Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > ZTRACENO V PŘEKLADU

ZTRACENO V PŘEKLADU

Bob Harris (Bill Murray) a Charlotte (Scarlett Johansson) jsou dva Američani v Tokiu. Bob je fil­mo­vá hvězda, kte­rá má ve měs­tě natá­čet rekla­mu na whis­key, zatím­co Charlotte je mla­dá žena, kte­rá ces­tu­je se svým wor­ko­ho­lic­kým man­že­lem (Giovanni Ribisi), jenž pra­cu­je jako foto­graf. Protože oba nemů­žou spát, Bob a Charlotte si jed­no­ho veče­ra vstou­pí do ces­ty v  baru luxus­ní­ho hote­lu. Toto náhod­né setká­ní se brzo stá­vá pře­kva­pi­vým přá­tel­stvím. Charlotte a Bob pro­chá­ze­jí pod­ni­ky Tokia a čas­to při­tom zaží­va­jí neu­vě­ři­tel­ná setká­ní s jeho oby­va­te­li. Nakonec obje­vu­jí novou víru v mož­nos­ti živo­ta. Film Lost in Translation reži­sér­ky Sofie Coppoly byl celý nato­čen v Japonsku a je to osla­va důvěr­né­ho přá­tel­ství a měs­ta Tokia. Film, kte­rý Coppola nato­či­la pod­le své­ho původ­ní­ho scé­ná­ře, se zamýš­lí nad neo­če­ká­va­ný­mi setká­ní­mi, kte­ré zaží­vá­me a o nichž tuší­me, že nebu­dou trvat dlou­ho, ačko­liv se nám navždy vry­jí do pamě­ti.

Coppola stu­do­va­la výtvar­né umě­ní na California Institute of the Arts. Pak napsa­la a reží­ro­va­la krát­ký film Lick the Star (kte­rý měl svě­to­vou pre­mi­é­ru na Benátském mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu). Potom násle­do­val celo­ve­čer­ní film The Virgin Suicides (kte­rý je adap­ta­cí romá­nu Jeffreyho Eugenida a jenž měl svě­to­vou pre­mi­é­ru na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,29295 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55735 KB. | 22.05.2022 - 04:12:54