxus­ní úto­čiš­tě pro cit­li­vé­ho a křeh­ké­ho...Read more »
Stránka načtena za 1,24541 s | počet dotazů: 156 | paměť: 28270 KB. | 25.01.2021 - 08:22:52