Zvířecí pomocníci

ZvirPomoc

Co mají spo­leč­né­ho slon, pra­se a husa? A co je na nich tak zají­ma­vé­ho, že si je lidé sna­ži­li ocho­čit? Jaké mají schop­nos­ti a jak se postup­ně vytvá­řel vzá­jem­ný vztah mezi lid­mi a urči­tou sku­pi­nou zví­řat? Kdo komu­ni­ko­val ve sta­ro­vě­kém Egyptě s bohy a jakou bar­vu mají posvát­ní slo­ni v Thajsku? Na tyto a dal­ší otáz­ky se sna­ží odpo­vě­dět kníž­ka urče­ná pře­de­vším nejmlad­ším čte­ná­řům. Autorka kni­hy, Štěpánka Sekaninová, není žád­ná začá­teč­ni­ce a pro děti napsa­la mno­ho knih, nejen o zví­řa­tech. Tentokrát si vybra­la jede­náct zví­řat, kte­rá se postu­pem času sta­la pro člo­vě­ka z růz­ných důvo­dů důle­ži­tá.

Nikoho jis­tě nepře­kva­pí, že jsou v sezna­mu uve­de­na zná­má domes­ti­ko­va­ná zví­řa­ta, jako je pes, kočka, kůň, krá­va, pra­se a husa. Vždyť pes i kočka si umí zís­kat lid­skou pří­zeň a čas­to jsou v sou­čas­né době vní­má­ni jako sou­část rodi­ny. Pes má kro­mě své spo­le­čen­ské pova­hy ješ­tě dal­ší schop­nos­ti, kte­ré lidem pomá­ha­jí při urči­tých čin­nos­tech. Autorka kni­hy také při­po­mí­ná zví­řa­ta, kte­rá u nás pat­ří ke sku­pi­ně exo­tic­kých zví­řat a může­me je pozo­ro­vat v zoo­lo­gic­kých zahra­dách nebo v doku­men­tár­ních fil­mech. V jiných svě­ta­dí­lech si však k nim lidé vytvo­ři­li vztah a vyu­ží­va­jí jejich pomo­ci i v sou­čas­né době. Většinu uve­de­ných zví­řat si člo­věk ocho­čil, zkou­ší je vycvi­čit a sta­rá se o ně. Do kni­hy je zařa­zen i del­fín, kte­rý, až na výjim­ky, žije vol­ně v moři. Přesto, že není vní­mán jako zví­ře ocho­če­né, někte­ré jeho schop­nos­ti lidé vyu­ží­va­jí.

Stránky jed­not­li­vých zví­řat mají růz­né zabar­ve­ní, což umož­ňu­je rych­lou ori­en­ta­ci při hle­dá­ní a sou­čas­ně dotvá­ře­jí cha­rak­te­ris­ti­ku pro­stře­dí, jako např. okro­vá barva cha­rak­te­ris­tic­ká pro pís­či­té pouš­tě, kde putu­jí vel­blou­dí kara­va­ny. Za gra­fic­kou podo­bu zod­po­ví­dá Martina Urbánek.  Ilustrátorkou je Misha Bera, kte­rá je podí­le­la již na kníž­ce „Když se děje poča­sí“ od stej­né autor­ky.

Líbí se mi, že se autor­ka sna­ží nejen struč­ně a věc­ně vystih­nout cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti zví­ře­te, ale také jak a proč si k němu lidé postup­ně budo­va­li vztah i k jakým čin­nos­tem vyu­ží­va­jí jeho schop­nos­ti. Kniha má nauč­ný cha­rak­ter a obsah je sro­zu­mi­tel­ný nejen dětem mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, kte­ré si mohou kni­hu samo­stat­ně pře­číst, ale je zají­ma­vá i pro děti před­škol­ní­ho věku. Pro obě sku­pi­ny může být moti­va­cí k zamyš­le­ní nad vzta­hem lidí ke zví­řa­tům.

Knížka mě zau­ja­la jako vhod­ná for­ma nauč­né kni­hy pro uve­de­nou čte­nář­skou kate­go­rii. Obsahovou struč­nost je nut­né chá­pat spíš jako pod­nět a výcho­dis­ko k vyhle­dá­ní dal­ších infor­ma­cí. Štěpánka Sekaninová je schop­ná autor­ka, kte­rá má urči­tý cit pro výběr námě­tu i odpo­ví­da­jí­cí množ­ství infor­ma­cí, kte­ré chce sdě­lit. I v pří­pa­dě této kni­hy se nesna­ží nahra­dit ency­klo­pe­die. Zvířata vybra­la dle vlast­ních kri­té­rií, kte­ré se však nikdo nedo­zví. Proto půso­bí text jako naho­di­le vybra­né zají­ma­vos­ti. Kniha má 56 stran a bude pat­řit k těm útlej­ším v knihov­ně. Formát 230x280 mm pře­je ilu­stra­cím a veli­kos­ti písma, kte­ré má něko­lik veli­kos­tí, od nej­vět­ší­ho v nad­pi­sech až po nejmen­ší v „bub­li­nách“.

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v roce 2020

Hodnotím: 60 %


Foto: Albatros Media a.s.

  • Příroda hraje všemi barvami29. ledna 2020 Příroda hraje všemi barvami Že existuje nespočet druhů zelené, se přesvědčíme už brzy, až odtaje sněhová nadílka a příroda se probudí k životu s prvními teplými dny. Mnoha odstíny hraje i modrá. Jen si vzpomeňte […] Posted in Recenze knih
  • Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty13. prosince 2019 Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty Původním povoláním architekt, později knižní grafik, později ilustrátor dětských knih Vojtěch Kubašta je celosvětově uznávaným průkopníkem prostorových knih. Od roku 1953 spolupracoval […] Posted in Recenze knih
  • Karel Gott2. října 2019 Karel Gott Karel Gott (* 14. července 1939, Plzeň - 1. října 2019, Praha[7]) byl český šlágrový zpěvák, herec a malíř.[8] V anketách Zlatý slavík a Český slavík získal celkem 42 ocenění. V letech […] Posted in Profily osob
  • Thiller Unhinged se odkládá na neurčito25. července 2020 Thiller Unhinged se odkládá na neurčito Thiller Unhinged se odkládá na neurčito Posted in Krátké filmové aktuality
  • Mimoni - 60%11. září 2015 Mimoni - 60% Mimoni jsou animovaná komedie, která vznikla v dílně Illumination Entertainment. Režie se chopili Pierre Coffin a Kyle Balda, scénář napsal Brian Lynch. Premiéru v USA měl 10. června 2015, […] Posted in Filmové recenze
  • Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc28. prosince 2019 Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc Není od času špatné, když se natočí  nová verze  slavné klasiky.  Anglická BBC  natočila třídílnou adaptaci Vánoční  koledy znova po 20 letech. Tentokrát se do ní vrhly tvůrci z BBC s […] Posted in TV Recenze
  • Jediové8. srpna 2002 Jediové Řekne-li se Star Wars (dále SW), tak si lidé představí mnoho lodí, mnoho postav a jedna důležitá věc, že je to o Síle o její temné a světlé straně.     […] Posted in Články
  • Osamělý svobodný muž – 1824. ledna 2019 Osamělý svobodný muž – 18 Posted in Komiks
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […] Posted in Filmové recenze
  • Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů21. října 2020 Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů Jak mít zdravé nehty, protože jen takové můžou být krásné, to už jste se mohla dozvědět v našem předchozím článku. Chcete svoje nehty okrášlit ještě více? Podělíme se s vámi o rady a […] Posted in Trendy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,80030 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46855 KB. | 23.01.2021 - 12:04:54