Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí!

Zrození Planety opic - Nadupaný HD film, který vás pohltí!

JAZ3d087b LE194 105 v183.0079

Představte si situ­a­ci, ve kte­ré máte nemoc­né­ho otce. Trpí Alzheimerovou cho­ro­bou. Vy jste mla­dý a nada­ný vědec, kte­rý mu může pomo­ci. Co udě­lá­te? Začnete vyví­jet lék, kte­rý by vaše­mu otci doká­zal pomo­ci. Tento lék ovšem má ved­lej­ší úči­nek! Rozšiřuje tes­to­va­ným zví­řa­tům inte­li­gen­ci, a ty násled­ně umí­ra­jí. Protože vývoj léku se nepo­da­řil, bere­te si posled­ní­ho tes­to­va­nou opi­ci, kte­rá pře­ži­la, domů a vypus­tí­te ji zpět do pří­ro­dy. To je ovšem obrov­ská chy­ba! Opice se začne mstít a pořá­dat vzpou­ru pro­ti lid­stvu. Myslíte si, že ten­to děj je jen oby­čej­ným klišé? Tak to mož­ná jen tak vypa­dá, ale oprav­du není! Geniální reži­sér Rupert Wyatt totiž z fil­mu udě­lal psy­cho­lo­gic­kou sen­za­ci, kte­rá díky pre­ciz­ní­mu výko­nu her­ců, geni­ál­ní­mu ději a výbor­né kva­li­tě efek­tů trhá rekor­dy v hod­no­ce­ních kri­ti­ků. Jde tedy o podí­va­nou, kte­rá vás nene­chá chlad­ným, a po zhléd­nu­tí fil­mu bude­te pře­mýš­let, co by bylo, kdy­by se to váž­ně sta­lo.

Film Zrození Planety opic reži­sé­ra Ruperta Wyatta je jeho zatím nej­lep­ším dílem, kte­ré nato­čil. Hrají v něm James Franco, Andy Serkis, Brian Cox, John Lithgow, Freida Pinto, Tom Felton, Tyler Labine, Sonja Bennett, Chelah Horsdal a David Oyelowo.

Upoutávku (trai­ler) na ten­to film může­te vidět s CZ titul­ka­mi pod tím­to člán­kem. Snad vás upou­táv­ka uchvá­tí tak, jako uchvá­ti­la mě. Jedno je jas­né. Máme před sebou vyni­ka­jí­cí film, kte­rý díky HD oprav­du krás­ně vypa­dá jak v kině, tak na vašem počí­ta­či, či tele­vi­zi. Rozhodně ten­to film nemiň­te, pro­to­že sto­jí za to!

Upoutávku na film Zrození Planety opic může­te vidět v HD zde!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67534 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53375 KB. | 28.09.2021 - 09:18:33