Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Zuzana Stivínová

Zuzana Stivínová

Stivinova

Zuzana Stivínová je čes­ká diva­del­ní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka. Sklidila oce­ně­ní za svůj výkon ve svě­to­vé pre­mi­é­ře hry Václava Havla Odcházení, v jaz­zo­vé ope­ře Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka v režii Miloše Formana, jako Sally Bowlesová v Kabaretu a v roli Justine v Zázračném mágo­vi, za kte­rou jí byla udě­le­na Cena Alfréda Radoka. Během úspěš­né herec­ké kari­é­ry spo­lu­pra­co­va­la s vel­ký­mi evrop­ský­mi diva­del­ní­mi reži­sé­ry, jako byl Otomar Krejča, a zís­ka­la řadu rolí od Varvary ve Višňovém sadu po Desdemonu v Othellovi. Vedle toho hrá­la v mno­ha fil­mech a spo­lu­pra­co­va­la mimo jiné s reži­sé­ry jako Věra Chytilová či Jan Němec. Získala něko­lik nomi­na­cí na Českého lva a v roce 2013 také na Zlatou Nymfu za žen­ský herec­ký výkon na Mezinárodním tele­viz­ním fes­ti­va­lu v Monte Carlu za thriller Occamova břitva. Pochází z hudeb­ní rodi­ny a sama také zpí­vá. V posled­ních něko­li­ka letech uspo­řá­da­la sérii vlast­ních kon­cer­tů, vystu­po­va­la v Evropě, New Yorku či Filadelfii.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Štěpán Hulík napsal mimo­řád­ně kva­lit­ní scé­nář, což je nej­dů­le­ži­těj­ší. Je snaz­ší se při­pra­vit, když nemu­sí­te s ničím a s nikým bojo­vat a může­te se sou­stře­dit, či někdy pros­tě hrát a důvě­řo­vat své intu­i­ci a prá­ci, kte­rou jste pří­pra­vě věno­va­li. Bylo oprav­du něko­lik scén, kdy jsem si při­pa­da­la, že jdu „hla­vou pro­ti zdi“, ale reži­sé­ři byli tak skvě­lí, že jsem si moh­la dovo­lit ris­ko­vat a neby­lo čeho se bát.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Na to je těž­ké jed­no­znač­ně odpo­vě­dět. Pustina má osm dílů, pro­to­že otáz­ky, kte­rý­mi se zabý­vá, jsou veli­ce slo­ži­té. Jsem vel­mi ráda, že já osob­ně se s tako­vý­mi pro­blémy potý­kat nemu­sím, ale jsem pře­svěd­če­na, že mno­zí divá­ci se s nimi iden­ti­fi­ku­jí, pro­to­že jsou uni­ver­zál­ní a nad­ča­so­vé.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Pustina je úze­mím niko­ho, nikde, na okra­ji nico­ty… Je mís­tem vel­mi spe­ci­fic­kým a záro­veň vel­mi abs­trakt­ním. Prostředí má roz­hod­ně vliv na naše jed­ná­ní a způ­sob pře­mýš­le­ní, ale stá­le cítím, že se v něm ukrý­vá něja­ká nadě­je, záblesk svět­la, ces­ta ven…

Kdo ví?! V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Nejde jen o tele­viz­ní pro­duk­ci či o osm malých pří­bě­hů. Jsou to v pod­sta­tě tři celo­ve­čer­ní fil­my. Pustina je vel­ko­ry­sá v kaž­dém ohle­du.

Kam bys­te Pustinu zařa­di­la ve své fil­mo­gra­fii?

 Je před Pustinou a po Pustině!!! Byla to moje „prá­ce snů“! Byla to pro mne význam­ná eta­pa v živo­tě, jak osob­ně, tak pro­fes­ně.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 Nesrovnatelně! Přípravné prá­ce, natá­če­ní i závě­reč­né prá­ce, všech­no pro­bí­ha­lo s vět­ší zod­po­věd­nos­tí a pro­fe­si­o­na­li­tou, ale záro­veň s tako­vou pří­vě­ti­vos­tí. Ne pro­to, že jsem sama star­ší a pří­vě­ti­věj­ší, ale pro­to­že HBO Europe pra­cu­je s oprav­do­vým zájmem a nasa­ze­ním a má obrov­ský náskok před kon­ku­ren­cí. Jejich zájem a sou­stře­dě­ná prá­ce pro mne byly klí­čo­vé.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­va­la na tuto roli?

 Má pří­pra­va spo­čí­va­la v tom začít od začát­ku, opros­tit se od svých zku­še­nos­tí a čer­pá­ní z pře­de­šlých rolí. Nečerpat z vnějš­ku, jak jsem byla zvyk­lá z mno­ha pře­de­šlých pro­jek­tů. Snažila jsem se nesna­žit se, ale spí­še se sou­stře­dit na „tady a teď“. Konzultovali jsme pak s reži­sé­rem Ivanem Zachariášem moji „řeč těla“, ale týká se to také hod­ně dechu, vyrov­na­nos­ti a před­sta­vi­vos­ti. Někdy oprav­du pla­tí, že méně je více!


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […]
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […]
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […]