Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > ZOM-B 2 V podzemí

ZOM-B 2 V podzemí

ZomB
ZomB

Jestliže milu­je­te horo­ry ane­bo fan­ta­sy pří­běhy, zajis­té nepo­hrd­ne­te dru­hým dílem ze série Zom – B,  v pod­ze­mí, od spi­so­va­te­le Darrena Shana.

Darren Shan, vlast­ním jmé­nem Darren O’Shaughnessey pochá­zí z Irska a horo­ro­vým pří­bě­hům se věnu­je od svých čtr­nác­ti let. Po něko­li­ka neú­spě­ších pro­ra­zil až s kni­hou, pří­běhy Darrena Shana. Mezi jeho nej­zná­měj­ší díla pat­ří Město, Demonata a prá­vě již zmí­ně­né Zom – B.

V prv­ním díle nás autor sezna­mu­je s ne moc sym­pa­tic­kou puber­ťač­kou Becky, kte­rá díky své­mu rasis­tic­ké­mu a tyran­ské­mu otci, se k někte­rým spo­lu­žá­kům ve ško­le cho­vá nepřá­tel­sky a pový­še­ně. Na inter­ne­tu se obje­vu­jí úto­ky zom­bií a Becky, kte­ré nikdo jiný neřek­ne jinak než B, má jen jedi­ný úkol, a to, pře­žít.

V dru­hém díle se B pro­bu­dí v něja­ké míst­nos­ti a začí­ná si uvě­do­mo­vat kru­tou prav­du. Je z ní zom­bík! Vzpomíná si, že její ško­lu napad­li zom­bie a ona, aby se zachrá­ni­la, jim před­ho­di­la své­ho spo­lu­žá­ka Tylera. Ten se pro­mě­nil ve zrů­du tou­ží­cí po moz­ku a B pak doslo­va vytrh­nul srd­ce z těla a ona zemře­la.

Jejím prů­vod­cem „v novém živo­tě“ se sta­ne sym­pa­tic­ký Reilly, kte­rý má za úkol se o ni v izo­la­ci sta­rat. Časem B zjis­tí, že není jako ostat­ní zom­bie, že je jiná. Reilly ji sezná­mí s dal­ší­mi revi­ta­li­zo­va­ný­mi, jak je vojá­ci a léka­ři nazý­va­jí a ona má za úkol se s nimi spřá­te­lit a poznat je. Všechno je pro ni nové a tak těž­ké, že si mezi zomhla­vou­ni, jak si mezi sebou říka­jí, nepad­ne do oka s nikým, jen s bojác­ným Markem. B je šoko­vá­na vším, co se dozví­dá a jed­no­ho dne si uvě­do­mí, že ani ve vojen­ském kom­ple­xu, ve kte­rém jsou všich­ni zavře­ni, není v bez­pe­čí.

Některé scé­ny mi v kni­ze při­jdou málo popsa­né, že má čte­nář pro­blémy s před­sta­vi­vos­tí. Další tako­vé men­ší mínus bych vidě­la v tom, že se autor mohl více roze­psat. Když jsem se totiž do něče­ho začet­la a bavi­lo mě to, tak autor sko­čil jinam, to mě doce­la zkla­ma­lo.

Jinak se mi ale kni­ha líbi­la a musím uznat, že ji nechy­bí akce a ani napě­tí. Je psa­ná tak, aby se dob­ře čet­la, což pova­žu­ji za vel­ké plus! Dále se mi na kni­ze líbí, jak autor doká­zal popsat poci­ty a myš­len­ky hlav­ní hrdin­ky. Čtenář tak díky tomu doká­že pocho­pit, jak se asi musí B cítit a i když v prv­ním díle má k sym­pa­tic­ké hol­ce dale­ko, tak v dru­hém si k ní ces­tu najde­te, kvů­li tomu, co kru­té­ho zaží­vá.

Rozhodně si nene­chám ujít pokra­čo­vá­ní a jen dou­fám, že nena­pad­ne niko­ho kni­hu zfil­mo­vat. Myslím si totiž, že by to byl jen tako­vý „béč­ko­vý“ horor, plný krve a pří­šer, bez mož­nos­ti poznat poci­ty a myš­len­ky, kte­ré v kni­ze roz­hod­ně nechy­bí.


  • ISBN: 978-80-7544-054-9
  • Přeložil: Jakub Kalina
  • Počet stran: 171
  • Vydalo: Albatros Media
  • Hodnocení: 78%

Kniha ke kou­pi: Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08403 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56682 KB. | 29.06.2022 - 12:41:37