Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme?

Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme?

ZnovuJa
ZnovuJa

Mít man­že­la, prá­ci, děti a umět se zasta­vit v tom­to neu­stá­lém kolo­to­či je oprav­du umě­ní. Maribeth Kleinová, hlav­ní hrdin­ka romá­nu Gayle Formanové, toto vše zvlá­dá, až do té doby, než dosta­ne infarkt. Rychlý sled udá­los­tí jí dosta­ne až na ope­rač­ní sál, kde ji v mimo­těl­ním obě­hu ope­ru­jí srd­ce. Po ope­ra­ci se pro­bou­zí a zjiš­ťu­je tuto sku­teč­nost, že její srd­ce se zasta­vi­lo. 

V obdo­bí rekon­va­lescen­ce nikdo nebe­re ohle­dy na její potře­by a zdra­vot­ní stav. Manžel neu­stá­le pra­cu­je, dvoj­ča­ta pořád něco potře­bu­jí a její ado­p­tiv­ní mat­ka jí pořád do něče­ho tla­čí. Maribeth se roz­hod­ne tomu udě­lat konec. Vidí ten nezá­jem o její oso­bu, jak ze stra­ny rodi­ny, tak i z pra­cov­ní­ho kolek­ti­vu, kte­ří jí odpo­jí pra­cov­ní email. Pracovala jako edi­tor­ka v redak­ci jed­no­ho časo­pi­su. Z New Yorku odjíž­dí do Pittsburgu pod jiným jmé­nem, bez mobi­lu a lapto­pu. Tam chce najít svo­ji bio­lo­gic­kou mat­ku.

Seznámí se tam s mla­dý­mi sou­se­dy. Gayem Toddem a jeho kama­rád­kou Sunitou. Dokáže Maribeth najít svůj ztra­ce­ný klid, sta­bi­li­tu a ces­tu k původ­ní­mu živo­tu? Vypátrá svou ado­p­tiv­ní mamin­ku? To vše a ješ­tě mno­hem více se dozví­te, pokud si ten­to vyjí­meč­ný román pře­čte­te jed­ním dechem jako já.

Po pře­čte­ní toho­to romá­nu jsem si uvě­do­mi­la ješ­tě mno­hem více, jak je zdra­ví důle­ži­té pro naši fyzic­kou a psy­chic­kou poho­du. Maribeth si pro­ži­la oprav­du těž­ké obdo­bí po ope­ra­ci. Zmítala se mezi těž­ký­mi myš­len­ka­mi, odkud pochá­zí, po kom jsou její děti, jak ji vlast­ně bere její man­žel, Užírala se stra­chem ze smr­ti. V hla­vě mě vyvsta­la myš­len­ka, zda musí­me vždy dělat to, co se od nás oče­ká­vá, aby byli ostat­ní spo­ko­je­ní? Opravdu musí­me pod­stou­pit ope­ra­ci srd­ce, abychom si uvě­do­mi­li, že ješ­tě něja­ké vůbec máme?

Gayle Formanová je oce­ňo­va­ná spi­so­va­tel­ka a novi­nář­ka, pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech Elle, Cosmopolitan a Glamour.

Autor: Gayele Formanová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2017, Grada pod znač­kou Cosmopolis, Praha

Počet stran: 325

Vazba kni­hy: pev­ná, s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-271-0149-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86138 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56690 KB. | 29.06.2022 - 04:53:41