Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zpráva o záchraně mrtvého – Recenze – 40 %

Zpráva o záchraně mrtvého – Recenze – 40 %

Zprava
Zprava

Režiséra Václava Kadrnku, jenž zví­tě­zil v roce 2017 v hlav­ní sou­tě­ži fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech se sním­kem Křižáček, inspi­ro­val pro vznik jeho nové­ho fil­mu s názvem Zpráva o záchra­ně mrt­vé­ho hlu­bo­ký a nepří­jem­ný osob­ní záži­tek. Jeho otec se totiž před lety oci­tl po mozko­vé mrt­vi­ci v kóma­tu, ze kte­ré­ho se pro­bral až po něko­li­ka dnech, při­čemž si násled­ně pama­to­val to, co mu Václav se svou mamin­kou říka­li, když jej prů­běž­ně a inten­ziv­ně navště­vo­va­li v nemoc­ni­ci. Prožité trud­né chví­le neko­neč­né­ho čeká­ní a nejis­to­ty pak Václav Kadrnka pře­tvo­řil do fil­mu, kte­rý vypo­ví­dá o blíz­kos­ti smr­ti, o ten­ké hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí, o tuše­ní blí­ží­cí se ztrá­ty milo­va­né oso­by a sna­ze se s ní vyrov­nat a o nut­nos­ti neztrá­cet nadě­ji.

Zpráva o záchraně mrtvého – Recenze
Photo © Sirius Film

 

Hlavní pro­ta­go­nis­ty fil­mu tudíž tvo­ří mat­ka a dospě­lý syn (Zuzana Mauréry a Vojtěch Dyk), kte­ří pra­vi­del­ně dochá­ze­jí za jejich man­že­lem a otcem, jenž se nachá­zí v po-operačním kóma­tu. Posedávají u jeho nemoc­nič­ní­ho lůž­ka a s jem­nou nalé­ha­vos­tí se jej sna­ží pro­brat zpět k živo­tu. Repetitivně mu opa­ku­jí stá­le stej­né věty a s jed­no­du­chý­mi instruk­ce­mi mu do bez­vlád­ných rukou vklá­da­jí růz­né před­mě­ty, aby z něj vylou­di­li ale­spoň něja­kou reak­ci či náznak vědo­mí. Sedí a čeka­jí a sedí a čeka­jí. Tato situ­a­ce, opa­ku­jí­cí se po něko­lik dnů, je pro­klá­dá­na zejmé­na jejich blou­má­ním po dlou­hých nemoc­nič­ních chod­bách, chůzí po scho­dech nebo spo­ra­dic­kou inter­ak­cí s dok­to­ry a dal­ším nemoc­nič­ním per­so­ná­lem.

Výše uve­de­ný odsta­vec při­tom odpo­ví­dá zhru­ba z 90 pro­cent cel­ko­vé nápl­ni fil­mu. Zpráva o záchra­ně mrt­vé­ho totiž zvo­le­ný námět o smr­ti a odchá­ze­ní záměr­ně ohlo­dá­vá na kost a dostá­vá své­mu názvu v tom smys­lu, že jde sku­teč­ně jen o zprá­vu, a to o zprá­vu mimo­řád­ně stro­hou. Pomaličku vyprá­vě­ný film na sebe vrší doko­leč­ka se opa­ku­jí­cí dia­lo­gy a nara­tiv­ně vyprázd­ně­né zábě­ry. Záměrně odmě­ře­né a výra­zo­vě holé scé­ny zachy­cu­je s důra­zem na fak­tic­kou věc­nost v peč­li­vě kom­po­no­va­ných zábě­rech vyve­de­ných ve znač­ně zúže­ném ver­ti­kál­ním obra­zo­vém for­má­tu, v němž sice vynik­nou por­tréty obli­čejů i táh­lé nemoc­nič­ní kori­do­ry, ale kte­rý jinak v pod­sta­tě slou­ží jedi­né vizu­ál­ní meta­fo­ře, a sice když je ten­to for­mát v závě­ru naschvál význa­mo­vě naru­šen.

Zpráva o záchraně mrtvého – Recenze
Photo © Sirius Film

Kromě nestan­dard­ní­ho rámo­vá­ní lze oce­nit i umě­lec­ký záměr zpro­střed­ko­vat zpří­to­m­ňo­vá­ním poma­lu ubí­ha­jí­cí­ho času auten­tic­ký dojem, jaký si lze odnést z čekár­ny u dok­to­ra, a sla­dit aske­tic­ké vze­zře­ní fil­mu se ste­ril­ním pro­stře­dím oprýska­né nemoc­ni­ce, v níž se jeho děj ode­hrá­vá. Pozoruhodný je i zvý­raz­ně­ný motiv mecha­nič­nos­ti, zpro­střed­ko­va­ný kla­de­ním důra­zu na pří­tom­nost růz­ných stro­jů (od pří­stro­jů udr­žu­jí­cích muže při živo­tě až po auto­mat na kávu či mlu­ví­cí výtah), do nějž jsou ve výsled­ku zahr­nu­ty o obě nevzdá­va­jí­cí se posta­vy, kte­ré též odří­ká­va­jí čis­tě mecha­nic­ky jako robo­ti v pra­vi­del­ných inter­va­lech asi šest růz­ných replik stá­le doko­la. Cokoli dal­ší­ho je však mož­né ze sním­ku vydo­lo­vat jen vel­mi těž­ko. Film se sice pokou­ší docí­lit skr­ze nej­růz­něj­ší jino­ta­je a výraz­nou sym­bo­li­ku něja­ké­ho duchov­ní­ho a transcen­den­tál­ní­ho pře­sa­hu, leč činí tak bez jaké­ko­li zna­tel­něj­ší sub­stan­ce.

Navzdory čer­pá­ní z osob­ní zku­še­nos­ti a pev­né režij­ní ruky tak ze Zprávy o záchra­ně mrt­vé­ho vzni­kl zce­la neži­vot­ný a čis­tě aka­de­mic­ky a umě­le půso­bí­cí kon­cept, kte­rý má šan­ci zaujmout svým balan­co­vá­ním na hra­ně kon­tem­pla­tiv­ní medi­ta­ce jis­tou okra­jo­vou mno­ži­nu fes­ti­va­lo­vé­ho pub­li­ka, leč pro val­nou vět­ši­nu divá­ků bude prav­dě­po­dob­ně před­sta­vo­vat jen sil­ně nevstříc­nou a topor­nou podí­va­nou, při jejímž sle­do­vá­ní bude pře­vlá­da­jí­cím poci­tem ubí­je­jí­cí nuda.

 


Photo © Sirius Film


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře5. července 2022 Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře U FILMOVÉ NADACE zabodovaly čtyři scénáře Letos si pět autorů rozdělilo odměnu 730 000 Kč Za 17 let svého trvání podpořila nadace 117 scenáristů částkou bezmála 12,5 milionu Kč Dosud […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera5. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera Ach jo. Tenhle díl byl tak strašně německej... Po nadějné první části jsm se dočkali směsici debilních zápletek, debilních dialogů a hlášek, a debilních chyb, které možná nebyly chyby, […] Posted in TV Recenze
  • "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi4. července 2022 "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi Mladá dívka putuje pustou postapokalyptickou krajinou a hledá lék pro svého umírajícího otce ve filmu Vesper, novém evropském koprodukčním snímku, který měl tento víkend světovou premiéru […] Posted in Filmové recenze
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
  • Princezna4. července 2022 Princezna The Princess je vlastně i přes svou jednoduchost až překvapivě solidní akční počin, který rozhodně neškodí zhlédnout. Joey King se představuje jako nezdolná princezna à la John Wick, která […] Posted in Filmové recenze
  • Vnitřní vesmír4. července 2022 Vnitřní vesmír Innerspace (Vnitřní vesmír) je americká sci-fi komedie z roku 1987, kterou režíroval Joe Dante a produkoval Michael Finnell. Steven Spielberg působil jako výkonný producent. Film byl […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Vinnetou: Nový svět4. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Nový svět Staré filmy s Vinnetouem miluju, jako menšímu mi je rodiče pouštěli, a jako trochu starší si je teď pouštím taky často, takže pro mě bude těžké s nimi tohle nesrovnávat. Ale pokusím se. […] Posted in TV Recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Severské komediální drama oslavuje feminismus3. července 2022 Severské komediální drama oslavuje feminismus Od 8. června se divákům Netflixu zpřístupnil nový severský seriál nesoucí název Mámou bez přípravy (v angličtině Baby Fever). Pochází z Dánska, a přestože je v mnoha ohledech typicky […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76378 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56840 KB. | 06.07.2022 - 05:44:27