Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Zuzana Bydžovská (matka)

Zuzana Bydžovská (matka)

Bydzovska

Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absol­vo­vá­ní Státní kon­zer­va­to­ře v Praze se sta­la člen­kou sou­bo­ru Divadla Na zábrad­lí. V letech 1990-2000 byla v angaž­má v praž­ském Národním diva­dle. V sou­čas­né době vystu­pu­je napří­klad v diva­dlech Ungelt a Kalich.

Filmografie (výběr): Jan Palach (2018, rež. R. Sedláček), Sedmero krkav­ců (2015, rež. A. Nellis), Andělé všed­ní­ho dne (2014, rež. A. Nellis), Revival (2013, rež. A. Nellis), Ve stí­nu (2012, rež. D. Ondříček), Lidice (2011, rež. P. Nikolaev), Perfect Days (2011, rež. A. Nellis), Mamas & Papas (2010, rež. A. Nellis), Gympl (2007, rež. T. Vorel), Venkovský uči­tel (2007, rež. B. Sláma), Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství (2005, rež. P. Zelenka), Kytice (2000, rež. F. A. Brabec), Knoflíkáři (1997, rež. P. Zelenka), Učitel tan­ce (1994, rež. J. Jireš), Helimadoe (1992, rež. J. Jireš), Tisícročná vče­la (1983, rež. J. Jakubisko), Jak se točí roz­ma­rý­ny (1977, rež. V. Plívová-Šimková), Přijela k nám pouť (1973, rež. V. Plívová-Šimková)

 

Jaký obrá­zek jste si udě­la­la o své hrdin­ce, když jste si pře­čet­la scé­nář? Nesvazovalo vás vědo­mí, že jde o sku­teč­nou posta­vu, mat­ku uzná­va­né­ho hrdi­ny?

Já jsem hlav­ně měla pořád na mys­li, že jde o fil­mo­vou figu­ru. Vypráví se tu o mamin­ce Palachové ze scé­ná­ře Evy Kantůrkové. Jaká doo­prav­dy byla, se může­me v mno­hém domýš­let. Jedno ale bylo zřej­mé - byla to do vel­ké míry ona, kte­rá po náh­lé smr­ti man­že­la Josefa v roce 1962 ovliv­ni­la syna svou výcho­vou. Říkala jsem si, že odně­kud to musel mít – tu zása­do­vost, cit­li­vost, a při­tom nekom­pro­mis­nost, což dalo základ Janovu cha­rak­te­ru. Jak ona důsled­ně lpí na věcech. Jenda a jeho mamin­ka mezi sebou mají krás­ný vztah, i když mu její pře­hna­ná péče a sta­rost­li­vost lezou na ner­vy. Ale dívá se na to sho­ví­va­vě, odpouš­tí jí i tako­vé pro­hřeš­ky, že mu ote­ví­rá poš­tu…

 

A rozu­mě­la jste té její pře­hna­né péči o dospě­lé­ho syna?

Rozuměla, i když jsem stá­le měla na mys­li, že je to do znač­né míry autor­ská licen­ce. Vždyť kaž­dý rodič, pokud nemá něja­ké pato­lo­gic­ké zalo­že­ní, je svým způ­so­bem obě­ta­vá bytost. Mohli bychom si poví­dat o tom, proč deva­te­nác­ti­le­té­mu klu­ko­vi chys­tá sva­či­ny. Ať je dělá, když nejsou pení­ze a když jí to těší!

 

Měli jste s reži­sé­rem Robertem Sedláčkem něja­ké zásad­něj­ší dis­ku­se kolem poje­tí vaší posta­vy?

Robert není z reži­sé­rů, kte­ří by se her­ce sna­ži­li do něče­ho narvat. A když ho chce někam dostat, tak to dělá cit­li­vě. Člověk k té jeho vizi tak nějak doplu­je. Oběma nám na tom zále­že­lo, což zna­me­ná, že jsme si vychá­ze­li vstříc. Kdo zná Roberta, ví, že s ním sto­jí za to dělat. To se musí při­ho­dit, na to není něja­kej návod.

Jak se vám pra­co­va­lo s před­sta­vi­te­lem Jana Viktorem Zavadilem, kte­rý není pří­liš zku­še­ným fil­mo­vým her­cem?

Viktor je nejen dob­rý herec, ale vel­mi jem­ný, ohle­du­pl­ný, trpě­li­vý a chrab­rý skaut. A taky vel­ký taneč­ník. Kromě toho má neo­by­čej­ný smy­sl pro humor. Já jsem do fil­mu nastou­pi­la až ke kon­ci natá­če­ní, bylo to hek­tic­ké, všech­ny jsem dob­ře nezna­la, a tak jsem si splet­la Jana s jeho fil­mo­vým bra­t­rem a oslo­vi­la jsem ho Jiří… 0n na mě chví­li tak kou­kal, pak se začal smát a poví­dá: Ale já jsem Jenda!

Co vám utkvě­lo v pamě­ti z toho natá­če­ní?

Asi ta straš­ná zima. Točili jsme let­ní scé­ny, ale byl mráz a i ty obra­zy na nádra­ží se toči­ly v tako­vém mra­zu, že se stě­ží poda­ři­lo tro­chu vyto­pit nádra­ží uvnitř. A já zimu nesná­ším., Jinak jsem ráda, že jsem pozna­la Roberta, kte­ré­ho jsem před­tím osob­ně vůbec nezna­la. Myslím, že je vel­mi odváž­ný, když se pus­til do toho­to téma­tu.  Je důle­ži­té, aby rodi­na Jana Palacha, jeho bra­tr i jeho blíz­cí vědě­li, že jsme se všich­ni oprav­du sna­ži­li o věr­né, nepa­te­tic­ké ztvár­ně­ní Janova osu­du.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 11,66953 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53445 KB. | 20.09.2021 - 03:17:32