Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting

Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting

Vždy jsem věděl, že jsem se naro­dil na špat­ném kon­ti­nen­tu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vymě­nil za pra­vou „čínu“, tělo­cvik v čer­ve­ných tre­nýr­kách a „jar­mi­lách“ za kung fu a Karlův most za Velkou čín­skou zeď. Už od dět­ství mě to táh­lo do Asie a její kine­ma­to­gra­fie je pro mě pří­sli­bem vyni­ka­jí­cí akč­ní zába­vy. Je sice prav­da, že v našich kinech se moc čas­to fil­my z Hongkongu neob­je­vu­jí (až na výjim­ky jako Tygr a drak, Hrdina nebo neakč­ní dra­ma­ta), ale ale­spoň, že ve video­půj­čov­nách člo­věk čas od času nara­zí na DVDčko, ze kte­ré­ho kou­ka­jí asi­j­ští hol­ky a klu­ci s kata­nou v ruce. České pře­kla­dy názvů jsou sice obvykle tak pře­krou­ce­né, že se člo­věk musí pou­smát, ale to se dá pře­hléd­nout.Zuřivost v krvi (zná­měj­ší bude asi název House of Fury) jsem uvi­děl v regá­lu video­půj­čov­ny náho­dou. A hned jsem po ní musel hmát­nout. Netušil jsem, že se do čes­ké dis­tri­buce vůbec dosta­la. Stalo se a pokud ale­spoň troš­ku inkli­nu­je­te k bojo­vým umě­ním, tak může­te být jen a jen rádi. Už jen pro­to, že na cho­re­o­gra­fii bojo­vých scén pra­co­val Woo-ping Yuen, kte­rý se sta­ral o akč­ní momen­ty v Kill Billovi, Matrixu nebo Fearless.

Jeho ruka a cit pro styl je znát. Souboje nejsou úpl­ně doko­na­lé a opět se tu obje­vu­je nepří­jem­ný nešvar závěs­ných lan (pře­ce jen, člo­věk, kte­rý má i jen základ­ní infor­ma­ce o gra­vi­ta­ci pozná, že to, co se děje na obra­zov­ce lid­ská bytost vlast­ní­mi sila­mi nemů­že zvlád­nout nebo snad zná­te něko­ho, kdo sko­čí do vzdá­le­nos­ti 10 met­rů?), ale i tak jsou vyso­ce nad­prů­měr­né a mají výteč­ný spád.

V hlav­ních i ved­lej­ších rolích se tu obje­vu­jí nejen někte­ří z nevý­raz­něj­ších mla­dých asij­ských her­ců jako Stephen Fung, Charlene Choi, Gillian Chung nebo Daniel Wu, ale také pro­slu­lé legen­dy jako Anthony Wong Chau-Sang. Osobně jsem rád, že si tu zahrál i můj oblí­be­nec Jon Foo, kte­ré­ho jste moh­li vidět napří­klad v Tom Yum Goong s Tony Jaaem (hvězdy thaj­ské hitov­ky Ong-Bak).

Ve ved­lej­ších rolích se před­sta­vi­li oprav­du výteč­ní bojov­ní­ci (ne snad, že by hlav­ní posta­vy neztvár­ni­li her­ci, kte­ří neu­mí kopat zatra­ce­ně rych­le a vyso­ko), tak­že jsou bit­ky oprav­du lahůd­ko­vé. Občas jim k bez­chyb­nos­ti něco málo chy­bí, ale není toho moc.

Jelikož jde o akč­ní kome­dii, tak je tomu při­způ­so­ben i pří­běh. Točí se kolem otce (Anthony Wong Chau-Sang), kte­rý se musí sta­rat o své dvě děti Natalie (Gillian Chung) a Nickyho (Charlene Choi). Ty jsou v puber­tě a rodič, kte­rý jejich kama­rá­dy obla­žu­je his­tor­ka­mi o jeho špi­ón­ské minu­los­ti, přes­to­že pra­cu­je jako masér, není zrov­na svý­mi potom­ky oblí­be­ný. A spo­ry občas vznik­nout i mezi sou­ro­zen­ci. Jenže zatím­co my jsme zvyklí, že hád­ky o ovla­dač, vrcho­lí maxi­mál­ně tím, že ség­ra kou­še a brá­cha žalu­je tať­ko­vi, v této rodi­ně je to řeše­no troš­ku jinak - pěk­ně zbě­si­lým sou­bo­jem. Legrace ale kon­čí ve chví­li, kdy je tatík une­sen a jeho dětem nezbý­vá, než ho zachrá­nit. Dokonce zjis­tí, že všech­ny ty „pohád­ky“ o agen­tech neby­ly lži­vé (i když byly troš­ku při­ta­že­né za vla­sy).

Humor není naštěs­tí tak praš­tě­ný a někdy je dokon­ce i vtip­ný. A námět s rodin­kou, kte­rá své pro­blémy řeší s pomo­cí Wu Shu, to také není špat­né. Prostě Taková nor­mál­ní kung fu rodin­ka.

Připravte se na svět, kde vám zadek nako­pe důchod­ce i kluk ze základ­ní ško­ly, kte­rý se umí s bo ohá­nět jako málo­kdo. A je to svět láka­vý. Zuřivost v krvi je vel­mi sluš­ná akč­ní kome­die, kte­rá nemá žád­nou výraz­něj­ší sla­bi­nu. Je zábav­ná, dyna­mic­ká, nemá hlu­chá mís­ta a ani s dra­ma­tic­ký­mi momen­ty to nepře­há­ní, jak mají asij­ské fil­my ve zvy­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37039 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56228 KB. | 29.05.2022 - 14:26:30