Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami

Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami

Zradci

Když v prv­ním díle tele­viz­ní­ho kri­mi­se­ri­á­lu Zrádci před­sta­vu­je hlav­ní hrdi­na David svo­je výhod­né obcho­dy s dro­ga­mi a svůj pohled na způ­sob živo­ta, je jis­té, že s tím­to chláp­kem se musí počí­tat. Vybočuje z fád­ní prů­měr­nos­ti a podob­ně jeho kama­rád René si nepři­pouš­tí žád­né sta­ros­ti a nikde nevi­dí pro­blémy. Problémy nao­pak mají čle­no­vé pro­ti­dro­go­vé­ho týmu, kte­rý se sna­ží vypá­t­rat „hla­vu“ jed­né z dro­go­vých sítí, ve kte­ré je David jed­ním ze spo­jo­va­cích člán­ků. David se sta­ne důle­ži­tý pro kapi­tán­ku Vávrovou, kte­rá chce za kaž­dou cenu vypá­t­rat smrt své­ho kole­gy Blažka. Postupně se pro­kou­sá­vá slo­ži­tý­mi vzta­hy dro­go­vých dea­le­rů a není si vůbec jis­tá, jest­li na kon­ci dlou­hé­ho pát­rá­ní najde to, co hle­dá. Možná, že je David jen jed­na z obě­tí obcho­du s dro­ga­mi a za drs­nou slup­kou se ukrý­vá cit­li­vá a duše. Než Vávrová pozná sku­teč­nou prav­du, ute­če hod­ně času, obje­ví se něko­lik mrt­vol a hra­je se hra, kte­rá má podiv­ná pra­vi­dla. Nic není jis­té a zrád­cem může být ozna­čen kdo­ko­liv.

Televizní mini­sé­rie vznik­la na zákla­dě původ­ní­ho námě­tu Jiřího Vacka, jed­no­ho ze zakla­da­te­lů Národní pro­ti­dro­go­vé cen­t­rá­ly. Příběh vychá­zí ze zku­še­nos­ti sku­teč­ných poli­cis­tů z teré­nu a sou­čas­ně zachy­cu­je něko­lik týd­nů živo­ta dro­go­vé­ho dea­le­ra, kte­rý je sou­čás­tí česko-vietnamské dro­go­vé mafii. Scénárista Miro Šifra, kte­rý dal o sobě vědět již jako autor TV seri­á­lu Rédl, napsal ten­to­krát pří­běh, kte­rý nena­bí­zí čer­no­bí­lé vykres­le­ní hrdi­nů a jed­no­znač­né vzta­hy. Je to pří­běh napí­na­vý a hrdi­no­vé boju­jí nejen pro­ti sobě, ale také sami se sebou. Děj se sou­stře­dí kolem něko­li­ka zají­ma­vých postav, bez kte­rých by pří­běh neměl dosta­teč­nou razan­ci. V prv­ním díle je to vyšet­řo­va­tel Blažek a posta­va Davida, kte­rý je ve všech dílech a vná­ší do svých scén neklid a napě­tí. Také posta­va kapi­tán­ky Vávrové je sou­čás­tí pří­bě­hu ve všech dílech. Zpočátku půso­bí jako zakřik­nu­tá a frustro­va­ná zaměst­na­ná mat­ka. Tváří se neu­r­či­tě, sna­ží se napl­nit své pra­cov­ní povin­nos­ti a její jed­ná­ní není vždy v sou­la­du s poli­cej­ní­mi před­pi­sy. Není to jed­no­du­chá posta­va, má mno­ho osob­ních pro­blé­mů a sou­čas­ně by měla půso­bit akč­ně. Scénárista však pro ni napsal zby­teč­ně mno­ho úko­lů a do děje zapo­jil i její­ho man­že­la a děti. Jako by se nechal inspi­ro­vat komi­sař­kou Julii Lescautovou z fran­couz­ské­ho TV seri­á­lu. Ale v mini­sé­rii Zrádci mi tato dějo­vá linie při­pa­dá jako zby­teč­ná kostr­ba­tá a řeše­ní slo­ži­tých vazeb v dro­go­vé mafii není jed­no­du­ché a dosta­teč­ně nos­né. Dále jsou ve fil­mu vyu­ží­va­né komen­tá­ře, kte­rý­mi komen­tu­je posta­va Davida pří­mo do kame­ry veli­ce emo­tiv­ně situ­a­ci. Nejvíce komen­tá­řů je v prv­ním díle, ale postup­ně jsou uží­va­né méně a ubí­ra­jí na emoč­ním výra­zu. Je to ško­da, pro­to­že komen­tá­ře dodá­va­jí pří­bě­hu dal­ší pohled na situ­a­ci. Šifra doká­že cel­kem dob­ře napsat dia­lo­gy pro muž­ské posta­vy, ale žen­ské posta­vy nedá­va­jí hereč­kám moc šan­cí. Působí jako nosi­tel­ky neu­r­či­tých myš­len­ko­vých pocho­dů a  výra­zů (Vávrová, Hana,Blažková), zatím­co muž­ské posta­vy mají v sobě více živo­ta.

Neveselý pří­běh reží­ro­va­la dvo­ji­ce, Viktor Tauš a Matěch Chlupáček. Rozdíly v režij­ním vede­ní reži­sé­rů jsou téměř nepo­střeh­nu­tel­né. Jednotnou for­mu zís­kal seri­ál také díky kame­ra­ma­no­vi Martinu Doubovi, kte­rý čas­to pou­žil dyna­mic­ké zábě­ry. To pomoh­lo zvý­šit dra­ma­tic­ké napě­tí scén, ale pře­de­vším vystih­lo dob­ře nála­dy a cho­vá­ní Davida. Statické zábě­ry potom půso­bí jako klid před bou­ří.

Herecké obsa­ze­ní mě tro­chu pře­kva­pi­lo. Lenka Krobotová hra­je roli kapi­tán­ky Vávrové, ale nepře­svěd­či­la mě, že si je v roli jis­tá. Volí nej­čas­tě­ji výraz, pod kte­rým je mož­né si před­sta­vo­vat jakou­ko­liv emo­ci, ale při­po­mí­ná spíš pro­ti­hrá­če z viet­nam­ské komu­ni­ty. Oceňuji nao­pak výběr Cyrila Dobrého do role Davida a Miroslava Pecháčka do role Reného. Tahle dvo­ji­ce „kámo­šů na život i smrt“ půso­bí při­ro­ze­ně a dob­ře se dopl­ňu­je. Maximálně vyu­žil svou pří­le­ži­tost i Václav Neužil, kte­rý sice hrál majo­ra Blažka pou­ze v prv­ním díle, ale jeho posta­va je výrazná a zapa­ma­to­va­tel­ná.

Zrádci mě zau­ja­li nejen svým námě­tem, ale také for­mou zpra­co­vá­ní. Přes svou depre­siv­ní nála­du jsou zpes­t­ře­ním v sou­čas­né nabíd­ce TV kri­mi­nál­ních seri­á­lů.


ZrádciPhoto © Česká tele­vi­ze

  • Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog20. února 2020 Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů. Je těžké určit, zda je hlavní […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 19427. května 2020 Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 1942 Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […] Posted in Galerie
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73266 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54184 KB. | 01.08.2021 - 18:16:16