Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Zvířátka doma

Zvířátka doma

Zviratka

Malé děti nej­ví­ce nadchnou kníž­ky o zví­řa­tech. A hlav­ně těch, kte­ré dob­ře zna­jí – ať už jde o pej­ska, kočič­ku nebo papouš­ka.  O zví­řát­kách vyprá­ví i nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Egmont Publishing. Dostala název Zvířátka doma a urče­ná je pro „čte­ná­ře“ od dvou let.

Podtitul kni­hy zní Úžasná pohád­ka o hra­vých zví­řát­kách. Jde v pod­sta­tě o pří­běh jed­no­ho dne v jed­né domác­nos­ti, kde žijí pes, koťát­ko, andul­ky, ješ­těr­ka, myš­ky, krá­lí­ci, žel­va a rybič­ka. Během dne děla­jí věci, kte­ré jsou i malým dětem důvěr­ně zná­mé – pro­bu­dí se, hra­jí si na pís­ko­viš­ti, houpou se na hou­pač­ce, obědva­jí v kuchy­ni a když na nebi vyjde měsíc a hvězdy, ulo­ží se ke spán­ku.

Příběh je pro­lo­že­ný pří­mou řečí, kte­rá vtáh­ne děti do děje. Psané slo­vo pěk­ně dopl­ňu­jí názor­né ilu­stra­ce  - bar­vy jsou zvo­le­né vese­lé a hra­vé, přes­to nepů­so­bí kýčo­vi­tě a pěk­ně se dopl­ňu­jí. Škoda jen, že nebyl zvo­le­ný i na jed­not­li­vých strán­kách prin­cip doty­ko­vé kníž­ky. Na obál­ce je tělo pej­ska poši­to lát­kou, jako­by srs­tí, uvnitř kníž­ky však žád­né tako­vé doty­ko­vé okén­ko nena­jde­te, ačko­li k tomu téma pří­bě­hu – zví­řát­ka – vybí­zí.  Zajímavé je, že v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu má kníž­ka název Pet Friend. Touch-and-Feel, což vybí­zí k domněn­ce, že ori­gi­nál­ní před­lo­ha byla původ­ně doty­ko­vou kníž­kou a snad vzhle­dem k úspo­ře nákla­dů byla pro čes­kou ver­zi pub­li­ka­ce jako doty­ko­vá zvo­le­na pou­ze před­ní stra­na. Ostatně podob­ně je to i u „pokra­čo­vá­ní“ – dru­hé kníž­ky série s titul­kem Zvířátka na stat­ku (Farmyard Friends. Touch-and-Feel). Škoda. Někde v pro­ce­su se tak zřej­mě ztra­ti­la při­da­ná hod­no­ta, kte­rou kníž­ka měla a mož­ná i prvot­ní záměr, proč vznik­la.

Knížka je hezká, ale nijak nevy­bo­ču­je z řady dět­ských lepo­reí – ani pro­ve­de­ním ilu­stra­cí, ani tex­tem a už vůbec ne nápa­dem. Podtitulek „Úžasná pohád­ka“ je v tom­to pří­pa­dě vel­mi nad­ne­se­ný.


Zvířátka doma. Úžasná pohád­ka o hra­vých zví­řát­kách

Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti

Nakladatelství: Egmont Publishing

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 10

Hodnocení: 60 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,89440 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53332 KB. | 27.09.2021 - 05:41:21