Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ztracené město Z - Ztracené město Z je mnohem víc než jen zajímavá podívaná. 

Ztracené město Z - Ztracené město Z je mnohem víc než jen zajímavá podívaná. 

Z
Z

   Adaptace kni­hy u nás vyda­né pod názvem Ztracené měs­to v Amazonii při­ná­ší pří­běh Percyho Fawcetta, kte­rý na počát­ku 20. sto­le­tí hle­dal báj­né El Dorado. Režisér James Gray, pro­du­ku­jí­cí Brad Pitt, kte­rý nako­nec vycou­val z hlav­ní role kvů­li nároč­nos­ti natá­če­ní v džun­g­li, Charlie Hunnam, kte­rý ho nahra­dil a vel­mi láka­vé téma, kte­ré je zalo­že­no na sku­teč­ných udá­los­tech sli­bo­va­li při­nejmen­ším zají­ma­vou podí­va­nou. A Ztracené měs­to Z je mno­hem víc než jen zají­ma­vá podí­va­ná. 

    Očekávat od Ztraceného měs­ta Z nové­ho Indiana Jonese je stej­ně naiv­ní, jako kdy­bys­te od rok a půl staré­ho V srd­ci moře oče­ká­va­li nové Piráty z Karibiku, tak­že pokud hle­dá­te zábav­nou dob­ro­druž­nou jízdu, tak svá oče­ká­vá­ní roz­hod­ně zchlaď­te, tady se bude vyprá­vět úpl­ně jiný pří­běh než Indiana Jones, a to je dob­ře. Ztracené měs­to Z má totiž blíz­ko prá­vě k Howardovu fil­mu V srd­ci moře (sho­dou okol­nos­tí v obou fil­mech hra­je Tom Holland) a dá vzpo­me­nout i na Misi s Robertem DeNirem.

   V roce 1906 je Percy Fawcett (Charlie Hunnam) vyslán Králvskou Geografickou Společností do Bolívie, aby zde vyty­čil hra­ni­ce s Brazílií a pro­zkou­mal tak povo­dí řeky Rio Verde. S vidi­nou zlep­še­ní spo­le­čen­ské­ho posta­ve­ní a  záchra­ny rodin­né­ho jmé­na se tedy vydá­vá na ces­tu a doma zane­chá svo­ji těhot­nou man­žel­ku Ninu (Sienna Miller) a čer­svě naro­ze­né­ho syna Charlieho (poz­dě­ji Tom Holland). Při plav­bě do Jižní Ameriky se k němu při­po­jí podi­vín Henry Costin (pře­kva­pi­vě hod­ně sym­pa­tic­ký a zarost­lý Robert Pattinson).

 

Z1

   V Bolívii samot­né se vydá­va­jí ihned do útrob džun­gle. Během jejich expe­di­ce se samo­zřej­mě setká­jí s nejed­ním nebez­pe­čím a hlav­ně se Fawcett dozví­dá a obe­j­vu­je prv­ní znám­ky o exis­ten­ci báj­né­ho zla­té­ho měs­tě, kte­ré sám nazve jako Z, v němž pod­le něj žila (nebo mož­ná ješ­tě žije) civi­li­za­ce, kte­rá je chy­bě­jí­cím dílem do sklá­dač­ky lid­ské­ho vývo­je. Toto zjiš­tě­ní Fawcettovi obrá­tí život naru­by a jeho smys­lem se sta­ne toto měs­to a civi­li­za­ci najít.

   Jak jste asi pocho­pi­li, celé to sto­jí a padá pře­de­vším na Hunamovi, o němž celé toto vyprá­vě­ní je. A Hunnam tady nese­lhá­vá ani na chví­li. Viděl jsem ho v seri­á­lu Zákon Gangu (Sons Of Anarchy) a tam jsem s ním také neměl pro­blém, ale pak dostal pro­stor v Del Torově Pacific Rimu a Purpurovém vrchu, a tam mi nijak zvlášť k srd­ci nepři­ros­tl. Letos si ho ovšem zařa­zu­ji do hle­dáč­ku, pro­to­že jak tady, tak v Králi Artušovi před­vá­dí výbor­ný výkon a uká­zal, že zvlád­ne zce­la váž­ně míně­nou roli, ale také roli, kde je tře­ba vel­ká por­ce nad­sáz­ky. O Artušovi ale v dal­ší recen­zi.

Z2

   Herecky se tu nese­lhá­vá nikde. Vše je vede­no jis­tou rukou reži­sé­ra Graye, kte­rý už ve fil­mu Noc pat­ří nám uká­zal, že ryze „chlap­ská“ téma­ta umí podat a tady se mu to poved­lo na jed­nič­ku s hvěz­dič­kou. Navíc reál­ný pří­běh nato­čil zce­la uvě­ři­tel­ně a s mini­mem efek­tů, což krás­ně pod­tr­hu­je celé vyzně­ní fil­mu a hlav­ně - až se na Ztracené měs­to Z kdo­ko­li podí­vá tře­ba za dva­cet let, tak bude vypa­dat pořád stej­ně výbor­ně. Půlroční natá­če­ní v džun­g­li roz­hod­ně nemoh­lo být nic snad­né­ho, ve dvou tře­ti­nách fil­mu pak při­jde i prvo­vá­leč­né inter­mez­zo, kde se s hrdi­ny podí­vá­me k Sommě a ani tahle leh­ká odbočka nepů­so­bí nijak ruši­vě.

   Jen tak mimo­cho­dem Vás v prů­bě­hu sle­do­vá­ní doká­že film i nahlo­dat k pře­mýš­le­ní o vše­mož­ných dnes aktu­ál­ních téma­tech. To u áčko­vých titu­lů v kině není úpl­ně běž­né a i tohle jsem musel oce­nit. Ono vůbec celé vyzně­ní fil­mu ve Vás zane­chá cel­kem sil­nou sto­pu a pře­mýš­let se nad tím vším dá oprav­du cel­kem dlou­ho.

   Ztracené měs­to Z je pro mě zatím asi nej­vět­ší letoš­ní pře­kva­pe­ní. Výborný film s výbor­ný­mi her­ci, kte­rý na plo­še dvou a půl hodin (!) nezvlád­ne ani na chví­li nudit, a to se mi v kině oprav­du dlou­ho nesta­lo.

95%


Photo © Amazon Studios


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Miláček29. dubna 2022 Miláček Miláček je dramatický film z roku 2012, který režírovali Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kterém si zahráli Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm […] Posted in Speciály
  • Další seriál DC bude z léčebny Arkham9. března 2022 Další seriál DC bude z léčebny Arkham Režisér posledního Batmana Matt Reeves potvrdil, že seriál, který se měl točit kolem policejního oddělení v Gotham City, měl se odehrávat rok před novými událostmi Batmana a v hlavní roli […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru3. března 2022 The Batman: Robert Pattinson je temným Temným rytířem v gothamském neo-noiru Rozzlobený mladý Batman pátrá po sériovém vrahovi, který za sebou zanechává lákavé hádanky, ve filmu The Batman, drsné a přízemní adaptaci komiksů DC, která jde ve stopách Jokera Todda […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman – Recenze – 90 %2. března 2022 The Batman – Recenze – 90 % Novou verzi komiksového filmu o netopýřím muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli a s názvem The Batman natočil a spolu se scenáristou Peterem Craigem i napsal režisér Matt Reeves, který […] Posted in Filmové recenze
  • The Batman - 90 %28. února 2022 The Batman - 90 % Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea (Robert Pattinson) hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a […] Posted in Filmové recenze
  • Pravda o Statečném srdci24. února 2022 Pravda o Statečném srdci „Historii píšou ti, kteří navlékají hrdinům oprátku,“ sděluje vypravěč na úvod a zajišťuje si tak alibi pro příští minuty. Mel Gibson, v pětadevadesátém roce už několik let hollywoodská […] Posted in Zajímavosti
  • Uncharted: Tom Holland mapuje dobrodružství na Playstationu9. února 2022 Uncharted: Tom Holland mapuje dobrodružství na Playstationu Tom Holland a Mark Wahlberg hrají lovce pokladů, kteří se vydávají na cestu za ztracenou flotilou španělského zlata ve filmu Uncharted, nové adaptaci populární videoherní série exkluzivně […] Posted in Filmové recenze
  • Uncharted9. února 2022 Uncharted Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake (Tom Holland), konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za […] Posted in Filmové recenze
  • Equilibrium7. ledna 2022 Equilibrium Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,08201 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56082 KB. | 22.05.2022 - 09:10:36