Kritiky.cz > TV Recenze > Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami

Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami

Zradci

Když v prv­ním díle tele­viz­ní­ho kri­mi­se­ri­á­lu Zrádci před­sta­vu­je hlav­ní hrdi­na David svo­je výhod­né obcho­dy s dro­ga­mi a svůj pohled na způ­sob živo­ta, je jis­té, že s tím­to chláp­kem se musí počí­tat. Vybočuje z fád­ní prů­měr­nos­ti a podob­ně jeho kama­rád René si nepři­pouš­tí žád­né sta­ros­ti a nikde nevi­dí pro­blémy. Problémy nao­pak mají čle­no­vé pro­ti­dro­go­vé­ho týmu, kte­rý se sna­ží vypá­t­rat „hla­vu“ jed­né z dro­go­vých sítí, ve kte­ré je David jed­ním ze spo­jo­va­cích člán­ků. David se sta­ne důle­ži­tý pro kapi­tán­ku Vávrovou, kte­rá chce za kaž­dou cenu vypá­t­rat smrt své­ho kole­gy Blažka. Postupně se pro­kou­sá­vá slo­ži­tý­mi vzta­hy dro­go­vých dea­le­rů a není si vůbec jis­tá, jest­li na kon­ci dlou­hé­ho pát­rá­ní najde to, co hle­dá. Možná, že je David jen jed­na z obě­tí obcho­du s dro­ga­mi a za drs­nou slup­kou se ukrý­vá cit­li­vá a duše. Než Vávrová pozná sku­teč­nou prav­du, ute­če hod­ně času, obje­ví se něko­lik mrt­vol a hra­je se hra, kte­rá má podiv­ná pra­vi­dla. Nic není jis­té a zrád­cem může být ozna­čen kdo­ko­liv.

Televizní mini­sé­rie vznik­la na zákla­dě původ­ní­ho námě­tu Jiřího Vacka, jed­no­ho ze zakla­da­te­lů Národní pro­ti­dro­go­vé cen­t­rá­ly. Příběh vychá­zí ze zku­še­nos­ti sku­teč­ných poli­cis­tů z teré­nu a sou­čas­ně zachy­cu­je něko­lik týd­nů živo­ta dro­go­vé­ho dea­le­ra, kte­rý je sou­čás­tí česko-vietnamské dro­go­vé mafii. Scénárista Miro Šifra, kte­rý dal o sobě vědět již jako autor TV seri­á­lu Rédl, napsal ten­to­krát pří­běh, kte­rý nena­bí­zí čer­no­bí­lé vykres­le­ní hrdi­nů a jed­no­znač­né vzta­hy. Je to pří­běh napí­na­vý a hrdi­no­vé boju­jí nejen pro­ti sobě, ale také sami se sebou. Děj se sou­stře­dí kolem něko­li­ka zají­ma­vých postav, bez kte­rých by pří­běh neměl dosta­teč­nou razan­ci. V prv­ním díle je to vyšet­řo­va­tel Blažek a posta­va Davida, kte­rý je ve všech dílech a vná­ší do svých scén neklid a napě­tí. Také posta­va kapi­tán­ky Vávrové je sou­čás­tí pří­bě­hu ve všech dílech. Zpočátku půso­bí jako zakřik­nu­tá a frustro­va­ná zaměst­na­ná mat­ka. Tváří se neu­r­či­tě, sna­ží se napl­nit své pra­cov­ní povin­nos­ti a její jed­ná­ní není vždy v sou­la­du s poli­cej­ní­mi před­pi­sy. Není to jed­no­du­chá posta­va, má mno­ho osob­ních pro­blé­mů a sou­čas­ně by měla půso­bit akč­ně. Scénárista však pro ni napsal zby­teč­ně mno­ho úko­lů a do děje zapo­jil i její­ho man­že­la a děti. Jako by se nechal inspi­ro­vat komi­sař­kou Julii Lescautovou z fran­couz­ské­ho TV seri­á­lu. Ale v mini­sé­rii Zrádci mi tato dějo­vá linie při­pa­dá jako zby­teč­ná kostr­ba­tá a řeše­ní slo­ži­tých vazeb v dro­go­vé mafii není jed­no­du­ché a dosta­teč­ně nos­né. Dále jsou ve fil­mu vyu­ží­va­né komen­tá­ře, kte­rý­mi komen­tu­je posta­va Davida pří­mo do kame­ry veli­ce emo­tiv­ně situ­a­ci. Nejvíce komen­tá­řů je v prv­ním díle, ale postup­ně jsou uží­va­né méně a ubí­ra­jí na emoč­ním výra­zu. Je to ško­da, pro­to­že komen­tá­ře dodá­va­jí pří­bě­hu dal­ší pohled na situ­a­ci. Šifra doká­že cel­kem dob­ře napsat dia­lo­gy pro muž­ské posta­vy, ale žen­ské posta­vy nedá­va­jí hereč­kám moc šan­cí. Působí jako nosi­tel­ky neu­r­či­tých myš­len­ko­vých pocho­dů a  výra­zů (Vávrová, Hana,Blažková), zatím­co muž­ské posta­vy mají v sobě více živo­ta.

Neveselý pří­běh reží­ro­va­la dvo­ji­ce, Viktor Tauš a Matěch Chlupáček. Rozdíly v režij­ním vede­ní reži­sé­rů jsou téměř nepo­střeh­nu­tel­né. Jednotnou for­mu zís­kal seri­ál také díky kame­ra­ma­no­vi Martinu Doubovi, kte­rý čas­to pou­žil dyna­mic­ké zábě­ry. To pomoh­lo zvý­šit dra­ma­tic­ké napě­tí scén, ale pře­de­vším vystih­lo dob­ře nála­dy a cho­vá­ní Davida. Statické zábě­ry potom půso­bí jako klid před bou­ří.

Herecké obsa­ze­ní mě tro­chu pře­kva­pi­lo. Lenka Krobotová hra­je roli kapi­tán­ky Vávrové, ale nepře­svěd­či­la mě, že si je v roli jis­tá. Volí nej­čas­tě­ji výraz, pod kte­rým je mož­né si před­sta­vo­vat jakou­ko­liv emo­ci, ale při­po­mí­ná spíš pro­ti­hrá­če z viet­nam­ské komu­ni­ty. Oceňuji nao­pak výběr Cyrila Dobrého do role Davida a Miroslava Pecháčka do role Reného. Tahle dvo­ji­ce „kámo­šů na život i smrt“ půso­bí při­ro­ze­ně a dob­ře se dopl­ňu­je. Maximálně vyu­žil svou pří­le­ži­tost i Václav Neužil, kte­rý sice hrál majo­ra Blažka pou­ze v prv­ním díle, ale jeho posta­va je výrazná a zapa­ma­to­va­tel­ná.

Zrádci mě zau­ja­li nejen svým námě­tem, ale také for­mou zpra­co­vá­ní. Přes svou depre­siv­ní nála­du jsou zpes­t­ře­ním v sou­čas­né nabíd­ce TV kri­mi­nál­ních seri­á­lů.


ZrádciPhoto © Česká tele­vi­ze

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Zrádci (TV seri­ál)
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog20. února 2020 Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů. Je těžké určit, zda je hlavní […]
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com