Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Hudební recenze > Zpívá Karel Gott

Zpívá Karel Gott

zpívá karelgott

Karla Gotta není potře­ba nijak spe­ci­ál­ně před­sta­vo­vat. Nejznámější čes­ký zpě­vák a drži­tel něko­li­ka desí­tek Zlatých sla­ví­ků nazpí­val množ­ství dnes již kul­tov­ních pís­ní, kte­ré zna­jí snad všech­ny gene­ra­ce Čechů - napří­klad Včelku Máju, Když muž se ženou sní­dá, Stále mlád, Lady Carneval nebo Zvonky štěs­tí.

To ale není začá­tek hudeb­ní­ho pří­bě­hu Karla Gotta. Ten začal v roce 1958, kdy se při­hlá­sil do sou­tě­že Hledáme nové talen­ty. Neuspěl, no zájem pub­li­ka mu zajis­til angaž­má v jed­né praž­ské kavár­ně. Později začal stu­do­vat oper­ný zpěv a v roce 1962 ho k sobě při­ja­la úspěš­ná hudeb­ní fir­ma Supraphon. V roce 1965 vyšlo jeho prv­ní album nazva­né Zpívá Karel Gott, kte­ré obsa­ho­va­lo výběr ze sty­lo­vě růz­ných sin­g­lo­vých nahrá­vek z roků 1963 až 1965 s při­dá­ním jed­né bonu­so­vé pís­ně.

Nyní Supraphon vydal spe­ci­ál­ní ree­di­ci toho­hle alba. Čtrnáct skla­deb zachy­cu­je zpě­vá­ka v obdo­bí spo­lu­prá­ce s vel­ký­mi orchest­ry, výjim­kou je pomoc Olympiku se sklad­bou Adresát nezná­mý.  Repertoár tvo­ří pře­de­vším pře­zpí­va­né zahra­nič­ní hity s čes­ký­mi tex­ty, napří­klad Já už vím je čekou ver­zí zná­mé I belie­ve. Najdete zde ale i původ­ní čes­ké pís­ně, tře­ba Oči sně­hem zavá­té, kte­rá se taky řadí k nej­vět­ším Gottovým hitům, nebo Tam, kde šumí proud či Poušť.

Album je nejen hudeb­ním zázna­mem doby, ve kte­ré vzni­kl. Je to i začá­tek kari­é­ry nej­slav­něj­ší­ho čes­ké­ho zpě­vá­ka, kte­rý oce­ní všich­ni jeho fanouš­ci. Písně mají smys­lu­pl­né a pro­pra­co­va­né tex­ty, kte­ré v kom­bi­na­ci s výteč­ným hudeb­ním dopro­vo­dem a Mistrovým hla­sem zaujmou nejed­no­ho poslu­chá­če a pote­ší všech­ny milov­ní­ky sta­rých son­gů.

Hodnocení: 80%

Album si může­te kou­pit jak na CD, tak MP3 nebo FLAC for­má­tu zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02382 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53214 KB. | 02.12.2021 - 23:48:48