Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ztracen v džungli

Ztracen v džungli

Ztracen
Ztracen

Skutečné pří­běhy táh­nou, zvláš­tě pak ty, u kte­rých mís­ty zůstá­vá rozum stát na dtím, co všech­no někte­ří lidé doká­za­li pře­žít či udě­lat. Na této vlně se pokou­ší svézt i jed­na z posled­ních letoš­ních novi­nek v čes­kých a slo­ven­ských kinech, aus­tral­ské dra­ma Ztracen v Džungli, v jehož hlav­ní roli se obje­vil Daniel Radcliffe a kte­ré mapu­je jed­nu život­ní eta­pu dob­ro­dru­ha Yossiho Ghinsberga. Vyplatí se mezi váno­ci vyra­zit na tuhle napí­na­vou podí­va­nou nebo je lep­ší zůstat v kli­du doma a užít si radě­ji něja­ký ově­ře­ný kou­sek? 

Yossi Ghinsberg (Daniel Radcliffe) se v osm­de­sá­tých letech vydal na dob­ro­druž­ství do Bolívie, kde měl v úmys­lu zapo­čít svůj prů­zkum ama­zon­ské­ho dešt­né­ho pra­le­sa. Zde však potká­vá hned něko­lik zají­ma­vých osob­nos­tí, se kte­rý­mi se oka­mži­tě s přá­te­lí a vydá­va­jí se na ces­tu po jiho­a­me­ric­ké zemi. V La Paz však potká­va­jí rakous­ké­ho prů­vod­ce Karla Ruchprectera (Thomas Kretschman), kte­rý dob­ro­dru­hům vyprá­ví o tajem­ném kme­nu domo­rod­ců hlu­bo­ko v srd­ci dešt­né­ho pra­le­sa, kte­rý je pro dob­ro­dru­hy pří­liš láka­vou zku­še­nos­tí, než aby ji opo­me­nu­li. Čtyřčlenná výpra­va se tedy vydá­ví na pěší tůru do hlu­bin džun­gle...

Photo © Umbrella Entertainment

Podobné moti­vu­jí­cí pří­běhy zako­ře­ně­né v rea­li­tě býva­jí čas­to pre­zen­to­vá­ny jako herec­ká výzva pro před­sta­vi­te­le, kte­rá ne zříd­kakdy mívá ambi­ce na to, zís­kat něja­ká oce­ně­ní. S podob­ným zámě­rem asi počí­ta­li i tvůr­ci Ztracen v džun­g­li, byť to ve výsled­ku úpl­ně nevy­šlo. Ono, podob­ných pří­bě­hů již bylo nato­če­no mno­ho a tahle novin­ka postrá­dá ty pád­né důvo­dy pro­to, proč by měla dostat šan­ci na úkor vyda­ře­něj­ší kon­ku­ren­ce. A neby­lo by to tím, že by se her­ci nesna­ži­li, nebo pří­běh neský­tal pro něco víc pří­le­ži­tost.

Ztracen v džun­g­li sice zvlá­dá zaujmout a udr­žet si ale­spoň čás­teč­nou pozor­nost od své­ho divá­ka,  v něko­li­ka mís­tech ovšem fil­mu dochá­zí dech a tak stag­nu­je na mís­tě. Díky tomu tahle téměř dvou­ho­di­no­vá podí­va­ná ve výsled­ku půso­bí pod­stat­ně zdlou­ha­vě­ji a nata­ho­va­ně­ji, než by muse­la být. Výhodou fil­mu jsou bez­po­chy­by Daniel Radcliffe a Thomas Kretschmann, kte­ří se zhos­ti­li dvou důle­ži­tých akté­rů toho­to pří­bě­hu poměr­ně sluš­ně. Zbytek z titul­ní čtve­ři­ce ovšem tro­chu zao­stá­vá.

Photo © Umbrella Entertainment

Atmosféru ale­spoň čás­teč­ně zvlá­dá zachrá­nit sluš­ná kame­ra Stefana Duscia, kte­ré­mu nahrá­va­jí půso­bi­vé exte­ri­é­ry a nespou­ta­ná divo­či­na. Nic pře­vrat­né­ho od fil­mu ovšem neče­kej­te, spí­še sluš­ně odve­de­nou prá­ci, kte­rá mís­ty zvlád­ne před­vést něco ne zrov­na okou­ka­né­ho. Žádná oso­bi­tá divo­či­na se ovšem neko­ná, což se dá ostat­ně říci i o hudeb­ním dopro­vo­du k tomu­to dra­ma­tu, o kte­rý se posta­ral Johnny Klimek. Potenciál na něco více než jen sluš­ně odve­de­nou prá­ci tu byl ale zkrát­ka se jej nepo­da­ři­lo napl­nit.

Ztracen v džun­g­li je tak ve výsled­ku poměr­ně zají­ma­vou vol­bou v tuto dobu, jeli­kož všech­ny vel­ké pro­duk­ce mají po pre­mi­é­ře a do nových je ješ­tě dale­ko. Pokud hle­dá­te podí­va­nou, u kte­ré před Silvestrem v kině tak tro­chu vypnout a pro­žít si pří­běh člo­vě­ka odříz­nu­té­ho v jiho­a­me­ric­ké džun­g­li, pak nemá smy­sl vám moc návště­vu kina vymlou­vat. Tahle novin­ka s Danielem Radcliffem toho ale o nic moc více než jed­no­rá­zo­vě zaba­vit na dvě hodi­ny v kině nezvlád­ne.  Pro ty ostat­ní je tu tře­ba Temný úsvit.

Photo © Umbrella Entertainment

Slušně zahra­né a mís­ty i atmos­fe­ric­ké dra­ma s jed­ním z moti­vu­jí­cích pří­bě­hů má ovšem zásad­ní pro­blém ve fak­tu, že nena­bí­zí kro­mě sluš­ně zvlád­nu­té kame­ry nic moc nové­ho nebo pře­vrat­né­ho a pří­liš čas­to se pouš­tí do zby­teč­né dra­ma­ti­za­ce někte­rých momen­tů. Trochu pře­pá­le­ná dél­ka tomu navíc pří­liš nepo­má­há. V sou­hr­nu tak je Ztracen v džun­g­li uchá­ze­jí­cí žánro­vá moti­vu­jí­cí podí­va­ná, kte­rá ale pří­liš nestrh­ne.   


Photo © Umbrella Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Kronika - Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl.28. července 2021 Kronika - Překvapení začátku roku 2012, to je to, co bych o tomhle filmu řekl. Naprosto mě dostal v tom nejlepším slova smyslu. Opět jeden z dalších důkazů, že k natočení skvělé trikové show nepotřebujete astronomický rozpočet. Když jsem poprvé viděl upoutávku na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • King Kong - Jackson se po LOTR velmi nudil.27. března 2021 King Kong - Jackson se po LOTR velmi nudil. Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě22. května 2022 John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě Na Oscara nominovaný herec John Malkovich přijede v létě do České republiky, ale nebude to kvůli natáčení svého nejnovějšího hollywoodského filmu. Hvězda vystoupí v červenci na pódiu v […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68437 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55998 KB. | 22.05.2022 - 22:17:44