Kritiky.cz > Články autora:Jiří Borový

Šťastné bydlení

Co si lze před­sta­vit pod spo­je­ním těch­to dvou slov? Je to veli­ce jed­no­du­ché: byd­let tak, abychom se cíti­li nejen poho­dl­ně, ale také byly maxi­mál­ně uspo­ko­je­ny naše poci­ty, nála­dy a emo­ce....Read more »

Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.

   Drazí lidé, vítej­te u nás v Praze a pro­sím, navštiv­te noč­ní lin­ku č. 52. Navštivte naší milou trans­fúz­ní sta­ni­ci, kde může­te daro­vat svou cenou krev. Upíři mohou pokli­du žít a nemu­sí hle­dat svo­je obě­ti,...Read more »

Thunder Force - Pouze pro fanoušky Melissy McCarthy.

Když se po dlou­hé době pot­ka­jí dvě dámy v letech, co se zna­jí už od ško­ly, zna­me­ná to, že se z nich sta­nou ješ­tě lep­ší kama­rád­ky, co mají spo­leč­ná téma­ta, nebo to...Read more »

Marie Málková slaví dnes 80. narozeniny.

Herečku zná­te jako trva­lou člen­ku Divadla pod Palmovkou, kde už ve svém věku pou­ze hos­tu­je. První její diva­del­ní šta­cí, po abso­lu­to­riu DAMU, se sta­lo Divadlo Na zábrad­lí, kde hrá­la, ve...Read more »

Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény

Bazén nepřed­sta­vu­je jedi­nou inves­ti­ci, neboť v rám­ci zajiš­tě­ní čis­té vody a dlou­hé život­nos­ti, je zapo­tře­bí poří­dit i jis­té nepo­stra­da­tel­né pří­slu­šen­ství. Pro udr­že­ní tep­lé vody a pře­de­vším pro eli­mi­na­ci nečis­tot v bazé­nu je vhod­né zvo­lit...Read more »

Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?

Pokud jste roz­hod­nu­tí spl­nit si svůj sen a posta­vit si dům, vždy se Vám nabí­zí dvě vari­an­ty – buď si ho posta­ví­te sami, tzv. své­po­mo­cí, nebo se obrá­tí­te na někte­rou ze...Read more »

Godzilla – První představení „MonsterVerse“

Je tomu už více než šede­sát let, co při­šla do kin prv­ní pří­še­ra ato­mo­vé­ho věku. K tomu­to vel­ké­mu výro­čí nato­či­li Američané dal­ší oslav­ný film s tou­to japon­skou iko­nou.Read more »

Jak si správně vybrat matraci

Výběr nové mat­ra­ce pod­lé­há mno­ha fak­to­rům. Například jaké aler­gie máte nejen vy, ale také čle­no­vé vaší rodi­ny. Alergikům se nedo­po­ru­ču­jí mat­ra­ce napří­klad z vlny nebo late­xu. Matrace by ide­ál­ně měla...Read more »

Moderní multifunkční materiál v exteriérech

Všichni máme vyso­ké náro­ky, když při­jde na byd­le­ní. Všichni máme něja­ké před­sta­vy a fan­ta­zie a mno­ho z nich bychom si přá­li něja­kým způ­so­bem rea­li­zo­vat. Je tolik mož­nos­tí, kte­rý­mi lze stav­bu domu rea­li­zo­vat,...Read more »

Osram Cool Blue Intense je již běžnou součástí vybavení předních světlometů

Zřejmě se nena­jde žád­ný řidič v Česku, kte­rý by neznal výrob­ce svě­tel­né tech­ni­ky s názvem Osram. Firma s více než sto­le­tou tra­di­cí se stá­le drží v popře­dí zákaz­nic­ké­ho zájmu, a to nejen v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu....Read more »

I menší investice může finančně zatopit

V dneš­ní době není žád­nou výjim­kou, že lidé si berou půjč­ky i na věci, kte­ré by tře­ba řešit tím­to způ­so­bem nemu­se­li. Pokud však nejste jiní, pak věř­te tomu, že oce­ní­te kva­lit­ní...Read more »

Zdeněk Svěrák slaví 85 let.

Zdeněk Svěrák sla­ví 85 let. Narodil se v roce 1936 a vystu­do­val peda­go­gic­kou ško­lu. Věnoval se uči­te­lo­vá­ní pou­ze něko­lik let a násled­ně se stal roz­hla­so­vým auto­rem, kde před­sta­vil Járu Cimrmana. V roz­hla­se se...Read more »

Jak pojistit nemovitost v zahraničí

·         Možnost prv­ní: nech to rea­lit­ce Při náku­pu nemo­vi­tos­ti v zahra­ni­čí se mno­ho kupu­jí­cích spo­lé­há na služ­by rea­lit­ních kan­ce­lá­ří. V České repub­li­ce fun­gu­je něko­lik rea­lit­ních kan­ce­lá­ří zamě­ře­ných na pro­dej a nákup nemo­vi­tos­tí...Read more »

Buďte o krok napřed

Nemovitost a domácnost První váš krok v oblas­ti pojiš­ťo­vá­ní by měl být k uza­vře­ní pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti a domác­nos­ti. Bez této pojist­ky nesmír­ně ris­ku­je­te ztrá­tu finanč­ních pro­střed­ků při jaké­ko­liv ško­dě. Pojištění nemo­vi­tos­ti zahr­nu­je: -          Pojištění...Read more »

G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu.

Byl jsem doce­la rád, že v prv­ní fil­mu byli her­ci, kte­ré moc neznám a ti slav­ní byli pou­ze jako cameo. V tom­to dru­hém fil­mu - G.I. Joe 2: Odveta se pro­du­cen­ti roz­hod­li,...Read more »

„ZELENÁ“ KOUPELNA

Pěstování kvě­tin v kou­pel­ně má svá spe­ci­fi­ka. Pokud však zvo­lí­te vhod­nou rost­li­nu a poskyt­ne­te ji odpo­ví­da­jí­cí péči, odvdě­čí se Vám krás­ně zele­ný­mi lis­ty, kte­ré tuto míst­nost zútul­ní a Váš pobyt a pří­pad­ná rela­xa­ce...Read more »

Zútulněte si svou starou koupelnu

Rekonstrukce kou­pel­ny vyjde na spous­tu peněz, co si bude­me poví­dat. Tyto pení­ze nám vět­ši­nou chy­bí, nebo je potře­bu­je­me inves­to­vat do jiných míst­nos­tí, kde jsou důle­ži­těj­ší opra­vy. Možná si ale...Read more »

Bezpečí je vždy na prvním místě

Máte nád­her­ný byt či rodin­ný dům, cha­tu ane­bo cha­lu­pu? Máte je také dob­ře pojiš­tě­né a to v pří­pa­dě kata­strof, živel­ných pohrom, pro­ti van­da­lis­mu, krá­de­žím i nepří­jem­ným zále­ži­tos­tem, jako je oheň, voda či jiná pohro­ma?...Read more »

Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy

Mnoho dneš­ních sta­vi­te­lů již při začát­ku stav­by mys­lí na zatep­le­ní své­ho domu, aby si tak v budouc­nu ušet­ři­lo prá­ci a samo­zřej­mě i nema­lé nákla­dy na vytá­pě­ní. Zateplení domu ovšem není to jedi­né, co...Read more »

Hana Hegerová - Navždycky celá, celičká Levandulová Famózně, nádherně levandulová

Dnes zemře­la jed­na z nej­vět­ších zpě­va­ček čes­ko­slo­ven­ské­ho šan­so­nu. Narodila se 20.10.1931 v Bratislavě a matu­ri­tě a po absol­vo­vá­ní diva­del­ní­ho kur­zu se sta­la člen­kou diva­dla v Žilině. Od roku 1961 zača­la vystu­po­vat v Praze v diva­dle Rokoko, kde...Read more »

Výběr ložního prádla

Existuje tolik mož­nos­tí mezi mate­ri­á­ly, barva­mi i deko­ry. Na co se zamě­řit při kou­pi lož­ní­ho prádla? Co nesmí­me opo­me­nout? Inu, roz­hod­ně bychom se nemě­li zamě­řo­vat jenom na kla­sic­kou bavl­nu, vzo­ry a bar­vy....Read more »

Česká televize točí finále výpravné minisérie Marie Terezie

Pátý a záro­veň závě­reč­ný díl mini­sé­rie Marie Terezie, o jedi­né ženě na čes­kém trů­nu, při­pra­vu­je štáb reži­sé­ra Roberta Dornhelma. Filmaři se v dub­nu vrá­tí do Valtic a do Kroměříže, aby zde padla prv­ní...Read more »

William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let

Před 90 lety se naro­dil neslav­něj­ší Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židov­ským rodi­čům, kte­ří se při­stě­ho­va­li z Ukrajiny. Na diva­del­ní prk­na nastou­pil na...Read more »

Stavební inspirace není nikdy dost

Stavařina to je roz­hod­ně vel­mi nároč­ná oblast. Zvláště pokud vez­me­me v potaz roz­voj tech­no­lo­gií i mate­ri­á­lů. Co se týče sta­veb, hod­ně se zde pro­je­vu­je také život­ní styl a pre­fe­ren­ce zájem­ců o stav­by. Jen...Read more »

Koupelnové topení

-          Všichni urči­tě zná­me kla­sic­ké kou­pel­no­vé žeb­ří­ky. Nejčastěji se vyrá­bě­jí z oce­lo­vých tru­bek. Jsou vyrá­bě­ny stan­dard­ně i se stře­do­vým při­po­je­ním. Můžete ho napo­jit jak na střed, tak ke kra­ji míst­nos­ti v kou­pel­ně....Read more »

Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní

Sportujete s nad­še­ním, ane­bo se na sport radě­ji podí­vá­te v leží­cí polo­ze na pohov­ce, a jste rádi, že se nemu­sí­te ani pohnout? Pokud pat­ří­te k té dru­hé sku­pi­ně, věz­te, že nejste sami, a že...Read more »

Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?

Stavební fir­ma Účelem smlou­vy o dílo je ochra­na před pro­blémy se sta­veb­ní fir­mou, kte­ré by moh­ly v budouc­nu nastat. Smlouva o dílo musí být kva­lit­ně zpra­co­vá­na a musí mít vždy písem­nou podo­bu, dodat­ky...Read more »

Už žádné hubnutí pomocí léků nebo tvrdých diet, při kterých hladovíte!

Dopřejte si něco dob­ré­ho, ale záro­veň zdra­vé­ho. Jíst se dá i zdra­vě a také lehce, bez zby­teč­ných tuků a sla­di­del či umě­lých bar­viv. Bez růz­ných náhra­žek nebo bez zby­teč­ně nasy­ce­ných jídel, kte­ré jsou...Read more »

Architektura / Design bytu

Dá se říct, že náš byt či dům je naši chlou­bou. Proto se vět­ši­na lidí sna­ží jej vytvo­řit­co nej­krás­něj­ší a nej­pří­jem­něj­ší. Dokonalý inte­ri­ér se stá­vá doko­na­lým až potom, co jsou spl­ně­ny...Read more »

Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon.

Tak jako Marvel se sna­ží o komik­so­vé fil­my i DC. Po vyni­ka­jí­cím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině něko­lik odbo­ček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a máme koneč­ně...Read more »

I v kanceláři se můžeme fungovat udržitelně

Ať už pod­ni­ká­te, nebo jste zaměst­na­ní, v prá­ci vět­ši­nou všich­ni trá­ví­me spous­tu času. Proto by i naše pra­cov­ní pro­stře­dí mělo odpo­ví­dat jeho nároč­ným potře­bám. Kancelář, vyba­ve­ná vhod­ným funkč­ním a bez­peč­ným nábyt­kem, prak­tic­kou...Read more »

Jak pojistit rozestavěný dům

·         Hypoteční úvěr. Může se stát, že pojiš­tě­ní roze­sta­vě­né­ho domu bude jed­nou z pod­mí­nek čer­pá­ní úvě­ru. I pokud ale stav­bu finan­cu­je­te své­po­mo­cí, je dob­ré pojiš­tě­ní roze­sta­vě­né­ho domu ale­spoň zvá­žit. Neštěstí necho­dí...Read more »

Vybíráme postel do dětského pokoje

Když se naro­dí mimin­ko, zpo­čát­ku spin­ká v malé dět­ské postýl­ce spo­leč­ně s rodi­či v lož­ni­ci. Tato postýl­ka děťát­ku poho­dl­ně vydr­ží při­bliž­ně do 1,5 roku – 2 let. Poté je vhod­né kou­pit dítě­ti...Read more »

Jak nejlevněji sehnat brigádníky online

Mnoho mla­dých lidí si hle­dá bri­gá­du na léto, jen na urči­té dny, stří­dá více bri­gád­nic­kých míst, nebo potře­bu­jí pra­co­vat hod­ně, ale jen dočas­ně. S bri­gád­ní­ky to nikdy není leh­ké, neboť...Read more »

Jan Vodňanský - Když jde malý bobr spát

Read more »

Pověz, miláčku - Táňa Fischerová a Jan Vodňanský

Read more »

S úsměvem idiota - Petr Skoumal & Jan Vodňanský

Read more »

Jan Vodňanský - dlouhý a slavný život s tvorbou pro děti

Jan Vodňanský se naro­dil v roce 1941 a v roce 1965 zakon­čil vyso­kou ško­lu ČVUT jako pro­jek­tant. Své pro­fe­si se nevě­no­val, pro­to­že se během stu­dií setkal s hudeb­ní­kem Petrem Skoumalem, se kte­rým vytvo­řil...Read more »

V síti - dokument, který by měli vidět vaše dcery, vnučky...

Dokument o nebez­pe­čí mla­dých nác­ti­le­tých (i mlad­ších) hol­kách  V síti měl vče­ra pre­mi­é­ru v České tele­vi­zi. Připomeňme si ten­to doku­ment tře­mi recen­ze­mi fil­mu, kte­rý uká­zal, jak nebez­peč­ný může být pro vaše dce­ry a vnuč­ky...Read more »

Nebankovní hypotéka na tisíc způsobů

K čemu vše­mu se vám může hodit neban­kov­ní hypo­té­ka? Nebankovní úvěr je napros­to uni­ver­zál­ním typem půjč­ky, kte­rou vyu­ži­je­te v mno­ha život­ních situ­a­cích. A ať už vás trá­pí coko­li ane­bo „pou­ze“ potře­bu­je­te pení­ze,...Read more »

Peníze a inflace

Inflace má obzvlášť sil­ný dopad na poptáv­ku po peně­zích, pro­to­že měna nevy­vo­lá­vá žád­ný zájem a kon­t­ro­la vkla­dů obvykle zís­ká­vá jen malou, nebo žád­nou úro­ko­vou návrat­nost. Většina pří­mé­ho návra­tu k peněž­ním zůstat­kům má...Read more »

Proč pěstovat na zahradě stromy

Pokud se vám zdá, že na vaší zahra­dě, kde ros­tou stro­my, je chlad­ně­ji než na uli­ci, máte prav­du. Není to jen vaše zdá­ní, stro­my sku­teč­ně sni­žu­jí tep­lo­tu ve svém...Read more »

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Když mi bylo dva­cet tři, tak se mi líbi­li Piráti z Karibiku. Chtělo to tro­cha šou­men­ství Johnyho Deepa, osu­do­vou lás­ku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samo­zřej­mě zlé­ho Geoffreye Rushe. To ve...Read more »

Dům a zahrada jako architektonický prvek

Ať už si zvo­lí­te jakou­ko­li sta­veb­ní par­ce­lu nebo typ domu i zahra­dy, na jed­nom se archi­tek­ti sho­du­jí: jed­ná se vždy o jeden kon­cept, kte­rý je vhod­ný kon­ci­po­vat najed­nou. Zahrada by nemě­la...Read more »

Autor slavného krtečka se narodil před 100 lety.

Zdeněk Miler se naro­dil před 100 lety -  21. úno­ra 1921 a před dlou­hý­mi 64 lety vzni­kl prv­ní film o Krtečkovi Jak krtek ke kalhotkám při­šel. Tento 13 minu­to­vý díl byl prv­ní,...Read more »

Guilty pleasure – proč se vyplatí ve firmě alespoň na něčem nešetřit

-          Někde se šet­řit nevy­plá­cí Každý vedou­cí fir­my má své guil­ty ple­a­su­re – potě­še­ní, kvů­li kte­ré­mu se sice cítí pro­vi­ni­le, ale i tak se ho nedo­ká­že vzdát. V kaž­dé fir­mě je...Read more »

I vypínače a zásuvky jsou podstatnou součástí interiéru

Nové zaří­ze­ní bytu či domu, nové lam­py a dal­ší osvět­le­ní, vše per­fekt­ně sla­dě­no do detai­lů. Ve svém bytě se chce­te cítit dob­ře a útul­ně a vše tomu při­způ­so­bu­je­te. Jeden prvek vám ale mož­ná...Read more »

Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek

Klíčení je při­ro­ze­ná věc, kte­rá je na počát­ku veš­ke­ré­ho sna­že­ní rost­li­ny o samot­né roz­mno­žo­vá­ní. Pokud se chce­te pěs­to­vá­ním rost­lin zabý­vat, pak bude­te potře­bo­vat kva­lit­ní seme­na na klíč­ky. Jaké typy semen...Read more »

Virtuální kancelář

Když začí­ná­te s pod­ni­ká­ním, je samo­zřej­mé, že začí­ná­te poma­lu. Jen málo­kdo jde do rizi­ka a nasta­ví si vyso­kou pres­tiž v podo­bě luxus­ní kan­ce­lá­ře na vyhlá­še­né adre­se, luxus­ním voze a jiných nále­ži­tos­tech typic­kých pro...Read more »

Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout

Pokud tedy pře­mýš­lí­te nad tím, co bys­te moh­li udě­lat pro úspěch Vašich strá­nek, je vždy dob­ré vědět, že tu pro Vás jsou mož­nos­ti, kte­ré by se Vám moh­ly líbit....Read more »
Stránka načtena za 1,92395 s | počet dotazů: 162 | paměť: 32478 KB. | 17.04.2021 - 01:47:34
X