Kritiky.cz > Články autora:Jiří Borový

Interiér je potřeba sladit.

Chaos v domác­nos­ti nazna­ču­je také cha­os v živo­tě. Pokud to u vás doma vypa­dá cha­o­tic­ky, nemá­te sla­dě­ný náby­tek, pod­la­hy, bar­vy, deko­ra­ce… Pravděpodobně se zde nebu­de­te cítit úpl­ně nej­lé­pe. Ono i ukli­ze­ný pro­stor kolem...Read more »

Spokojenost na prvním místě

Někdy je poměr­ně nároč­né najít věři­te­le, kte­rý už Vám rád poskyt­ne půjč­ku pod­le Vašich před­stav. Banky mají sice veli­ce zají­ma­vé nabíd­ky, pro­blém je ale tako­vý, že jakmi­le někdo není...Read more »

Financování bydlení

Když jde o finan­co­vá­ní byd­le­ní, nej­spíš bude­me potře­bo­vat vědět roz­dí­ly mezi jed­not­li­vý­mi půjč­ka­mi a co všech­no se do této kate­go­rie zahr­nu­je. Podíváme se na někte­rá řeše­ní, že nesta­čí jenom úpo­ry na...Read more »

Objemový trénink

Objemový tré­nink v kul­tu­ris­ti­ce je vyhra­zen pře­de­vším pro nárůst nové sva­lo­vé hmo­ty. Při správ­ném obje­mo­vém tré­nin­ku je také důle­ži­tá dob­rý výži­va a nále­ži­tá rege­ne­ra­ce. Podstata objemového tréninku Objemový tré­nink je vybu­do­ván zejmé­na...Read more »

Vysoká hra

Read more »

Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky

Kanceláře, úřa­dy, ordi­na­ce léka­řů, zde všu­de může­me vidět růz­né dru­hy kar­to­ték. Díky nim máme vždy pořá­dek ve všech potřeb­ných doku­men­tech, tak­že se nám nikdy nemů­že stát, že bychom dlou­ze...Read more »

Jak mají hubnout dospívající dívky?

V obdo­bí 12-17 let pro­chá­ze­jí dív­ky kom­plex­ním pro­ce­sem hor­mo­nál­ních změn. To zapří­či­ňu­je zra­ni­tel­nost dospí­va­jí­cích a může způ­so­bit prud­ký nárůst hmot­nos­ti. Nespokojenost se svým obra­zem v zrca­dle čas­to vede k tomu, že tee­nage­ři,...Read more »

Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou

Ať už máte úklid rádi či niko­liv, před Vánocemi je potře­ba se na to pořád­ně vrh­nout a dát byd­le­ní tro­chu do kupy. Už jen pro náš dob­rý pocit. Takový vel­ký gene­rál­ní...Read more »

Zahrada – místo, kde je nám dobře

Zahrada u domu už nepl­ní pou­ze funk­ci záso­bár­ny ovo­ce a zele­ni­ny na zimu, ale pře­de­vším má slou­žit jako oáza, ve kte­ré si může­me uzdra­vit una­ve­né tělo i pocu­cha­né ner­vy. Proto vzni­ká úpl­ně...Read more »

Westworld - První výtvor (S01E01) - Jak to v roce 2016 začalo.

V roce 2016 se bra­tr slav­něj­ší­ho Christophera Nolana, Jonathan Nolan, roz­ho­dl, že ve spo­lu­prá­ci s auto­rem Star Treku, Hvězdných Válek VII a seri­á­lu Hrdinové J.J. Abramsem, nato­čí seri­ál pod­le Michaele Crichtona....Read more »

Kulturistika pro ženy

Rozhodli jste se pro for­mo­vá­ní vaší posta­vy a nemá­te dosta­tek infor­ma­cí, jak správ­ně začít? Nezoufejte, náš člá­nek je tady pří­mo pro vaše potře­by. Pro začá­tek vám gra­tu­lu­je­me k vaše­mu odhod­lá­ní cvi­čit...Read more »

Jak se projevuje závislost na alkoholu

Závislost na alko­ho­lu je váž­ná a nebez­peč­ná nemoc.  Jeho eli­mi­na­ce vyža­du­je sys­te­ma­tic­ký pří­stup a dlou­hé obdo­bí léč­by. Konzumace alko­ho­lu v ohrom­ném množ­ství způ­so­bu­je vel­ké poško­ze­ní lid­ské­ho zdra­ví a v důsled­ku toho se stá­vá­te aso­ci­ál­ním...Read more »

Dětské hřiště na vaší zahradě

Vyberte si z širo­ké nabíd­ky atrak­cí, kte­ré může­te snad­no u mís­tit i na svou tera­su nebo zahra­du. Nebude vás to stát tolik, jako pra­vi­del­ná návště­va dět­ských hra­cích cen­ter či pou­tí, a odmě­nou vám bude...Read more »

Džínová dekorace

Zřejmě všich­ni mód­ní návr­há­ři se shod­nou na tom, že dží­no­vi­na nikdy z módy nevy­jde a stá­le se pro ni nachá­zí nové a nové vyu­ži­tí. Z dží­no­vi­ny si ti šikov­něj­ší mohou vytvo­řit i netra­dič­ní...Read more »

Krásné vnitřní i venkovní prostory

Samotná rekon­struk­ce, není žád­ný med. My to víme a tak vám nabí­zí­me doko­na­lou a vel­mi moder­ní pomoc, kde vědět, jak hle­dat odbor­ní­ky, jak si ušet­řit čas i samot­né finan­ce. Máte rodin­ný dům,...Read more »

Kulturistika pro začátečníky

Je vaším přá­ním zfor­mo­vat si posta­vu a pus­tit se s ver­vou do posi­lo­vá­ní? Pokud je vaše odpo­věď klad­ná, tak urči­tě čtě­te dál. Společně nahléd­ne­me pod poklič­ku výše uve­de­né pro­ble­ma­ti­ky a záro­veň si...Read more »

I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!

Dostat od ban­ky hypo­té­ku na cha­tu není úpl­ně jed­no­du­ché, stej­ně jako zís­kat hypo­té­ku na byt či dům. Každá hypo­té­ka má svá úska­lí a kaž­dý typ úvě­ru je v něčem spe­ci­fic­ký. Konkrétně u hypo­té­ky...Read more »

Nejlepší dieta

Máte pocit, že jste vyzkou­še­li napros­to všech­no a nic na vás nefun­gu­je? Pokud je tohle přes­ně váš pří­pad, tak bys­te se měli pus­tit do něja­ké die­ty, kte­rá má smy­sl a oprav­du...Read more »

Jak poznat HIV? - Jednotlivé příznaky HIV

Jednotlivé pří­zna­ky HIV se liší od jed­né oso­by k dru­hé. Pokud máte aktiv­ní sexu­ál­ní život nebo si mys­lí­te, že jste byli vysta­ve­ni HIV, je důle­ži­té se otes­to­vat. Zde jsou někte­ré...Read more »

Skvělý styl

V posled­ní době se mezi žena­mi roz­ší­ři­la móda nosit mís­to kabe­lek jiné prak­tic­ké věci, a to dám­ské bato­hy do měs­ta, u nás v naší širo­ké nabíd­ce je mimo jiné také nalez­ne­te. Z vel­ké pale­ty barev...Read more »

Jaký posilovací stroj si zvolíte?

Pokud chce­te, aby vaše posi­lo­vá­ní bylo oprav­du co mož­ná nej­e­fek­tiv­něj­ší, potom si roz­hod­ně nevy­sta­čí­te se cvi­če­ním pou­ze v domá­cím pro­stře­dí. Ne, že by se doma neda­lo dob­ře zacvi­čit a zpev­nit někte­ré...Read more »

Rok 2019

Moc děku­je­me fanouškům naše­ho webu Kritiky.cz. Přinášíme Vám zhod­no­ce­ní letoš­ní­ho roku.Read more »

Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější

Za dáv­ných časů, když ješ­tě exis­to­va­ly kouz­la, dra­ci a vše­mož­né pří­še­ry,  tak pro lov tako­vých tem­ných drav­ců byla jedi­ná mož­nost povo­lat Zaklínače, mutan­ta, kte­rý doká­zal jako jedi­ný odo­lat  všem tem­ným...Read more »

Dětské skupiny

Dětská sku­pi­na je nový typ služ­by péče o dítě, kte­rá by měla vyře­šit pro­blém s nedo­stat­kem míst v mateř­ských ško­lách a dále také pomá­há rodi­čům, zejmé­na matkám ke sla­dě­ní prá­ce a péče o děti. Rodiče...Read more »

Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc

Není od času špat­né, když se nato­čí  nová ver­ze  slav­né kla­si­ky.  Anglická BBC  nato­či­la tří­díl­nou adap­ta­ci Vánoční  kole­dy zno­va po 20 letech. Tentokrát se do ní vrh­ly tvůr­ci z BBC s odhod­lá­ním...Read more »

Atmosféra domova

Každý ví, že domov nevy­tvá­ří náby­tek a ostat­ní zaří­ze­ní, ale atmo­sfé­ra, kte­rou doká­že­me bytu vdech­nout. Toho docí­lí­me vhod­nou a vkus­nou vol­bou byto­vých doplň­ků.  Přitom i v tom­to ohle­du fun­gu­je dik­tát módy. To, co...Read more »