Kritiky.cz > Filmové recenze > Zvětšenina

Zvětšenina

200511031111 bu1

Chladně odta­ži­té, kom­pli­ko­va­né podo­ben­ství o sku­teč­nos­ti, jež nám neu­stá­le uni­ká; str­hu­jí­cí pro­fil fas­ci­nu­jí­cí doby; vizu­ál­ní a hudeb­ní obžer­ství, fatál­ní sym­bo­lis­mus kon­tra zdán­lí­vá bana­li­ta odha­lu­jí­cí i skrý­va­jí­cí pod­sta­tu - rov­ná se kul­tov­ní dílo všech art­fil­mo­vých nad­šen­ců - Antonioniho feno­me­nál­ní Zvětšenina.


Michelangelo Antonioni se poté, co na domá­cí půdě zaklá­dal feno­mén jmé­nem ital­ský neo­re­a­lis­mus, ode­bral do lon­dý­na. Tady něko­lik měsícu vstře­bá­val atmo­sfé­ru swin­gu­jí­cí­ho, pul­zu­jí­cí­ho stře­du svě­ta 60. let, aby své dojmy násled­ně zužit­ko­val ve své nad­ča­so­vé výpo­vě­di o neu­cho­pi­tel­nos­ti rea­li­ty. Filosofická úva­ha na poza­dí pří­bě­hu inspi­ro­va­né­ho detek­tiv­ní záplet­kou od Julia Cortazára, to je Zvětšenina.

Dějově tu o moc nejde. Mladý tel­ne­to­va­ný foto­graf je slun­cem své­ho svě­ta, jež mu leží u nohou. Lidé v oko­lí jsou neu­stá­le v pal­bě jeho ego­cen­t­ric­kých maný­rů a extra­va­gant­ních výstřel­ků. Jednoho dne náho­dou zachy­tí vraž­du v poklid­ném, idy­lic­kém par­ku, kde voye­u­ris­tic­ky fotil hrát­ky krás­né mla­dé ženy s postar­ším pánem. Anebo neza­chy­til? Jestli to byl pou­ze pro­dukt jeho zmu­če­né fan­tasie, se nedo­ví on ani my. Není to pře­kva­pi­vě ani pří­liš důle­ži­té. to pod­stat­né se ode­hrá­vá v jiné rovi­ně - v samot­ném cha­rak­te­ru nemluv­né hlav­ní posta­vy, ve význa­mu za odo­sob­ně­ný­ma, na půl­ku úst utrou­še­ný­ma poznám­ka­ma, pozér­ský­ma výbuchy nad­še­ní a dan­dy­ov­sky chlad­nou mas­kou na tvá­ři.

Neboť pod doko­na­lou pózou a pře­svéd­če­ním o vlast­ní vlá­dě nad svě­tem bub­lá zne­chu­ce­ní, až hma­ta­tel­ně se dá v někte­rých scé­nách cítit napě­tí, sig­na­li­zu­jí­cí, že tanhle osl­ni­vý, vel­ko­hubý fešák cosi hle­dá. Cosi drti­vě sku­teč­né­ho, udá­lost, kte­rá by obrá­ti­la jeho doko­na­lý život vzhůriu noha­ma. To se prá­vě sta­ne, když pŕi zvěč­šo­vá­ní foro­gra­fií z par­ku natra­fí na detail muže se zbra­ní v ruce, skry­té­ho za stro­my. Objeví ho opož­dě­ně - pŕi hrát­kách s adept­ka­mi kari­é­ry mode­lek. Tady Antonioni variu­je sta­ré řče­ní, jak může­me vidě­ti prav­du pou­ze teh­dy, vystou­pí­me li ven z rámu. Fotograf se chví­li sna­ží při­jít věci na kořen, no pora­žen rezig­nu­je. V skvě­le vysta­vé­né závě­reč­né scé­ně pozo­ru­jíc mimy, jak hra­jí tenis s ima­gi­nár­ním míč­kem a rake­ta­mi, při­jí­ma svou lek­ci o sku­teč­nos­ti, jíž nemů­že­me ovlá­dat, pou­ze ji akcep­to­vat, roz­ply­nout se v ní a tak se mož­ná o dal­ší krů­ček pŕi­blí­žit pocho­pe­ní.

O filmu:

Blow-Up
Scénář: Michelangelo Antonioni (vol­ně dle povíd­ky Julia Cortazára)
Režie: Michelangelo Antonioni
V hlav­ních rolích: David hem­mings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles
Velká Británie - Itálie 1966, 111 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Sexuální praktiky pozemšťanů15. března 2004 Sexuální praktiky pozemšťanů V nekonečném vesmíru žije mnoho obyvatel, leč nikdo z nich neprožívá rozmnožovací proces tak celistvě, tak bolestně a tak tragicky nádherně jako lidské bytosti. Sexuální praktiky […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Zápisník jedné lásky13. června 2006 Zápisník jedné lásky Film natočený podle stejnojmenného bestselleru Nicholase Sparkse, rozhodně není bezduchou romantickou slátaninou. Pro deštivý či dlouhý zimní večer je jako dělaný tento příběh jedné velké […]
  • Úžasňákovi1. prosince 2004 Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě žebříčku všech dob pan Úžasňák a jeho úžasná rodinka. Jak již bylo mnohokrát řečeno, dobrý […]
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding10. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Hlas moře21. února 2005 Hlas moře Hlas moře je skutečným příběhem ochrnutého muže, který po letech strávených na lůžku již nechce dále žít a snaží se s požehnáním úřadů odejít ze světa. Jeho motto: život je právo, nikoliv […]