Zuzana Stivínová

Stivinova

Zuzana Stivínová je čes­ká diva­del­ní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka. Sklidila oce­ně­ní za svůj výkon ve svě­to­vé pre­mi­é­ře hry Václava Havla Odcházení, v jaz­zo­vé ope­ře Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka v režii Miloše Formana, jako Sally Bowlesová v Kabaretu a v roli Justine v Zázračném mágo­vi, za kte­rou jí byla udě­le­na Cena Alfréda Radoka. Během úspěš­né herec­ké kari­é­ry spo­lu­pra­co­va­la s vel­ký­mi evrop­ský­mi diva­del­ní­mi reži­sé­ry, jako byl Otomar Krejča, a zís­ka­la řadu rolí od Varvary ve Višňovém sadu po Desdemonu v Othellovi. Vedle toho hrá­la v mno­ha fil­mech a spo­lu­pra­co­va­la mimo jiné s reži­sé­ry jako Věra Chytilová či Jan Němec. Získala něko­lik nomi­na­cí na Českého lva a v roce 2013 také na Zlatou Nymfu za žen­ský herec­ký výkon na Mezinárodním tele­viz­ním fes­ti­va­lu v Monte Carlu za thriller Occamova břitva. Pochází z hudeb­ní rodi­ny a sama také zpí­vá. V posled­ních něko­li­ka letech uspo­řá­da­la sérii vlast­ních kon­cer­tů, vystu­po­va­la v Evropě, New Yorku či Filadelfii.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Štěpán Hulík napsal mimo­řád­ně kva­lit­ní scé­nář, což je nej­dů­le­ži­těj­ší. Je snaz­ší se při­pra­vit, když nemu­sí­te s ničím a s nikým bojo­vat a může­te se sou­stře­dit, či někdy pros­tě hrát a důvě­řo­vat své intu­i­ci a prá­ci, kte­rou jste pří­pra­vě věno­va­li. Bylo oprav­du něko­lik scén, kdy jsem si při­pa­da­la, že jdu „hla­vou pro­ti zdi“, ale reži­sé­ři byli tak skvě­lí, že jsem si moh­la dovo­lit ris­ko­vat a neby­lo čeho se bát.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Na to je těž­ké jed­no­znač­ně odpo­vě­dět. Pustina má osm dílů, pro­to­že otáz­ky, kte­rý­mi se zabý­vá, jsou veli­ce slo­ži­té. Jsem vel­mi ráda, že já osob­ně se s tako­vý­mi pro­blémy potý­kat nemu­sím, ale jsem pře­svěd­če­na, že mno­zí divá­ci se s nimi iden­ti­fi­ku­jí, pro­to­že jsou uni­ver­zál­ní a nad­ča­so­vé.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Pustina je úze­mím niko­ho, nikde, na okra­ji nico­ty… Je mís­tem vel­mi spe­ci­fic­kým a záro­veň vel­mi abs­trakt­ním. Prostředí má roz­hod­ně vliv na naše jed­ná­ní a způ­sob pře­mýš­le­ní, ale stá­le cítím, že se v něm ukrý­vá něja­ká nadě­je, záblesk svět­la, ces­ta ven…

Kdo ví?! V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Nejde jen o tele­viz­ní pro­duk­ci či o osm malých pří­bě­hů. Jsou to v pod­sta­tě tři celo­ve­čer­ní fil­my. Pustina je vel­ko­ry­sá v kaž­dém ohle­du.

Kam bys­te Pustinu zařa­di­la ve své fil­mo­gra­fii?

 Je před Pustinou a po Pustině!!! Byla to moje „prá­ce snů“! Byla to pro mne význam­ná eta­pa v živo­tě, jak osob­ně, tak pro­fes­ně.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 Nesrovnatelně! Přípravné prá­ce, natá­če­ní i závě­reč­né prá­ce, všech­no pro­bí­ha­lo s vět­ší zod­po­věd­nos­tí a pro­fe­si­o­na­li­tou, ale záro­veň s tako­vou pří­vě­ti­vos­tí. Ne pro­to, že jsem sama star­ší a pří­vě­ti­věj­ší, ale pro­to­že HBO Europe pra­cu­je s oprav­do­vým zájmem a nasa­ze­ním a má obrov­ský náskok před kon­ku­ren­cí. Jejich zájem a sou­stře­dě­ná prá­ce pro mne byly klí­čo­vé.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­va­la na tuto roli?

 Má pří­pra­va spo­čí­va­la v tom začít od začát­ku, opros­tit se od svých zku­še­nos­tí a čer­pá­ní z pře­de­šlých rolí. Nečerpat z vnějš­ku, jak jsem byla zvyk­lá z mno­ha pře­de­šlých pro­jek­tů. Snažila jsem se nesna­žit se, ale spí­še se sou­stře­dit na „tady a teď“. Konzultovali jsme pak s reži­sé­rem Ivanem Zachariášem moji „řeč těla“, ale týká se to také hod­ně dechu, vyrov­na­nos­ti a před­sta­vi­vos­ti. Někdy oprav­du pla­tí, že méně je více!


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]