Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Zodiac - DVD

Zodiac - DVD

Zodiac - DVD recen­ze
19.12.2007

dvd

Přečteno: 266 krát

RECENZE FILMU
Přes veš­ke­rou chvá­lu kri­ti­ků jsem se nechal strh­nout „odpa­do­vým“ hod­no­ce­ním mého kama­rá­da a na film jsem nešel. Teď když se mi dostal do rukou disk s tím­to fil­mem tak jsem jen zíral. Vůbec nero­zu­mím tomu, co se mu na fil­mu nelí­bi­lo. Jedná se oprav­du o tak roz­po­ru­hod­ný film, že jeden člo­věk jej hod­no­tí na pět hvěz­di­ček a dru­hý stře­lí od boku odpad?
Zřejmě není zapo­tře­bí nějak sezna­mo­vat s dějem fil­mu, tak­že to shr­nu. Film je vol­ně nato­če­ný pod­le dvou knih Roberta Graysmithe (ve fil­mu Jake Gyllenhaal) teh­dej­ší­ho kari­ka­tu­ris­ty jenž pra­co­val v novi­nách kam z vel­ké čás­ti cho­di­ly Zodiakovi dopi­sy, kte­ré popi­so­va­ly, komen­to­va­ly a sezna­mo­va­ly o vraž­dách, kte­ré páchal. Graysmith byl i po letech posed­lí chtí­čem zjis­tit kdo byl na pře­lo­mu šede­sá­tých a sedm­de­sá­tých letech vra­hem… Filmem neu­stá­le pro­stu­pu­je tem­ná atmo­sfé­ra a napí­ná člo­vě­ka, pro­to­že se zdá že vyšet­řo­vá­ní vražd je u kon­ce, ale v pod­vě­do­mí divá­ka půso­bí ten fakt, že vrah nebyl nikdy dopa­den.

Naprosto přes­ně si vzpo­mí­nám, kdy napo­sle­dy jsem byl takhle odrov­na­ný z něja­ké­ho fil­mu. Bylo to u Americké krá­sy. A teď to při­šlo zno­vu. Pohlcen vyni­ka­jí­cí atmo­sfé­rou jsem jen zíral na tuhle zruč­ně nato­če­nou kri­mi­nál­ku u níž jsem pocho­pil, jak že to s tím fil­mem vlast­ně je. To co nás ve ško­le o fil­mu učí, to že film je pro kaž­dé­ho oje­di­ně­lí záži­tek a že se stá­vá něčím až při sty­ku s divá­kem… Je to prav­da. A prá­vě hod­no­ce­ní mého kama­rá­da je prav­di­vos­ti toho­to tvr­ze­ní důkaz. Každý máme nakou­ka­né jiné fil­my a kaž­dý se v žán­ru pohy­bu­je jinak. Já ale nemůžu skrý­vat to nad­še­ní kte­ré se ve mně po shléd­nu­tí drží. Na tenhle film moje poli­ce s DVDčkama nebu­de dlou­ho čekat a při nej­bliž­ší pří­le­ži­tos­ti si pro něj sko­čim do Bontonlandu. To co teď řek­nu se asi nebu­de líbit fanouškům thrille­ru Sedm. Ale je to tak, už asi všich­ni tuší co mám v plá­nu napsat. Tohle mě vza­lo mno­hem víc. Ikdyž Sedm pova­žu­ji za vel­mi vyda­ře­ný sní­mek. David Fincher u mě nyní stou­pl o mno­ho a mno­ho míst v mé osob­ní příč­ce oblí­be­ných reži­sé­rů naho­ru. Až teď mohu před Davidem oprav­du s čis­tým srd­cem smek­nout a říct „Vážně umíš!”…

Disk je běž­ně vyba­ven zvu­ko­vý­mi for­má­ty čes­ký, ang­lic­ký, maďar­ský Dolby Digital 5.1. Titulky disk obsa­hu­je čes­ké, ang­lic­ké, rumun­ské, maďar­ské a co se bonu­sů týče na dis­ku je pou­ze doku­ment “Tohle je Zodiac” + trai­le­ry.
Toto DVD může­me dopo­ru­čit všem, kte­ří mají zájem o kva­lit­ní fil­ma­ři­nu a bytel­nou atmo­sfé­ru detek­tiv­ky.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.50/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.5 z 5 (hod­no­ce­no 2x)

Jaroslav Měrtl

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Zodiac

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15097 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53641 KB. | 25.01.2022 - 15:09:56