Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting

Vždy jsem věděl, že jsem se naro­dil na špat­ném kon­ti­nen­tu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vymě­nil za pra­vou „čínu“, tělo­cvik v čer­ve­ných tre­nýr­kách a „jar­mi­lách“ za kung fu a Karlův most za Velkou čín­skou zeď. Už od dět­ství mě to táh­lo do Asie a její kine­ma­to­gra­fie je pro mě pří­sli­bem vyni­ka­jí­cí akč­ní zába­vy. Je sice prav­da, že v našich kinech se moc čas­to fil­my z Hongkongu neob­je­vu­jí (až na výjim­ky jako Tygr a drak, Hrdina nebo neakč­ní dra­ma­ta), ale ale­spoň, že ve video­půj­čov­nách člo­věk čas od času nara­zí na DVDčko, ze kte­ré­ho kou­ka­jí asi­j­ští hol­ky a klu­ci s kata­nou v ruce. České pře­kla­dy názvů jsou sice obvykle tak pře­krou­ce­né, že se člo­věk musí pou­smát, ale to se dá pře­hléd­nout.Zuřivost v krvi (zná­měj­ší bude asi název House of Fury) jsem uvi­děl v regá­lu video­půj­čov­ny náho­dou. A hned jsem po ní musel hmát­nout. Netušil jsem, že se do čes­ké dis­tri­buce vůbec dosta­la. Stalo se a pokud ale­spoň troš­ku inkli­nu­je­te k bojo­vým umě­ním, tak může­te být jen a jen rádi. Už jen pro­to, že na cho­re­o­gra­fii bojo­vých scén pra­co­val Woo-ping Yuen, kte­rý se sta­ral o akč­ní momen­ty v Kill Billovi, Matrixu nebo Fearless.

Jeho ruka a cit pro styl je znát. Souboje nejsou úpl­ně doko­na­lé a opět se tu obje­vu­je nepří­jem­ný nešvar závěs­ných lan (pře­ce jen, člo­věk, kte­rý má i jen základ­ní infor­ma­ce o gra­vi­ta­ci pozná, že to, co se děje na obra­zov­ce lid­ská bytost vlast­ní­mi sila­mi nemů­že zvlád­nout nebo snad zná­te něko­ho, kdo sko­čí do vzdá­le­nos­ti 10 met­rů?), ale i tak jsou vyso­ce nad­prů­měr­né a mají výteč­ný spád.

V hlav­ních i ved­lej­ších rolích se tu obje­vu­jí nejen někte­ří z nevý­raz­něj­ších mla­dých asij­ských her­ců jako Stephen Fung, Charlene Choi, Gillian Chung nebo Daniel Wu, ale také pro­slu­lé legen­dy jako Anthony Wong Chau-Sang. Osobně jsem rád, že si tu zahrál i můj oblí­be­nec Jon Foo, kte­ré­ho jste moh­li vidět napří­klad v Tom Yum Goong s Tony Jaaem (hvězdy thaj­ské hitov­ky Ong-Bak).

Ve ved­lej­ších rolích se před­sta­vi­li oprav­du výteč­ní bojov­ní­ci (ne snad, že by hlav­ní posta­vy neztvár­ni­li her­ci, kte­ří neu­mí kopat zatra­ce­ně rych­le a vyso­ko), tak­že jsou bit­ky oprav­du lahůd­ko­vé. Občas jim k bez­chyb­nos­ti něco málo chy­bí, ale není toho moc.

Jelikož jde o akč­ní kome­dii, tak je tomu při­způ­so­ben i pří­běh. Točí se kolem otce (Anthony Wong Chau-Sang), kte­rý se musí sta­rat o své dvě děti Natalie (Gillian Chung) a Nickyho (Charlene Choi). Ty jsou v puber­tě a rodič, kte­rý jejich kama­rá­dy obla­žu­je his­tor­ka­mi o jeho špi­ón­ské minu­los­ti, přes­to­že pra­cu­je jako masér, není zrov­na svý­mi potom­ky oblí­be­ný. A spo­ry občas vznik­nout i mezi sou­ro­zen­ci. Jenže zatím­co my jsme zvyklí, že hád­ky o ovla­dač, vrcho­lí maxi­mál­ně tím, že ség­ra kou­še a brá­cha žalu­je tať­ko­vi, v této rodi­ně je to řeše­no troš­ku jinak - pěk­ně zbě­si­lým sou­bo­jem. Legrace ale kon­čí ve chví­li, kdy je tatík une­sen a jeho dětem nezbý­vá, než ho zachrá­nit. Dokonce zjis­tí, že všech­ny ty „pohád­ky“ o agen­tech neby­ly lži­vé (i když byly troš­ku při­ta­že­né za vla­sy).

Humor není naštěs­tí tak praš­tě­ný a někdy je dokon­ce i vtip­ný. A námět s rodin­kou, kte­rá své pro­blémy řeší s pomo­cí Wu Shu, to také není špat­né. Prostě Taková nor­mál­ní kung fu rodin­ka.

Připravte se na svět, kde vám zadek nako­pe důchod­ce i kluk ze základ­ní ško­ly, kte­rý se umí s bo ohá­nět jako málo­kdo. A je to svět láka­vý. Zuřivost v krvi je vel­mi sluš­ná akč­ní kome­die, kte­rá nemá žád­nou výraz­něj­ší sla­bi­nu. Je zábav­ná, dyna­mic­ká, nemá hlu­chá mís­ta a ani s dra­ma­tic­ký­mi momen­ty to nepře­há­ní, jak mají asij­ské fil­my ve zvy­ku.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • PlayAllspoluprace32. července 2007 Shrek Třetí – Recenze Další dobrodružství oblíbeného zlobra a jeho přátel i nepřátel. Tentokrát je ve hře trůn království Za sedmero horami a také nepříliš nadšeně přijaté otcovství. Shrek je už bezmála […]
  • Tetsuo - The Iron man10. září 2006 Tetsuo - The Iron man Myslíte že už jste toho viděli a zažily dost a že vás nic nemůže totálně šokovat, zhnusit a fascinovat zároveň? Tak to jste ještě neviděly totální kousek z japonské kinematografie Tetsuo – […]
  • 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti?9. října 2005 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti? S duchařskými horory se v poslední době doslova roztrhl pytel. A zvláště pak s těmi, jejichž hlavním motivem je dávná vražda, prokletý dům a pomstychtivá duše, které se ne a ne chtít jít […]
  • Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!19. října 2004 Freddy vs Jason – Všechno špatně!!! Kde jsou ty časy opravdových a pořádných Nočních můr?Já vím. Uznávám, že mé recenze nebývají zrovna nejoptimističtější, ale já za to zkrátka nemůžu. Mám prostě jen smůlu na ne zrovna […]
  • Samotáři16. září 2003 Samotáři Vesna:"já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá" Jakub:"já si zase myslim že tady lidi málo hulej,hulení tady prostě nemá žádnou tradici" Petr a […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]
  • Bojovník (2011) - 60%11. prosince 2011 Bojovník (2011) - 60% Tak jsem viděla Bojovníka. Film, který udupal za krátkou dobu svojí existence obrovské evergreeny a umístil se na 8. místě v žebříčku nejlepších filmů na nejznámnějším serveru […]
  • Daleko od Reykjavíku - Problémy si tam vytvářejí lidé, a tak je také lidé musí řešit!  27. ledna 2020 Daleko od Reykjavíku - Problémy si tam vytvářejí lidé, a tak je také lidé musí řešit!   Krajina na Islandu působí stroze a těžko uvěřit, že tu lidé mohou farmařit a slučují se do družstva. Jeho funkce je trochu jiná, než tomu bylo u nás v minulém století, ale mají společné […]