Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska

Zraněná srdce spolehlivě vyléčí láska

Srdce01

Jedna žena a dva muži tou­ží­cí po lás­ce ve vál­kou zni­če­ném Hamburku si umí pořád­ně zkom­pli­ko­vat život. Bolest v srd­ci před sebou sice uscho­va­jí dlou­ho, ale nic netr­vá věč­ně. Někdo hle­dá řeše­ní v minu­los­ti a pro dru­hé je konec vál­ky výzva pro nový začá­tek. Rachael Morgan (Keira Knightley) při­jíž­dí do pová­leč­né­ho Německa za svým man­že­lem Lewisem Morganem (Jason Clarke), brit­ským plu­kov­ní­kem, kte­rý je pově­řen obno­vou vybom­bar­do­va­né­ho Hamburku. Přiváží si s sebou tra­ma z minu­los­ti a sou­čas­ně je plná před­sud­ků a obav z oby­va­tel pora­že­né­ho Německa. Ubytování v síd­le němec­ké­ho archi­tek­ta Stefana Luberta (Alexander Skarsgård), je to posled­ní, co si pře­je. Ale osud se nedá oba­la­mu­tit a pro její zra­ně­né srd­ce se nabí­zí řeše­ní. V roman­tic­kém síd­le ubí­há život jako na zám­ku a zámec­ký pán má, kro­mě dospí­va­jí­cí dce­ry, své potře­by a sny.

Srdce02

Poválečné Německo v roce 1946 je dobrou kuli­sou pro dra­ma­tic­ké pří­běhy. Kdo si mys­lí, že tu není mís­to pro roman­ti­ku, tak toho tvůr­ci fil­mu „Zraněná srd­ce“ vyve­dou z omy­lu. Předlohou pro scé­nář je kni­ha, kte­rou napsal velšský spi­so­va­tel a dra­ma­tik Rhidian Brook. V kuli­sách roz­bom­bar­do­va­né­ho měs­ta plné­ho pra­po­div­ných exis­ten­cí nechal pra­co­vat plu­kov­ní­ka Lewise a pro jeho ženu při­pra­vil kuli­sy osa­mo­ce­né­ho rodin­né­ho síd­la umís­tě­né­ho kde­si v lesích mimo civi­li­za­ci. A když se k tomu při­po­čí­tá pohled­ný maji­tel, pak už je vše při­pra­ve­no pro komor­ní pří­běh milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku. Román vyšel v roce 2013 a úspěš­ně byl pře­lo­žen do 25 jazy­ků. Romantická lás­ka spo­lu s napě­tím vypa­dá jako zaru­če­ný recept na fil­mo­vý úspěch.

Film nato­čil v roce 2018 reži­sér James Kent a do hlav­ní žen­ské role obsa­dil hereč­ku Keiru Knightley, kte­rá je zná­má z fil­mů o Pirátech z Karibiku. Tehdy byla její posta­va Elizabeth Swannové půvab­ně akč­ní. Tentokrát hra­je ženu sti­že­nou hlu­bo­kým zármut­kem a tou­ží­cí po pocho­pe­ní. Příběh je plný scén, kdy by měla hrdin­ka půso­bit, že v ní pra­cu­jí emo­ce. Ale pro hereč­ku to byl zřej­mě hod­ně těž­ký úkol. Nejlépe vychá­zí scé­ny, kde hra­je s Jasonm Clarkem, kte­rý nejen boha­té herec­ké zku­še­nos­ti, ale doká­že své posta­vě dát život a nechá pro­je­vit sil­né emo­ce.

Srdce03

Keira Knightley se sice hod­ně sna­ží, ale její výraz trpi­tel­ky nemi­zí ani při milost­né scé­ně, kde necha­la kame­ru pro­hlí­žet svůj hrud­ník. Nejvíce při­ro­ze­ně  půso­bí v lese, kde se kou­lu­je se svým němec­kým milen­cem. Teprve teh­dy je její pohyb uvol­ně­ný a půso­bí jako zami­lo­va­ná žena. Trpitelský výraz čas­to nasa­zu­je i herec Alexander Skarsgård, kte­rý hra­je tajem­né­ho němec­ké­ho archi­tek­ta Luberta, co se sna­ží udr­žet svou důstoj­nost  a sou­čas­ně milo­vat svou man­žel­ku i novou oby­va­tel­ku své­ho síd­la. Bylo toho na jed­no­ho her­ce pří­liš. Přesto mu také nelze upřít sna­hu a urči­té tajem­no kolem své posta­vy se mu poda­ři­lo vytvo­řit. Hodně mu pomá­há mla­dá hereč­ka Flora Thiemann, kte­rá hra­je jeho dospí­va­jí­cí vzpur­nou dce­ru Fredu.

Film nabí­zí kro­mě cel­kem před­ví­da­tel­né záplet­ky množ­ství scén, kte­ré mají dokres­lo­vat drs­nou atmo­sfé­ru pová­leč­né doby nebo od oko­lí izo­lo­va­né inte­ri­é­ry roman­tic­ké vily. Nechce se mi ani věřit, že by tako­vý dům se slu­žeb­nic­tvem po ukon­če­ní vál­ky mohl exis­to­vat. Ale tvůr­ci roman­tic­kých pří­bě­hů si mohou dovo­lit vyu­žít a kom­bi­no­vat vše tak, aby závěr vymáč­kl na tvář něja­kou tu slzu.

Délka fil­mu je 109 minut, přes­to jsem chví­le­mi tou­ži­la po rych­lém zakon­če­ní. Ale pro obdi­vo­va­te­le Keiry Knightley a roman­tic­kých pří­bě­hu film dopo­ru­ču­ji. Chvil pro sni­vé domýš­le­ní pří­bě­hu nabí­zí dosta­tek.

Hodnotím: 50 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,14389 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46975 KB. | 01.03.2021 - 20:57:36