Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zoolander No. 2 [20%]

Zoolander No. 2 [20%]

zoolander

Kultovní kome­die Zoolander se po letech dis­ku­zí koneč­ně dočka­la pokra­čo­vá­ní, pat­náct let po prv­ním díle. To vstou­pi­lo ten­to čtvr­tek do kin a mód­ní iko­na Derek Zoolaner se v něm sna­ží navá­zat přes­ně tam, kde před mno­ha lety skon­čil. Jenže doba se mění a mění se i neza­mě­ni­tel­ný tupec a jeho par­ta kama­rá­dů. Dokázala navá­zat tato nová kome­die, kte­rá ve čtvr­tek vstou­pi­la do čes­kých a slo­ven­ských kin, přes­ně tam, kde skon­či­la jed­nič­ka nebo se jed­ná o zou­fa­lou sna­hu vymá­mit z divá­ků pení­ze na zákla­dě znač­ky, kte­rá už je dáv­no z módy?

Derek Zoolander (Ben Stiller) už dáv­no není tou super­hvězdou v oblas­ti módy, jakou byl před lety. Patnáct let po udá­los­tech prv­ní­ho dílu, žije ten­to býva­lý model v ústra­ní v Severním New Jersey, neboť díky svým činům při­šel jak o své­ho syna, tak o svo­jí man­žel­ku Matildu (Christine Taylor) , kte­rou usmr­ti­la vrch­ní část budo­vy, kte­rou navr­hl. Všem nadě­jím však ješ­tě není konec. Derekovi se totiž naský­tá mož­nost zís­kat své­ho syna po letech zpět ve for­mě návra­tu na mód­ní mola pro nej­no­věj­ší kolek­ci návr­há­ře Dona Atariho (Kyle Mooney). Má to ale háček…

Je neu­vě­ři­tel­ně těž­ké psát o dru­hém Zoolanderovi. Možná pro­to, ten­to člá­nek čekal na pub­li­ka­ci hned něko­lik dní. Osobně pat­řím mezi fanouš­ky prv­ní­ho dílu, neboť podob­ně uho­ze­nou a při­tom stá­le zábav­nou a nápa­di­tou kome­dii by člo­věk pohle­dal jen těž­ko. I na toto pokra­čo­vá­ní jsem se veli­ce těšil už dlou­hých pár let, kdy se spe­ku­lo­va­lo, jest­li tedy bude nebo ne. A teď, když je výsled­ný pro­dukt za mnou, mám jen veli­ce smí­še­né poci­ty. Zoolander No. 2 je totiž kolosál­ní prů­ser.

Je to až para­dox­ní, když se podí­vá­te, že vše důle­ži­té a potřeb­né ve fil­mu je. Nicméně to co vše­mu tomu podrá­ží nohy je způ­sob, jak s jed­not­li­vý­mi prv­ky tvůr­ci zachá­zí. Ben Stiller sice stá­le doká­že před­vést ono­ho odpá­le­né­ho mode­la s inte­li­gen­cí pta­čí­ho zobu, nicmé­ně někte­ré jeho momen­ty jsou tak násil­ně pro­dlu­žo­vá­ny, až z toho bolí oči. O ostat­ních ani nemluvě. Jistě, čekat, že se budou cho­vat jako pade­sát­ní­ci by bylo asi naiv­ní, nicmé­ně někte­ré z momen­tů v tom­to fil­mu by nezvlá­dl pro­dat ani původ­ní Derek, natož jeho o deká­du a půl star­ší vari­an­ta. Hlavní ovšem je, že sní­mek ten­to­krát hlav­ně padá na scé­ná­ři, kte­rý nejen že ope­ru­je s pří­liš mno­ha posta­va­mi, kte­ré ale záro­veň nedo­stá­va­jí téměř žád­ný pro­stor, nezvlá­dá odvy­prá­vět základ­ní prv­ky pří­bě­hu a co pře­de­vším, nedr­ží úpl­ně pohro­ma­dě. Jistě, prv­ní díl na tom v tomhle ohle­du byl podob­ně, nicmé­ně ony ske­če v rám­ci fil­mu fun­go­va­ly a celý film měl hla­vu a patu. Zde to napro­ti tomu vypa­dá, jako by něko­mu došly pení­ze a sna­žil se za kaž­dou cenou vytřís­kat to ztra­ce­né kouz­lo, kte­ré tam kdy­si bylo. A když se to nepo­ved­lo, začal násil­ně recyklo­vat ale­spoň ty čás­ti, kde to tro­chu šlo.

Ve výsled­ku tak vzni­kl ten­to film, kte­rý veš­ke­ré své dob­ré momen­ty tak moc násil­ně pro­tě­žu­je něko­li­krát za sní­mek, že zni­čí i zárod­ky dob­rých vti­pů, na úkor nuce­nos­ti, laci­nos­ti a i na pomě­ry série šíle­né pře­pá­le­nos­ti. Nevyužitá hlav­ní zápor­ná posta­va v podá­ní Kirsten Wiig, podiv­ně polo­vi­ča­tý návrat návr­há­ře Mugatu v podá­ní Willa Ferrella a spous­ta cameo rolí, to vše nefun­gu­je úpl­ně tak jak by mělo.  Naopak, mís­ty vás to donu­tí pře­mýš­let nad tím, proč vlast­ně popr­vé vše fun­go­va­lo a nyní nefun­gu­je zho­la nic. Když se k tomu navíc při­dá hro­ma­da za čáru neko­rekt­ních postav, jakou je tře­ba role Benedicta Cumberbatche (Ne, že bych zrov­na já byl poli­tic­ky korekt­ní, nicmé­ně tohle při­šlo moc i mě, tak si to pře­ber­te), díky kte­ré toho­to her­ce nechci v násle­du­jí­cích měsí­cích vidět v ničem. Zkrátka ona paro­die, humor­né pod­tex­ty a naiv­ní nad­sáz­ka, se kte­rou ope­ro­val prv­ní díl a zamí­chal ji do nápa­di­té­ho a odpo­čin­ko­vé­ho fil­mu, je tady pře­tvo­řen ve smr­tel­nou křeč ze sna­hy poba­vit divá­ka za kaž­dou cenu.

Bohužel ani ten­to­krát neza­chrá­ní film jeho vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Dovolil bych si dokon­ce tvr­dit, že z režij­ní­ho port­fo­lia Bena Stillera se jed­ná o jed­no­znač­ně nej­slab­ší režii. Ony základ­ní chy­by ve výpra­vě se zkrát­ka nepro­mí­jí, když se opa­ku­jí něko­li­krát během fil­mu. Film zkrát­ka nedr­ží pohro­ma­dě, tříští se na jed­not­li­vé poku­sy o humor, kte­ré čas­to kon­čí tra­gic­ky. A ty tři nebo čty­ři vylo­že­ně dob­ré vtíp­ky v celém fil­mu to neza­chrá­ní.

Zoolander No. 2 je bohu­žel špat­ný film. Osobně se jej dokon­ce nebo­jím ozna­čit za své nej­vět­ší zkla­má­ní v kině a svůj nej­hor­ší záži­tek z kino pro­jek­ce ve svém živo­tě (jako člo­věk kte­rý absol­vo­val i kle­no­ty typu Sídliskový sen to už o něčem vypo­ví­dá). Tohle je onen pří­pad fil­mu, kdy je to tak špat­né, že už to ani není vtip­né. Ben Stiller při­ve­dl do kin mrz­ké pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die, kte­ré dělá špat­ně všech­no to, díky čemu byla jed­nič­ka a stá­le je tou fajn odde­cho­vou kome­dií, kte­rá baví. Násilně posklá­dá­no do hro­ma­dy, nuce­né a s mini­mem prv­ků, kte­ré by ospra­ve­dl­ni­ly exis­ten­ci toho­to nevy­da­ře­né­ho poku­su. Pokud máte prv­ní díl ale­spoň tro­chu rádi, tomu­to kle­no­tu se vyhně­te.

  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Filmové recenze
  • Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…16. dubna 2021 Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby… až do toho spadnou sami. John a Jeremy jsou nerozluční kamarádi, kteří od jistého "průkopníka" získali jedinečný recept, jak se dostávat na cizí svatby a užívat si tam jídla, pití a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.17. února 2021 Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových. Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...18. června 2019 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […] Posted in Filmové recenze
  • Fotr je lotr26. března 2005 Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Wonder Woman 198418. dubna 2021 Wonder Woman 1984 Tentokrát to není o filmu v kinech, ale v online filmotéce. Wonder Woman 1984 totiž měla jít do kin v ČR lednu, nakonec jsme se ji nedočkaly na začátku roku, ale až teď v dubnu […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51717 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53122 KB. | 24.06.2021 - 01:24:06