Ztracená. Nenalezená.

928 nenalezena e1542222232265

Deset let po zmi­ze­ní své snou­ben­ky je Damian Werner pře­svěd­čen, že už ji nikdy neu­vi­dí, a nedo­ká­že se zba­vit výči­tek svě­do­mí, že za její zmi­ze­ní může on. Proč jen ji nepo­žá­dal o ruku jen o chví­li dřív? Kdyby to udě­lal, nikdo by je nena­pa­dl. Damian by neskon­čil v nemoc­ni­ci a milo­va­ná Ewa by nikdy nezmi­ze­la z jeho živo­ta. Když se na inter­ne­tu obje­ví foto­gra­fie Ewy, kte­rou fotil Damian a kte­rou nikdy niko­mu neu­ká­zal, jeho život se změ­ní. Jediné, co chce, je najít Ewu a zjis­tit, kde a jak strá­vi­la posled­ních deset let.

Hledání ztra­ce­né Ewy dosta­ne na sta­ros­ti detek­tiv­ní kan­ce­lář, kte­rou vede sym­pa­tic­ká Kasandra. Tu nej­no­věj­ší pří­pad tak zaujme, že se roz­hod­ne Damianovi osob­ně pomoct. Musí však být opa­tr­ná, pro­to­že kdy­by její man­žel zjis­til, že dělá něco, co jí nedo­vo­lil, moh­lo by to mít nemi­lé násled­ky pro ni a poz­dě­ji mož­ná i pro její­ho malé­ho syna. Riskuje jen pro­to, že chce pomoct, nebo sle­du­je své vlast­ní cíle?

Netrvalo dlou­ho a uho­dil mě pěs­tí. Někdy dokon­ce kři­čel, a já se mod­li­la jen za dvé věci, ať to neza­jde pří­liš dale­ko a ať Wojtek nic nesly­ší. První pros­ba vysly­še­na neby­la, u té dru­hé se mi asi poved­lo upro­sit něko­ho tam naho­ře, aby mi pomohl. Včera v noci to už Robert pře­hnal. Rozhodla jsem se, že už to dál sná­šet nebu­du. Dnešek měl být dnem, na kte­rý jsem měla vzpo­mí­nat jako na prv­ní krok k nové­mu živo­tu.

Polský spi­so­va­tel Remigiusz Mróz vtáh­ne čte­ná­ře do děje hned od prv­ní strán­ky a roz­hod­ně ho nešet­ří. Brutální pře­pa­de­ní u řeky je jen začá­tek suro­vé a šoku­jí­cí ces­ty za odha­le­ním prav­dy. Napětí se stup­ňu­je a o co víc vám dá autor odpo­vě­dí, o to víc bude­te mít otá­zek. Mróz se však vysvět­lo­vá­ním nezdr­žu­je a až do kon­ce udr­žu­je zbě­si­lé tem­po pří­bě­hu.

Mezi vším tím napě­tím a akcí kni­ha upo­zor­ňu­je na záváž­né spo­le­čen­ské pro­blémy, kon­krét­ně na pohře­šo­va­né lidi, jejichž počty jsou v Polsku děsi­vé, a domá­cí nási­lí pácha­né na ženách. Obě tyhle téma­ta jsou popsá­ny až děsi­vě rea­lis­tic­ky. Autor se nebo­jí zachá­zet do kru­tých detai­lů fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho utr­pe­ní hlav­ních hrdi­nů a dává tak čte­ná­řům mož­nost vžít se do jejich kůže. A taky jim kla­de otáz­ku. Co by děla­li oni, kdy­by byli na mís­tě Damiana nebo Kasandry?

Jediným slab­ším mís­tem kni­hy je závěr. Spousta věcí zůsta­la nevy­svet­le­na a je potře­ba si je domys­let. Dojem ze čte­ní to ale neka­zí, prá­vě nao­pak. Nevysvětlený konec  vás donu­tí zamys­let se a vytvá­řet si vlast­ní teo­rie o tom, co a jak se vlast­ně sta­lo. Remigiusz Mróz zkrát­ka napsal str­hu­jí­cí dílo, kte­ré bez­po­chy­by potě­ší všech­ny milov­ní­ky thrille­rů, kte­rým nepře­ká­že­jí ote­vře­né kon­ce.

Hodnocení: 95%

NENALEZENÁ

Autor: Remigiusz Mróz

Originální název: Nieodnaleziona

Překlad: Petr Vidlák

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 326

Zdroj obráz­ku: dominoknihy.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,20993 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46558 KB. | 26.01.2021 - 02:55:44