Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Ztraceni

Ztraceni

//
//

May
18

Ztraceni
V kate­go­rii: Seriály | | Autor: Jaroslav Měrtl |

I lidé v České Republice pod­leh­li. Může si říci pro­du­cent a duchov­ní otec J.J.Abrams, jehož zná­me i jako reži­sé­ra fil­mu Mission: Impossible 3 nebo seri­á­lu Alias. Seriál pojed­ná­vá o leta­dle, přes­ně­ji řeče­no o posád­ce leta­dla, letu 815. Vychýlení z kur­zu a ztros­ko­tá­ní. To byl osud hrst­ky lidí kte­ří se na ost­ro­vě muse­li zabyd­let, posta­rat se o obži­vu a zvyk­nout si na nenor­mál­ní pod­mín­ky, kte­ré na ost­ro­vě panu­jí.
Seriál svo­jí atmo­sfé­rou a spe­ci­fic­kou mystič­nos­tí okouz­lil spous­tu divá­ků. Vždyť hned prv­ní série měla v Americe prů­měr­nou sle­do­va­nost hned oko­lo 16 až 20 mili­o­nů domác­nos­tí, kde týden co týden měli puš­tě­nou tele­vi­zi. Seriál se tedy řadí mezi 10 nejsledova­nějších pořa­dů USA. O scé­nář se sta­ra­jí psy­cho­lo­go­vé, kte­ří si roz­dě­li­li posta­vy a kaž­dý z nich píše scé­nář pro tu svo­ji. Rozvíjí její minu­lost a vykres­lu­je tak její počí­ná­ní na ost­ro­vě. Seriál se nachá­zí v tře­tí sérii u 20 dílu. To zna­me­ná, že už něja­kou chví­li seri­ál běží. Nenudí už?
Skutečně jsou díly, kde je vidět jak tvůr­ci mají na pamě­ti jaká sle­do­va­nost seri­á­lu je. Proto se vel­mi čas­to, hlav­ně nyní ve tře­tí řadě setká­vá­me s tak­zva­nou “vatou“, což jsou díly, kte­ré nám vůbec ale vůbec nic neřek­nou, jsou napros­to zby­teč­né a nepo­su­nou děj nikam dopře­du. Ale sta­čí zají­ma­vý konec, kte­rým divá­ka navá­dě­jí k shléd­nu­tí dal­ší­ho dílu a tam se děj popo­su­ne. Toho auto­ři zača­li dost vyu­ží­vat a děsí mě pro­hlá­še­ní, kte­ré 7.května pro­du­cen­ti dali do obě­hu o tom, že seri­ál skon­čí až v roce 2010. Což zna­me­ná, že tele­vi­zí pro­jdou tři sezó­ny. Nezbývá nám než dou­fat, že pokud všech šest řad shléd­ne­me, nebu­de­me zkla­má­ni tím, že se jeden z hrdi­nů vzbu­dí a my se dozví­me že vše co se sta­lo, byl jen jeho dlou­hý sen. To by mě nasr…

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82629 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54001 KB. | 25.01.2022 - 23:07:57