Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Značka: Hledá se manžel...

Značka: Hledá se manžel...

láskkka

V době, kdy jsem si poda­la SMS inze­rát, jsem byla ješ­tě dosti mla­dič­ká na to, abych hle­da­la muže na celý život. Všechno jsem spí­še bra­la jako nevin­nou hru, při kte­ré člo­věk může poznat zají­ma­vé lidi, poví­dat si, dostat se do spo­leč­nos­ti, uží­vat si zába­vy, ale to jak ošk­li­vě si zahrá­vám s city a poci­ty dru­hých, jsem si bohu­žel neu­vě­do­mi­la.

Nic ale netr­vá věč­ně a ruka osu­du sama zasáh­la a řek­la dost! Není tedy divu, že se jed­no­ho dne v mé schrán­ce obje­vi­la zprá­vič­ka  od muže, jež se měl brzy stát  mým budou­cím man­že­lem…

Mé srd­ce si zís­kal kou­zel­ný­mi zprá­va­mi, kde si na nic nehrál, nic neza­pí­ral, sna­žil se mlu­vit upřím­ně a na rovi­nu. Jeho oso­bi­té cha­risma mě lec­kdy nene­cha­lo v kli­du spát a čas­to­krát jsem se při­stih­la nad tím, jak čekám na jeho psa­nou zprá­vu…

Byl jiný než ti ostat­ní! Zdálo se, že je to ten pra­vý, ale i sebe­lep­ší chlap má své vlast­ní mou­chy…  Ač jsem ho nezna­la, přes­to bylo mým nej­vět­ším přá­ním ho koneč­ně vidět. Nabídla jsem setká­ní, ale odmí­tl s tím, že se dosta­ne do měs­ta nejdří­ve za dva týd­ny.

Byla jsem zkla­ma­ná a pro­těj­šek zařa­zen do kolon­ky „nežá­dou­cí“. Dál už jsem mu nevě­no­va­la pozor­nost; ostat­ně pokud by po sblí­že­ní sku­teč­ně tou­žil, urči­tě by se zaří­dil jinak. A já se vrá­ti­la k ostat­ním poten­ci­ál­ním nápad­ní­kům, ovšem osud ne a ne se vzdát!

Můj před něko­li­ka dny zavrh­nu­tý „muž­ský“ se ozval s tím, že je ve měs­tě, a že by mě rád viděl. Neodolala jsem poku­še­ní, pro­bu­di­ly se ve mně ony pří­jem­né poci­ty mra­ven­če­ní z mož­né­ho setká­ní s panem nezná­mým. Domluvili jsme se, kde na sebe počká­me. Bohužel jeden mys­lel na kozu, dru­hý na Honzu, a my se nena­šli…

Užuž jsme oba háze­li flin­tu do žita, snad vnitř­ně pěni­li a navzá­jem se pro­klí­na­li, ale jiné dohod­nu­té mís­to nám poskyt­lo šan­ci se koneč­ně poznat a my se koneč­ně sešli…

Přijdu na dohod­nu­té mís­to, ale můj vysně­ný, pohád­ko­vý princ nikde! „To snad ne!“ Opakovala jsem si v duchu a zmoc­nil se mě vnitř­ní vztek a zlo­ba. Ano, ten dotyč­ný si evi­dent­ně se mnou pohrá­val jako kočka s myší! Neudržela jsem se a vyto­či­la jeho čís­lo: „Kde jsi?“ Vyštěkla jsem tak tro­chu podráž­dě­ně. Odpovědí mi bylo: „Jsem kou­sek za tebou.“

Otočím se a v tu chví­li se mi div nepod­lo­mi­la obě kole­na. Měla jsem chuť co nej­rych­le­ji vzít do zaje­čích! V tvá­ří tvář jsem hle­dě­la malé­mu tlouš­tí­ko­vi v brej­lič­kách s počí­na­jí­cí ple­ší, jež se na mě zubil s tele­fo­nem u ucha. Na nic jsem neče­ka­la a vystar­to­va­la jsem k útě­ku.

Pro jis­to­tu jsem se ješ­tě jed­nou ohléd­la za sebe, a v tom jsem spat­ři­la krás­né­ho klu­ka, jež zpo­za rohu pospí­chá pří­mo ke mně, omluvou mi byl jeho nevin­ný úsměv s malý­mi dolíč­ky na tvá­ři.

Byla to lás­ka na prv­ní pohled, vel­ká lás­ka, lás­ka na celý život. Ač jsem byla vel­mi, vel­mi mla­dič­ká, a ač se to zdá k neví­ře, potka­la jsem své­ho osu­do­vé­ho muže, své­ho budou­cí­ho man­že­la. Do té doby jsem si mys­le­la, že prin­ce ze svých dět­ských snů už těž­ko někdy obje­vím, ale osud mě mile pře­kva­pil, a já ho sku­teč­ně nalez­la.

Sama sebe jsem se čas­to­krát pta­la: „Kolikrát jsme se potka­li na uli­ci, než jsme  se pozna­li a zami­lo­va­li? Kolikrát jsme si pohléd­li do tvá­ře, aniž bychom tuši­li, že se naše živo­ty jed­no­ho dne v jeden spo­leč­ný spo­jí?“ Ano, osud nám dal tuhle šan­ci a my ji pev­ně čaply za pače­sy…

Tak dlou­ho jsme se hle­da­li, až jsme se sku­teč­ně našli.

Své spo­leč­né štěs­tí si nyní vychut­ná­vá­me kaž­dič­ký den již šest­náct let tak, jako­by byl ten náš posled­ní. Užíváme si všech­ny oka­mži­ky své pří­tom­nos­ti, nikdy nešet­ří­me polib­ky, let­mý­mi dote­ky, stá­le se vodí­me ruku v ruce, a jsme rádi jeden za dru­hé­ho, jsme si vzá­jem­ně upřím­ní, vše se sna­ží­me řešit bez hádek a hlav­ně se svě­řu­je­me se svý­mi sny a přá­ní­mi, aby moh­ly být spo­leč­ný­mi sila­mi pře­ve­de­ny ve sku­teč­nost… a tomuhle se asi říká „Láska na celý život“.

 

Zdroj Foto: Pixabay

  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […] Posted in Ze života
  • Čím je pro vás hra?25. března 2020 Čím je pro vás hra? To, co děláte, je jen práce, jestliže existuje nějaké jiné místo, kde byste byli raději. (George Hallas) Co jste rádi dělali jako děti? Najděte způsob, jak přivést tuto radost zpátky do […] Posted in Ze života
  • Čtyři dohody20. března 2020 Čtyři dohody Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […] Posted in Ze života
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […] Posted in Ze života
  • Miluji nakupování25. ledna 2020 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, šatičkami […] Posted in Ze života
  • Zdraví, nejcennější dar!11. března 2020 Zdraví, nejcennější dar! Začíná pomalu podzim a pro mnohé lidi to znamení jediné – nemoc. Všude chodí lidé s kapesníky u nosu, lékárny se plní nemocnými a lékařské ordinace praskají ve švech. Přesto já podzim […] Posted in Ze života
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […] Posted in Ze života
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
  • Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti2. listopadu 2018 Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti Lale je žid a kvůli tomu je poslán do koncentračního tábora Osvětim. Krátce po příjezdu se potká s Pepanem, který je tatér a za úkol má tetování čísel na předloktí každého nového vězně. […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...