Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Znovu oživený Quake II: Legendární střílečka pro moderní generaci hráčů

Znovu oživený Quake II: Legendární střílečka pro moderní generaci hráčů

Foto: Vlastní Youtube autora.
Foto: Vlastní Youtube autora.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představujeme vám neza­po­me­nu­tel­nou stří­leč­ku z prv­ní oso­by od id Software z roku 1997, kte­rá nyní oží­vá pro novou gene­ra­ci hrá­čů!

Ponořte se do Quake II, iko­nic­ké hry vylep­še­né ve spo­lu­prá­ci s Nightdive Studios. Tato revo­luč­ní stří­leč­ka nyní dora­zi­la na moder­ní hard­wa­ro­vé plat­for­my s novým obsa­hem, onli­ne mul­tipla­ye­rem, vizu­ál­ní­mi zdo­ko­na­le­ní­mi a mno­ha dal­ší­mi ino­va­ce­mi! Vyzkoušejte vylep­še­ný Quake II ješ­tě dnes na plat­for­mách jako Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 a PlayStation 4.

Quake II: Vrátili jsme se, a to ješ­tě hro­zi­věj­ší než kdy dří­ve. Jste posled­ní nadě­jí lid­ské­ho dru­hu. Vaše úkol je zasta­vit niči­vý postup Strogga před­tím, než pro­mě­ní lid­stvo v mecha­nic­ké pří­še­ry. Na cizí pla­ne­tě plné nepřá­tel­ských sil je úkol obrov­ský, ale dokud máte stře­li­vo a puls, je zde nadě­je! Bojujte pro­ti kyber­ne­tic­kým hor­dám ve fre­ne­tic­kých sou­bo­jích z pohle­du prv­ní oso­by a pro­zkou­mej­te kam­paň Quake II s iko­nic­ký­mi zbra­ně­mi, jako jsou kul­ky, rake­ty a nábo­je.

Užijte si kla­sic­kou hra­tel­nost Quake II, kte­rá byla zacho­vá­na a roz­ší­ře­na o ori­gi­nál­ní soun­d­track od Sonic Mayhem. Nyní však při­chá­zí i s pod­po­rou širo­ko­úh­lých obra­zo­vek, obno­ve­ným obsa­hem dří­ve zůstá­va­jí­cím na střiž­ně pod­la­hy, vizu­ál­ní­mi a výkon­nost­ní­mi vylep­še­ní­mi, kte­ré zdů­raz­ní kaž­dý záblesk z hlav­ně a efek­ty roz­prská­vá­ní, a dokon­ce i s nový­mi úrov­ně­mi.

Vylepšená ver­ze Quake II zahr­nu­je jak roz­ší­ře­ní původ­ní hry, Mission Pack: The Reckoning a Mission Pack. A to není vše! Quake II nyní zahr­nu­je také nové roz­ší­ře­ní jmé­nem Call of the Machine, kte­ré vytvo­ři­la spo­leč­nost MachineGames, zná­má díky Wolfenstein: The New Colossus. Toto roz­ší­ře­ní nabí­zí 28 kam­pa­ní a zce­la nové mapy pro Deathmatch. Bojujte napříč časem a pro­sto­rem, najdě­te Strogg-Makera, znič­te ho a změň­te osud svě­ta.

Fanoušci retro her a noví hrá­či ve svě­tě FPS si uži­jí radost: Quake II je nyní dostup­ný také pro kon­zo­li Nintendo 64! Tato oblí­be­ná ver­ze, původ­ně vyda­ná fir­mou Midway exklu­ziv­ně pro Nintendo 64, nyní nabí­zí moder­ní vylep­še­ní všem maji­te­lům Quake II.

Quake není oprav­do­vý bez reži­mu mul­tipla­yer. Vydejte se do onli­ne svě­ta a vyzý­vej­te hrá­če z celé­ho svě­ta, sdí­lej­te zába­vu pro­střed­nic­tvím roz­dě­le­né obra­zov­ky se svý­mi přá­te­li nebo dokon­ce hraj­te na růz­ných zaří­ze­ních díky cross-play v této roz­ší­ře­né ver­zi Quake II! Spojte síly a bojuj­te spo­leč­ně pro­ti Stroggům v onli­ne a lokál­ních koo­pe­rač­ních módech pro čty­ři hrá­če. Nebo se utkej­te v reži­mech Deathmatch, Team Deathmatch a dokon­ce i Capture the Flag, lokál­ně nebo až s 16 hrá­či onli­ne (včet­ně pod­po­ry botů!).

Pro hrá­če s Game Pass Ultimate je k dis­po­zi­ci také mož­nost hrát Quake II pomo­cí služ­by xCloud na plat­for­mě Xbox (vyža­du­je aktiv­ní člen­ství). Majitelé kon­zo­le Nintendo Switch mohou vyu­žít gyro­sko­pic­ké ovlá­dá­ní a zkom­bi­no­vat jej s ana­lo­go­vým joystic­kem pro pre­ciz­ní míře­ní. Majitelé PlayStation 4 a PlayStation 5 mohou vyu­žít pod­po­ru SixAxis a roz­ší­řit tak mož­nos­ti míře­ní. Hráči na kom­pa­ti­bil­ních PC a kon­zo­lích s pod­po­rou na zákla­dě moni­to­ru mohou zažít Quake II ve zbru­su novém vizu­ál­ním kabá­tu včet­ně 120Hz obno­vo­va­cí frek­ven­ce a 4K roz­li­še­ní.

Připravte se na návrat do roku 1997 – ten­to­krát však bez potře­by LAN kabe­lů. Zahrajte si vylep­še­ný Quake II ješ­tě Dnes na Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 a PlayStation 4. Pro více infor­ma­cí o hře Quake II navštiv­te ofi­ci­ál­ní webo­vou strán­ku.


Zdroj: Bethesda Softworks LLC,


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,19110 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61742 KB. | 27.09.2023 - 19:20:26