Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zodiac

Zodiac

Zod
Zod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chce to mimo­řád­ný talent, abys­te doká­za­li udr­žet pozor­nost divá­ků po celou dobu sto­še­de­sá­ti­mi­nu­to­vé podí­va­né, kte­rá navíc nebu­de mít konec v typic­kém (holly­wo­od­ském) slo­va smys­lu.

Fincher si ke zpra­co­vá­ní Zodiacova pří­pa­du vybral kni­hu Roberta Graysmithe, kte­rý je navíc jed­nou z hlav­ních postav fil­mu, nespo­lé­hal se však pou­ze na ni a sám začal šťou­rat v archi­vech se zápa­lem sobě vlast­ním. Mnoho detai­lů doce­ní pou­ze ti nej­vět­ší fajnšme­kři a někte­ré z nich ani ti ne. Člověk se až ptá, zda-li neby­lo zby­teč­né jít tak­to do hloub­ky, na dru­hou stra­nu – sna­ha se cení. Výsledkem je na dlou­hou dobu asi nej­peč­li­věj­ší fil­mo­vá stu­die pří­pa­du, jež se výraz­ně vryl do dějin ame­ric­ké kri­mi­na­lis­ti­ky i do dějin Ameriky jako tako­vé.

Jednotlivé vraž­dy násle­du­jí v poměr­ně rych­lém sle­du za sebou a dále film jenom para­lel­ně sle­du­je vyšet­řo­vá­ní poli­cie a novi­ná­řů. K psy­cho­thrille­ru Sedm má Zodiac hod­ně dale­ko, vraž­dy jsou zde spí­še jakým­si cvi­če­ním reži­sér­ské­ho sty­lu, pou­hým star­to­va­cím moto­rem pro ústřed­ní záplet­ku celé­ho fil­mu – tj. pát­rá­ní po vra­ho­vě iden­ti­tě. Péče, kte­rá je věno­vá­na kaž­dé­mu zavraž­dě­né­mu, jenom umoc­ňu­je děsi­vost těch­to scén a napří­klad „nerv­nost“ vraž­dy u jeze­ra za bílé­ho dne se pohy­bu­je na samé hra­ni­ci toho, co je pro běž­né­ho divá­ka ješ­tě sne­si­tel­né. Jiný „vra­žed­ný“ moment jako­by parafrá­zo­val Stopaře, ačko­liv hláš­ka „Než tě zabi­ju, vyho­dím tvo­je dítě z okna“ prav­dě­po­dob­ně zazně­la i ve sku­teč­nos­ti.

Z množ­ství cha­rak­te­rů je obtíž­né vybrat jedi­né­ho hlav­ní­ho hrdi­nu, tím se tepr­ve v dru­hé polo­vi­ně stá­vá svým pát­rá­ním na vlast­ní pěst kres­líř Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal). Jeho kole­ga Paul Avery (Robert Downey Jr.), mají­cí pod pal­cem čer­nou kro­ni­ku San Francisco Chronicles, dopla­tí na sna­hu dostat se na výslu­ní za vyu­ži­tí Zodiacovy „popu­la­ri­ty“. Zákon zastu­pu­je inspek­tor David Toschi (Mark Ruffalo), kte­rý jak­ko­liv pat­ří k těm nej­lep­ším, na vra­ha Zodiacova kalib­ru je krát­ký a rád by, kdy­by šlo věci řešit stej­ně pří­mo­ča­ře jako v prá­vě uvá­dě­né detek­tiv­ce Drsný Harry.

Natáčení pod vede­ním Finchera, obse­siv­ní­ho per­fek­ci­o­nis­ty (že by dru­hý Kubrick?), muse­lo být nesku­teč­ně vysi­lu­jí­cí, výsled­né výko­ny všech her­ců za to však sto­jí. Kdo má Marka Ruffala zafi­xo­va­né­ho jako hrdi­nu roman­tic­kých kome­dií, mož­ná ani neza­zna­me­ná jeho prv­ní výstup v roli odhod­la­né­ho detek­ti­va ze sta­ré ško­ly. Na výslu­ní se poma­lu vra­cí Robert Downey Jr., v prvé řadě výteč­ný komik. Jednoho z hlav­ních pode­zře­lých pak fas­ci­nu­jí­cím způ­so­bem ztvár­nil John Carroll Lynch. Každá minu­ta, kdy je na plát­ně, ve mně vzbu­zo­va­la tou­hu nepro­dle­ně a nená­vrat­ně prch­nout z kina.

Dobové atmo­sfé­ře nelze nic vytknout. Nejen, že na plát­ně šedesátá/sedmdesátá léta vidí­te, vy je i cítí­te. Stejná peč­li­vost již tolik nepro­spí­vá vyprá­vě­ní, neu­stá­le naru­šo­va­né­mu titul­ky ozna­mu­jí­cí­mi, kdy a kde přes­ně se nad­chá­ze­jí­cí udá­lost sta­la. Jde tedy ješ­tě o film, nebo už o doku­men­tár­ní rekon­struk­ci? Podobně jako v pří­pa­dě Letu čís­lo 93 stá­le hlav­ně o ten film, Zodiac sice z mno­ha důvo­dů nemů­že dosa­ho­vat stej­né půso­bi­vos­ti, ale co se týče věro­hod­nos­ti… . Třeba se podob­ně poja­té sním­ky (tzn. sním­ky ultra­re­a­lis­tic­ké, mají­cí funk­ci zábav­nou i didak­tic­kou) sta­nou novým tren­dem, ačko­liv (a bohu­žel?) – vzhle­dem k jejich sla­bé­mu komerč­ní­mu poten­ci­á­lu to není moc prav­dě­po­dob­né.

O Zodiacovi-filmu lze popsat při­nejmen­ším tolik sto­hů papí­rů jako o Zodiacovi-vrahovi. Není to vylo­že­ně divác­ká podí­va­ná. Na to dis­po­nu­je (vzhle­dem k žán­ru) pří­liš dlou­hou sto­pá­ží a pří­liš nestan­dard­ní for­mu vyprá­vě­ní, kte­rá může být pro mno­hé až odra­zu­jí­cí. David Fincher opět potvr­dil svou pověst výteč­né­ho reži­sé­ra, kte­rý se nebo­jí ris­ko­vat a jít si – hla­va nehla­va – za svým. Nečekejte efek­tiv­ní podí­va­nou, kte­rá vás sama od sebe pohl­tí, pro plné doce­ně­ní Zodiacových kva­lit je nut­né při­jmout poně­kud slo­ži­těj­ší pra­vi­dla hry a doká­zat na více než dvě a půl hodi­ny plně kon­cen­t­ro­vat svou pozor­nost.

Verdikt: Výtečně zre­ží­ro­va­ný thriller, kte­rý doplá­cí pou­ze na Fincherovu sna­hu držet se strikt­ně rea­li­ty.


Photo © Warner Bros. Pictures Co.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Hra27. února 2022 Hra Hra je americký thriller z roku 1997, který natočil režisér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích a který produkovaly společnosti Propaganda Films a […] Posted in Speciály
  • Hra7. června 2004 Hra Vynikající psychologický thriller balancující na hranici reality a hodně sofistikované hry typu LARP (Live Action Role Playing). Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června10. května 2022 Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června Westworld je americký dystopický sci-fi neo-westernový televizní seriál, který vytvořili Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, který produkuje a vysílá HBO, vychází ze stejnojmenného filmu z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.19. května 2021 Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Gone Girl (GG) je filmem, na který mě upozorňoval mnohý člověk z mého okolí, filmem, který (asi po zásluze) získával slušnou pozornost médií i filmových kritiku. Shrnuto a podtrženo - […] Posted in Retro filmové recenze
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Prokletý ostrov - Martin Scorsese umí i horory20. června 2019 Prokletý ostrov - Martin Scorsese umí i horory Jestli se vám někdy stalo, že jste se těšili na dovolenou a pak v euforii a spěchu zapomněli zabalit půlku věcí, nezoufejte. Pokud byste totiž měli někdy skončit na ostrově Shutter, můžete […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,13831 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58266 KB. | 11.08.2022 - 14:30:24