Kritiky.cz > Profily osob > ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)

ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)

Významná čes­ká diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka se naro­di­la v Mostě. Po ukon­če­ní stu­dií na Státní kon­zer­va­to­ři v Praze se sta­la člen­kou herec­ké­ho sou­bo­ru Divadla Na zábrad­lí. V letech 1990 - 2000 byla v angaž­má v Činohře Národního diva­dla, poté se vrá­ti­la na svou původ­ní scé­nu a dnes je na vol­né noze. Hostuje např. v praž­ských diva­dlech Unglet, Kalich a Divadle Bez zábrad­lí. Debutovala jako jede­nác­ti­le­tá dív­ka v popu­lár­ním rodin­ném sním­ku reži­sér­ky Věry Šimkové-Plívové Přijela k nám pouť (1973). Stala se jed­nou z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých here­ček, zahrá­la si v řadě tele­viz­ních seri­á­lů a fil­mů. Je nosi­tel­kou pres­tiž­ní fil­mo­vé ceny Český lev a to hned tři­krát. Za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za posta­vu mat­ky alko­ho­lič­ky v tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Tomáše Vorla Gympl (2007). Za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli za posta­vu stat­kář­ky v dra­ma­tu Venkovský uči­tel (2007) reži­sé­ra Bohdana Slámy a dále za posta­vu mat­ky vyrov­ná­va­jí­cí se se ztrá­tou dítě­te v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu Mamas & Papas (2010) reži­sér­ky Alice Nellis. U stej­né reži­sér­ky se obje­vi­la v divác­ky úspěš­ných kome­di­ích: Perfect Days (2011) a Revival (2013). Dále ji divá­ci moh­li vidět např.: ve váleč­ném dra­ma­tu Lidice (2011), thrille­ru Ve stí­nu (2012) a napo­sle­dy ve vol­ném pokra­čo­vá­ní fil­mu Gympl v kome­dii Vejška (2014).


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,60843 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53089 KB. | 17.05.2021 - 05:45:40
X