Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Značka: Hledá se manžel...

Značka: Hledá se manžel...

láskkka

V době, kdy jsem si poda­la SMS inze­rát, jsem byla ješ­tě dosti mla­dič­ká na to, abych hle­da­la muže na celý život. Všechno jsem spí­še bra­la jako nevin­nou hru, při kte­ré člo­věk může poznat zají­ma­vé lidi, poví­dat si, dostat se do spo­leč­nos­ti, uží­vat si zába­vy, ale to jak ošk­li­vě si zahrá­vám s city a poci­ty dru­hých, jsem si bohu­žel neu­vě­do­mi­la.

Nic ale netr­vá věč­ně a ruka osu­du sama zasáh­la a řek­la dost! Není tedy divu, že se jed­no­ho dne v mé schrán­ce obje­vi­la zprá­vič­ka  od muže, jež se měl brzy stát  mým budou­cím man­že­lem…

Mé srd­ce si zís­kal kou­zel­ný­mi zprá­va­mi, kde si na nic nehrál, nic neza­pí­ral, sna­žil se mlu­vit upřím­ně a na rovi­nu. Jeho oso­bi­té cha­risma mě lec­kdy nene­cha­lo v kli­du spát a čas­to­krát jsem se při­stih­la nad tím, jak čekám na jeho psa­nou zprá­vu…

Byl jiný než ti ostat­ní! Zdálo se, že je to ten pra­vý, ale i sebe­lep­ší chlap má své vlast­ní mou­chy…  Ač jsem ho nezna­la, přes­to bylo mým nej­vět­ším přá­ním ho koneč­ně vidět. Nabídla jsem setká­ní, ale odmí­tl s tím, že se dosta­ne do měs­ta nejdří­ve za dva týd­ny.

Byla jsem zkla­ma­ná a pro­těj­šek zařa­zen do kolon­ky „nežá­dou­cí“. Dál už jsem mu nevě­no­va­la pozor­nost; ostat­ně pokud by po sblí­že­ní sku­teč­ně tou­žil, urči­tě by se zaří­dil jinak. A já se vrá­ti­la k ostat­ním poten­ci­ál­ním nápad­ní­kům, ovšem osud ne a ne se vzdát!

Můj před něko­li­ka dny zavrh­nu­tý „muž­ský“ se ozval s tím, že je ve měs­tě, a že by mě rád viděl. Neodolala jsem poku­še­ní, pro­bu­di­ly se ve mně ony pří­jem­né poci­ty mra­ven­če­ní z mož­né­ho setká­ní s panem nezná­mým. Domluvili jsme se, kde na sebe počká­me. Bohužel jeden mys­lel na kozu, dru­hý na Honzu, a my se nena­šli…

Užuž jsme oba háze­li flin­tu do žita, snad vnitř­ně pěni­li a navzá­jem se pro­klí­na­li, ale jiné dohod­nu­té mís­to nám poskyt­lo šan­ci se koneč­ně poznat a my se koneč­ně sešli…

Přijdu na dohod­nu­té mís­to, ale můj vysně­ný, pohád­ko­vý princ nikde! „To snad ne!“ Opakovala jsem si v duchu a zmoc­nil se mě vnitř­ní vztek a zlo­ba. Ano, ten dotyč­ný si evi­dent­ně se mnou pohrá­val jako kočka s myší! Neudržela jsem se a vyto­či­la jeho čís­lo: „Kde jsi?“ Vyštěkla jsem tak tro­chu podráž­dě­ně. Odpovědí mi bylo: „Jsem kou­sek za tebou.“

Otočím se a v tu chví­li se mi div nepod­lo­mi­la obě kole­na. Měla jsem chuť co nej­rych­le­ji vzít do zaje­čích! V tvá­ří tvář jsem hle­dě­la malé­mu tlouš­tí­ko­vi v brej­lič­kách s počí­na­jí­cí ple­ší, jež se na mě zubil s tele­fo­nem u ucha. Na nic jsem neče­ka­la a vystar­to­va­la jsem k útě­ku.

Pro jis­to­tu jsem se ješ­tě jed­nou ohléd­la za sebe, a v tom jsem spat­ři­la krás­né­ho klu­ka, jež zpo­za rohu pospí­chá pří­mo ke mně, omluvou mi byl jeho nevin­ný úsměv s malý­mi dolíč­ky na tvá­ři.

Byla to lás­ka na prv­ní pohled, vel­ká lás­ka, lás­ka na celý život. Ač jsem byla vel­mi, vel­mi mla­dič­ká, a ač se to zdá k neví­ře, potka­la jsem své­ho osu­do­vé­ho muže, své­ho budou­cí­ho man­že­la. Do té doby jsem si mys­le­la, že prin­ce ze svých dět­ských snů už těž­ko někdy obje­vím, ale osud mě mile pře­kva­pil, a já ho sku­teč­ně nalez­la.

Sama sebe jsem se čas­to­krát pta­la: „Kolikrát jsme se potka­li na uli­ci, než jsme  se pozna­li a zami­lo­va­li? Kolikrát jsme si pohléd­li do tvá­ře, aniž bychom tuši­li, že se naše živo­ty jed­no­ho dne v jeden spo­leč­ný spo­jí?“ Ano, osud nám dal tuhle šan­ci a my ji pev­ně čaply za pače­sy…

Tak dlou­ho jsme se hle­da­li, až jsme se sku­teč­ně našli.

Své spo­leč­né štěs­tí si nyní vychut­ná­vá­me kaž­dič­ký den již šest­náct let tak, jako­by byl ten náš posled­ní. Užíváme si všech­ny oka­mži­ky své pří­tom­nos­ti, nikdy nešet­ří­me polib­ky, let­mý­mi dote­ky, stá­le se vodí­me ruku v ruce, a jsme rádi jeden za dru­hé­ho, jsme si vzá­jem­ně upřím­ní, vše se sna­ží­me řešit bez hádek a hlav­ně se svě­řu­je­me se svý­mi sny a přá­ní­mi, aby moh­ly být spo­leč­ný­mi sila­mi pře­ve­de­ny ve sku­teč­nost… a tomuhle se asi říká „Láska na celý život“.

 

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]
  • Miluji nakupování25. ledna 2020 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, šatičkami […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Kniha není dar, dokud není přečtena...19. ledna 2020 Kniha není dar, dokud není přečtena... Kniha není dar, dokud není přečtena.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodině problém, ať fyzický nebo emocionální, a vy víte, že jsou způsoby, jak by si mohl pomoci sám, co uděláte? […]
  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti2. listopadu 2018 Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti Lale je žid a kvůli tomu je poslán do koncentračního tábora Osvětim. Krátce po příjezdu se potká s Pepanem, který je tatér a za úkol má tetování čísel na předloktí každého nového vězně. […]
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]