Kritiky.cz > Recenze knih > Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

KouzelneVanSny

„Někdy se lidem při­ho­dí něco, o čem se jim ani nezdá­lo“ a „Ten, kdo radost roz­dá­vá, ten ji také dostá­vá“ jsou mot­ta Zuzany Pospíšilové, ost­rav­ské autor­ky více jak osm­de­sát­ky dět­ských knih. A jsou to také mot­ta její nové kníž­ky s názvem Kouzelné vánoč­ní sny, kte­rou nyní vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Jednoduchý pří­běh o spo­ko­je­né rodi­ně, s prv­ky tajem­na a s vánoč­ní­mi moti­vy vychá­zí jak jinak než před Vánoci.  To kni­ze s líbi­vou gra­fic­kou úpra­vou dává skvě­lou mož­nost obje­vit se pod vánoč­ním stro­meč­kem tře­ba u vás – pokud máte doma před­ško­lá­ka nebo mlad­ší­ho ško­lá­ka.

Zuzana Pospíšilová zača­la psát před jede­nác­ti lety, na mateř­ské. Svůj vypra­věč­ský talent si odzkou­še­la na dvou dce­rách, dět­ský svět vní­má i pro­fes­ně – pra­cu­je jako psy­cho­lož­ka ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním.  Zná dět­ský svět, dět­ská přá­ní i dět­ské sta­ros­ti. Její spo­lu­prá­ce se slo­ven­ským ilu­strá­to­rem Drahomírem Trsťanem je léty pro­vě­ře­ná, osvěd­če­ná a úspěš­ná. Mezi nej­pro­dá­va­něj­ší titu­ly, vze­šlé z jejich spo­lu­prá­ce pat­ří „best­seller pro prv­ňáč­ky“ Kouzelná tří­da a jeho dru­hý díl Kouzelná tří­da – pří­běh pokra­ču­je, Hravá ško­la vaře­ní nebo Lesní pohád­ky. Ilustrace věro­hod­ně dokres­lu­jí pří­běh, přes­to dáva­jí pro­stor dět­ské fan­ta­zii.

Šestnáct kapi­tol Kouzelných vánoč­ních snů uvo­zu­je před­mlu­va: „Snad nic se nezdá del­ší než posled­ní dva dny, kte­ré zbý­va­jí do Štědrého dne. Znáte to, děti? Čekání na Ježíška je neko­neč­né, ale záro­veň krás­né, vzru­šu­jí­cí a voňa­vé – voní cuk­ro­vím, čer­s­tvě upe­če­nou vánoč­kou, sně­hem a pur­pu­rou. Váša, Nora a Cecilka o před­vá­noč­ním čase vědí své. Budou vám vyprá­vět nejen o tom, čím voní pur­pu­ra, jak vzni­ka­jí sně­ho­vé vloč­ky a jak Ježíšek chys­tá dár­ky, ale hlav­ně vám pro­zra­dí svo­je vel­ké vánoč­ní tajem­ství.“  Tím tajem­stvím jsou kou­zel­né vánoč­ní sny. Jak zná­mo, vánoč­ní sny mají kou­zel­nou moc. Trojici sou­ro­zen­ců z pohád­ko­vé kníž­ky se zda­jí sou­čas­ně, pomá­ha­jí jim navo­dit svá­teč­ní atmo­sfé­ru a při­jít na kloub někte­rým záha­dám, jež se dějí jen jeden­krát v roce – prá­vě na Vánoce.  V prv­ním snu se děti oci­ta­jí ve vloč­kár­ně, aby se podí­va­ly, jak se vyrá­bě­jí sně­ho­vé vloč­ky. V dal­ším v balír­ně, kde se balí vánoč­ní dár­ky.  Ve tře­tím se pře­svěd­čí, že i Ježíšek dostá­vá dár­ky. To už je ale po Štědrém dni, Váša, Nora a Cecilka našli pod stro­meč­kem, co si přá­li, a je na čase roz­luš­tit záha­du kou­zel­ných snů. Zdají se sou­ro­zen­cům naráz z toho důvo­du, že sla­bi­ky jejich křest­ních jmen dáva­jí dohro­ma­dy slo­vo Vánoce? Nebo sny při­chá­ze­jí spo­lu s vůní pur­pu­ry? Zdá se, že tajem­ství kou­zel­ných vánoč­ních snů budou moci děti pood­ha­lit až zase za rok. Je totiž po Vánocích a pur­pu­ra už došla…

Úsměvný pří­běh pro děti potě­ší vel­ký­mi pís­me­ny jak prv­ňáč­ky, kte­ří kníž­ku mohou vyu­žít jako prv­ní čte­ní, tak krát­ko­zra­ké pra­ro­di­če. Knížka také dává nená­sil­ný návod, jak v kli­du a poho­dě a s při­hléd­nu­tím k čes­kým tra­di­cím strá­vit Vánoce s dět­mi.  Kouzelné vánoč­ní sny nabí­ze­jí pohled na ide­a­li­zo­va­ný model rodi­ny – pra­cu­jí­cí tatí­nek, pečí­cí mamin­ka, hod­né a poko­jí­ček si uklí­ze­jí­cí děti, večer, kdy se při spo­le­čen­ských hrách daří stří­da­vě všem čle­nům rodi­ny, tro­ji­ce sou­ro­zen­ců, obý­va­jí­cí bez hádek jeden poko­jí­ček a pospo­lu sta­vě­jí­cí sně­hu­lá­ka. Z kníž­ky sálá poho­da, klid a bez­pe­čí. Je to mož­ná naiv­ní, ale zřej­mě to, co děti v dneš­ní neklid­né době, kdy Vánoce pro stá­le více dospě­lých zna­me­na­jí hlav­ně stres, půjč­ky na dár­ky a samo­tu, potře­bu­jí.


Autor: Zuzana Pospíšilová
Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.  - bam­book
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 72
Hodnocení: 90 %
Kniha ke kou­pi: Grada Publishing a.s.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky15. března 2018 Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky Máte rádi moderní pohádky? A máte rádi taky kočky? Jestli jste na obě otázky odpověděli ano, určitě vás zaujme nová kniha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohádky, která je plná nejen […]
  • Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus22. října 2019 Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus Jen málo českých společenských vědců dosáhne celosvětového významu a popularity. Gellner mezi tu malou skupinku určitě patří (a ponechme, prosím, stranou jeho komplikované […]
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
  • Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie24. září 2015 Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie Povýšili vás nebo jste úspěšným řídícím pracovníkem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pracovat? Nebo jste manažerem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]