Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zrcadla

Zrcadla

Zrcadla
Zrcadla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tu nová recen­ze na horor Zrcadla od reži­sé­ra horo­rů jako jsou Piraňa 3D, Hory mají oči a dal­ší - Alexandra Aji. Na ten­to film jsme se díva­li asi před 2-3 týd­ny u kámo­še doma. Já už viděl i jeho pokra­čo­vá­ní, o kte­rém se zmí­ním hned zde - neby­lo to ono :/ 😉 Jak se mi líbil prv­ní díl se dozví­te v celém člán­ku!
OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA
Ben Carson (Kiefer Sutherland) už zažil lep­ší dny. Před rokem byl ten­to leh­ko­váž­ný poli­cajt posta­ven mimo služ­bu kvů­li zastře­le­ní kole­gy. Tato neho­da ho stá­la nejen mís­to, ale vnes­la mu do živo­ta alko­hol a vztek. Žena i děti se mu odci­zi­ly a on skon­čil na roz­vá­le­ném gau­či u své sest­ry. Carson se ze všech sil sna­ží zís­kat rodi­nu zpět a vez­me pro­to prá­ci noč­ní­ho hlí­da­če v býva­lém obchod­ním domě. Ten, dří­ve sym­bol bohat­ství a úspě­chu, nyní chát­rá, zde­vas­to­va­ný mohut­ným požá­rem, při kte­rém zemře­lo mno­ho nevin­ných lidí. Během obchůzek v obchod­ním domě si Carson začne vší­mat, že s vel­ký­mi ozdob­ný­mi zrca­dly na zdech není něco v pořád­ku. V ohrom­ných blýs­ka­vých plo­chách se odrá­ží obra­zy vzbu­zu­jí­cí hrů­zu. Policista v nich vidí i sám sebe a sto­jí pro­ti vlast­ním zlým démo­nům. Carsonova sest­ra Angela (Amy Smart) je pře­svěd­če­na, že bra­t­ro­vy noč­ní můry jsou „jen“ násled­kem stre­su a poci­tu viny za nešťast­né zabi­tí. Zato jeho žena Amy, prag­ma­tic­ká poli­cej­ní lékař­ská komi­sař­ka, je ke Carsonovým vidi­nám méně tole­rant­ní. Jeho čím dá tím víc nevy­zpy­ta­tel­né cho­vá­ní je ješ­tě více odci­zu­je a Amy se obá­vá, že ohro­žu­je i jejich děti. Carson se na vlast­ní pěst pus­tí do vyšet­řo­vá­ní a zjis­tí, že taju­pl­ná síla vyu­ží­vá zrca­dla jako vstup­ní brá­nu k tomu, aby tero­ri­zo­va­la jeho i jeho rodi­nu. Pokud chce Carson zachrá­nit ženu a děti před děsi­vou smr­tí, musí něja­kým způ­so­bem při­jít na prav­du ukry­tou za zrca­dly a pře­svěd­čit Amy, aby mu pomoh­la zasta­vit nej­vět­ší zlo, s jakým se kdy setka­li.

MŮJ NÁZOR
Tento horor mě zau­jal od názvu a tušil jsem, že to bude skvě­lý film a nemý­lil jsem se. Úvodní scé­na byla skvě­lá a skvě­le nakop­la celý film a pří­běh. Dějově se mi film oprav­du moc líbil, lekač­ky byly skvě­lé, bru­tál­ní scé­ny se také veli­ce poved­li (scé­na ve vaně asi nej­víc :D), při závě­reč­né scé­ně jsem dokon­ce měl husí kůži (hlav­ně kvů­li zvu­ku, pro­to­že jsem seděl hned ved­le rep­rá­ku) a konec byl neče­ka­ný, ale pove­de­ný. Jediné co mi na fil­mu vadi­lo, bylo to tipic­ky ame­ric­ké cho­vá­ní, kdy jed­na posta­va si mys­lí, že doká­že všech­ny zahra­nit... 😀 Ale tak to jen tak na okraj ;D Za mě tedy na ČSFD dávám 4*.
MOJE HODNOCENÍ: 80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,96577 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58111 KB. | 08.08.2022 - 20:41:25