Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě

Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě

IMG 20190405 161009

Nenávist ke svě­tu, apa­tie, neroz­hod­nost, sou­tě­ži­vost, dra­vost… nebo loa­jál­nost a spo­leč­ný tah na bran­ku? Koho bys­te bra­li do své­ho týmu, kdy­bys­te měli vytvo­řit úspěš­nou spo­leč­nost, fun­gu­jí­cí fir­mu, skvě­lou rodi­nu nebo zájmo­vý krou­žek?

Myslím, že bys­te vybí­ra­li spí­še na dru­hé stra­ně toho­to roz­me­zí. A s auto­ry této kni­hy, Zrození kme­no­vé­ho vůd­ce, se bude­me mít mož­nost podí­vat do psy­cho­lo­gic­kých hlou­bek těch, kdož za úče­lem zni­če­ní svě­ta zaklá­da­jí gan­gy, ve věze­ní hlá­sa­jí své svě­to­ná­zo­ry, až po ty, komuž život začí­ná zaklapnu­tím pra­cov­ních dve­ří a ces­tou do hos­po­dy, až po ty, co musí sdí­let pra­co­viš­tě či život s někým ryze invi­du­ál­ním, dra­vým a sou­tě­ži­vým.

A mož­ná jste měli v živo­tě štěs­tí a potka­li jste i tu posled­ní sku­pi­nu, ve kte­ré se spo­le­čen­ství lidí nachá­zí vždyc­ky jenom krát­ce, ale o to inten­ziv­ně­ji, a kdy záměr a nad­še­ní strh­ne nato­lik, že se nedá mlu­vit o ničem jiném než o plném nasa­ze­ní a poci­tu uspo­ko­je­ní a štěs­tí. A tohle všech­no pla­tí jak ve fir­mě, tak v rodi­ně, ale také… stá­le víc a víc mi to při čte­ní této kni­hy při­šlo na mysl: v sobě samých.

Máme mož­nost stát se sami sobě KMENOVÝM VŮDCEM.

IMG 20190405 161009
IMG 20190405 161009
IMG 20190405 161059
IMG 20190405 161059

A celý ten svět máme i v sobě

Jen si vez­mě­te kolik tako­vých vzor­ců cho­vá­ní a myš­le­ní v sobě máme. Každý by chtěl někdy mys­let jako ten gan­gs­ter… Dámy při PMS chá­pou… kaž­dý má někdy vše­ho dost a nej­rad­ši by ode­šel někam do ústra­ní a vykaš­lal se na „zámě­ry živo­ta“, ať už díky úna­vě nebo pro­ží­va­né­mu zkla­má­ní. A kaž­dý někdy chce sám sobě doká­zat, že na to má a pořád­ně se do toho zakous­nout. A někdy při­jde i to nad­še­ní, kte­ré strh­ne celou duši, nebo jsme tako­vým cho­vá­ním str­že­ni mi samot­ní.

A v tom všem je někde náš život­ní směr, vize – kte­rá by potře­bo­va­la méně těch niž­ších stup­ňů orga­ni­za­ce mozko­vých závi­tů a myš­le­nek, ale více těch vyš­ších, těch, při kte­rých je nut­ná sebe­dis­ci­plí­na, záměr a hod­ně, hod­ně prá­ce.

A také aser­ti­vi­ty k sobě, dru­hým a schop­nost ze své­ho živo­ta vyhnat zvy­ky a lidi, kte­ří vás sou­stav­ně nega­tiv­ně ovliv­ňu­jí. A to může být doce­la růz­no­ro­dá dele­ga­ce. Od zvy­ku dát si večer skle­nič­ku, být líný na cvi­če­ní až po ška­ro­hlíd­skou kama­rád­ku, kte­rá vám umí spo­leh­li­vě poka­zit den, i když si to tře­ba nemu­sí­te hned na prv­ní dobrou uvě­do­mo­vat.

Kniha pro mana­že­ry: Kniha pro ženy

Ač je to kni­ha pro mana­že­ry a věnu­je se hlav­ně firem­ní kul­tu­ře, lze tyto meto­dy apli­ko­vat i na indi­vi­du­ál­ní živo­ty, na pro­ce­sy trans­for­ma­ce a chu­ti jít za svým cílem, vše­ho dru­hu. Snad i pro­to jsem dob­ře struk­tu­ro­va­nou, leč mís­ty těž­kou ke čte­ní, kni­hu dočí­ta­la del­ší čas, zato však pocti­vě. Protože ona je sku­teč­ně učeb­ni­cí lid­ské psy­cho­lo­gie a „vytáh­nu­tí se z bah­na lenos­ti“ do úspě­chu.

Dáte se taky na ces­tu?

O auto­rech:

Dave Logan, John King, Dr. Halee Fischer-Wright: auto­ři jsou čle­ny a spo­luza­kla­da­te­lé spo­leč­nos­ti CultureSync, kte­rá se věnu­je kou­čo­vá­ní, vede­ní pro­jek­tů v oblas­tech nových tech­no­lo­gií, stát­ní sprá­vy a rea­lit. Každý do kni­hy vná­ší své zku­še­nos­ti a svůj pohled na věc.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,96817 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53685 KB. | 18.01.2022 - 17:51:06