Kritiky.cz > Články autora:Jiří Borový

Budoucnost autonomních kamionů

V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě elek­tro­nic­ky pro­po­je­né kami­o­ny. Výzkum pro­bí­hal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kami­o­ny...Read more »

První ukázka z filmu Vyšehrad – Hanuš hraje Berbra

Tak tro­chu neče­ka­ně vypouš­tí tvůr­ci nové­ho fil­mu Vyšehrad prv­ní ukáz­ku z nato­če­né­ho mate­ri­á­lu. Sám život totiž napsal scé­nář, kte­rý jako by kopí­ro­val ten fil­mo­vý. V sou­čas­nos­ti nej­pro­pí­ra­něj­ší kauza fot­ba­lo­vé­ho svě­ta týka­jí­cí...Read more »

Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?

V dneš­ní době je veli­ce popu­lár­ní prá­ce z domo­va. Tato prá­ce se stá­vá stá­le více atrak­tiv­ní a vyu­ží­vá ji mno­hem více lidí, pokud to zaměst­na­va­tel umož­ňu­je. Ovšem pokud nedě­lá­te zaměst­na­va­te­le sami sobě...Read more »

Expedice na kraj světa:,Dokument o osmiměsíční plavbě přes Severozápadní průjezd

Severozápadní prů­jezd je jed­na z nej­ne­bez­peč­něj­ších námoř­ních cest na svě­tě, kte­rá pro­chá­zí polár­ním mořem a spo­ju­je Atlantský a Pacifický oce­án. Je zná­má pro svou krá­su a až zne­po­ko­ju­jí­cí klid. Z mno­ha dob­ro­dru­hů, kte­ří jí...Read more »

Pris vydávají singl Tisíce očí, druhá deska vyjde 11. listopadu

Na labe­lu Divnosti vychá­zí sin­gl Tisíce očí praž­ské­ho tria Pris dopro­vá­ze­ný těka­vým kli­pem. Pokračování v podo­bě des­ky Kopřivy čekej­te 11. lis­to­pa­du. Pris vyda­li své prv­ní album Naše veče­ry ješ­tě jako duo...Read more »

Maigret a noc na křižovatce - Třetí Maigret Rowana Atkinsona

Třetí pokra­čo­va­ní mini­sé­rie z ang­lic­ké pro­duk­ce nás při­vá­dí na ves­nic­kou kři­žo­vat­ku, kde se ode­hra­je vraž­da, kte­ré zamo­tá osa­zen­stvu poli­cej­ní­ho ředi­tel­ství v nábře­ží Zlatníků v č.p. 36 dost hla­vu. Epizoda nás zno­vu vrhá...Read more »

Provokativní fotograf Helmut Newton by oslavil 100! Film o jeho životě bude k vidění online

31.10. 2020 by legen­dár­ní foto­graf Helmut Newton osla­vil 100. naro­ze­ni­ny. Připomeňme si ho nej­no­věj­ším fil­mem o jeho živo­tě, kte­rý po kino­pre­mi­é­ře 17. září nyní vstu­pu­je do onli­ne dis­tri­buce. Snímek HELMUT NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA bude...Read more »

Lukáš Vaculík řeší případy, které otřásly školstvím. Česká televize točí seriál Ochránce

Vražda uči­tel­ky či sexu­ál­ní obtě­žo­vá­ní žáků. To je jen zlo­mek z témat, kte­rým se věnu­je nový dese­ti­díl­ný seri­ál České tele­vi­ze Ochránce. Lukáš Vaculík v roli škol­ské­ho ombud­sma­na v něm řeší situ­a­ce inspi­ro­va­né sku­teč­ný­mi...Read more »

Do boje o Oscara vyrazí film Šarlatán režisérky Agnieszky Holland

V Praze, 13. říj­na 2020 – Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá sto­jí za udí­le­ním cen Český lev, kaž­do­roč­ně vybí­rá i kan­di­dá­ta na Oscara za Českou repub­li­ku. Letos do boje o nej­pres­tiž­něj­ší fil­mo­vou...Read more »

Smečka

Read more »

​Začal Anifilm v Liberci. První ceny jsou rozdány, vítězové Českého obzoru jsou k vidění online

Mistra zvu­ku Iva Špalje oce­nil na svém slav­nost­ním zahá­je­ní v úte­rý 6. říj­na Mezinárodní fes­ti­val ani­mo­va­né­ho fil­mu Anifilm. Zkušený odbor­ník na zvuk v ani­mo­va­ném fil­mu je zná­mý i dlou­ho­do­bou spo­lu­pra­cí s Janem Švankmajerem. Cenou za celo­ži­vot­ní...Read more »

USA, Německo, Rusko i Srbsko: Šarlatán po úspěšném domácím uvedení léčí i ve světě

Šarlatán reži­sér­ky Agnieszky Holland s Ivanem Trojanem v hlav­ní roli vstou­pil do tuzem­ských kin 20. srp­na a od té chví­le jej v kinech vidě­lo více než 240 000 divá­ků, což je v této zvlášt­ní době...Read more »

PopStory: vyprávění legend populární hudby pokračuje. Tentokrát o textech, soutěžích i politice

Historie, záko­ny, para­do­xy i neče­ka­né sou­vis­los­ti čes­ko­slo­ven­ské popu­lár­ní hud­by podru­hé. Jak se dívá na cen­zu­ru tex­tů sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let zpě­vák Miroslav Žbirka? Jak komen­tu­je pub­li­cis­ta Jiří Černý sna­hu čes­ko­slo­ven­ských muzi­kan­tů...Read more »

Marek Lambora opustil romantiku a představí se ve filmu UBAL A ZMIZ

Marek Lambora opus­til roman­ti­ku a před­sta­ví se ve fil­mu UBAL A ZMIZ jako obdi­vo­va­ný divo­ký rocker, kte­ré­ho zbož­ňu­jí davy fany­nek   Na něko­li­ka mís­tech Prahy v těch­to dnech pokra­ču­je natá­če­ní kome­die Ubal a zmiz, jejíž děj...Read more »

Petr Dvořák se stal viceprezidentem Evropské vysílací unie

Petr Dvořák byl dnes zvo­len vice­pre­zi­den­tem Evropské vysí­la­cí unie (EBU). V his­to­ric­ky prv­ní onli­ne vol­bě jej abso­lut­ní vět­ši­nou zvo­li­lo Valné shro­máž­dě­ní EBU. Generální ředi­tel České tele­vi­ze půso­bí v nej­vyš­ším vede­ní, jede­nác­ti­člen­ném...Read more »

FC Midtjylland (Dán.) - SK Slavia Praha - Penalty

Detailní roz­bor slav­né penal­ty.Read more »

MAFIA Definitive Edition

Je tomu už více než 18 let, když vyšla prv­ní Mafia. Opravdu pama­tu­ji na něko­lik CD, co jsem insta­lo­val, abych si mohl na svém PC zahrát hru, kte­rá se sta­la...Read more »

Lidové způsoby, jak eliminovat touhu po alkoholu

Lidé, kte­ří jsou závis­lí na alko­ho­lu, čas­to nema­jí dosta­tek vůle k tomu, aby absol­vo­va­li odvy­ka­cí kůru na spe­ci­a­li­zo­va­ných kli­ni­kách. Je vel­mi důle­ži­té vědět, jak pře­stat pít. Na tom není nic...Read more »

Mafia: Definitivní edice

Dnes vyšla „nová“ hra Mafia: Definitivní edi­ce. Jedná se o kom­plet­ní pře­dě­láv­ku 18 let sta­ré hry, kte­rá pro­sla­vi­la České tvůr­ce. Dneska je pří­le­ži­tost ode­hrát pár úvod­ních misí, a tak můžu říct,...Read more »

The Sims 4 – recenze (pouze 60 %)

Tak jsem si kou­pil Simiky. Ty nej­no­věj­ší. Za rela­tiv­ně levou cenu na Aukru. Jakmile byla mož­nost, tak jsem si je zapnul a byl jsem zvě­da­vý na to, jak to nako­nec...Read more »

Krátké zprávy

Sledujte krát­ké zprá­vy na Kritiky.czRead more »

Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí?

Mnoho paci­en­tů, kte­ří poz­dě­ji šli k léka­ři, si dří­ve byli jis­ti, že ten­to pro­blém na ně nebu­de mít vliv. Má se za to, že impo­ten­ce posti­hu­je pou­ze alko­ho­li­ky, kuřá­ky, wor­ko­ho­li­ky,...Read more »

Duna od Denise Villeneuve

Dnes vyšel trai­ler na dlou­ho oče­ká­va­nou Dunu. Režisér, kte­rý nato­čil během něko­li­ka let Blade Runner 2049, Příchozí i Sicario: Nájemný vrah, Denis Villeneuve po dlou­hém natá­če­ní v roce 2019 před­sta­vu­je svůj film,...Read more »

Porovnáváme původní Mafii s Definitivní Edicí

Read more »

Sean Connery slaví 3x30 let.

Před dáv­ný­mi časy, kdy ješ­tě byla pro­hi­bi­ce, Ford vyrá­běl auta pro veřej­nost a byla svě­to­vá kri­ze, se naro­dil nej­slav­něj­ší Skot, kte­rý kdy vstou­pil do ame­ric­kých fil­mů. Když před dlou­hý­mi 60. lety...Read more »