Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 %

Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 %

Zmizeni3

Connor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) jsou mla­dý man­žel­ský pár žijí­cí v New Yorku. Jejich prv­ní setká­ní je plné bez­sta­rost­né­ho zami­lo­vá­ní, kdy si rozu­mí jen názna­kem slov a pohle­dy.  Z doby zami­lo­va­nos­ti se rych­lým stři­hem děj pře­sou­vá do doby, kdy jejich man­žel­ství pro­dě­lá­vá kri­zi.

Zmizeni1 Stala se trage­die, se kte­rou se oba vyrov­ná­va­jí jiným způ­so­bem. Stále zami­lo­va­ný Conor se sna­ží věno­vat pozor­nost své ženě, ale záro­veň zajiš­ťu­je chod své­ho alter­na­tiv­ní­ho baru a občas se setká­vá se svým stár­nou­cím otcem. Tragedii se sna­ží ze své­ho živo­ta vytěs­nit a nechce se k ní vra­cet. Proto bez­sta­rost­ný život zaměst­nan­ců v baru vná­ší do jeho živo­ta potřeb­ný roz­ruch. Je to pří­jem­ný pro­ti­pól pro­ti návště­vám u stár­nou­cí­ho a zatrpk­lé­ho otce, kte­rý ke své­mu syno­vi obtíž­ně hle­dá ces­tu a neu­mí mu pomo­ci. Oba muži toho moc nena­mlu­ví a o své sta­ros­ti se s nikým nechtě­jí dělit. A podob­ně neu­r­či­té roz­ho­vo­ry absol­vu­je Connor se svou ženou Eleanor. Společné neštěs­tí dvo­ji­ci nespo­ji­lo, ale nao­pak, posta­vi­lo jejich vztah opět na samý začá­tek.

Režisérem fil­mu je Ned Benson, kte­rý se naro­dil 3. dub­na 1977He grew up in New York City then atten­ded Deerfield Academy in Massachusetts and Columbia University, whe­re he gra­dua­ted from in 2001 with a BA in English and Film. v New Yorku. Dosud napsal scé­nář a reží­ro­val čty­ři krát­ké fil­my. Film Zmizení Eleonor Rigby: On je tedy jeho celo­ve­čer­ním debu­tem, kte­rý nato­čil v roce 2013 pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře.

Příběh  Zmizeni2je vyprá­věn pří­mo­ča­ře a vyzna­ču­je se cit­li­vým pří­stu­pem k hlav­ním hrdi­nům a jejich neštěs­tí. Nejde o žád­né srd­cervou­cí scé­ny, pate­tic­ká ges­ta ani dob­ře míně­né rady do živo­ta. Scénář si pohrá­vá s odha­le­ním prav­dy o rodin­né trage­dii a pone­chá­vá divá­ka odha­do­vat až téměř do posled­ních zábě­rů. Odhalením pří­či­ny kri­ze man­žel­ské­ho vzta­hu však pří­běh nekon­čí a závěr fil­mu zůstá­vá ote­vře­ný.

Samotná myš­len­ka zachy­tit roz­díl­né cho­vá­ní a jed­ná­ní milu­jí­cí se dvo­ji­ce na stej­nou tra­gic­kou udá­lost je zají­ma­vý námět pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Dává to mož­nost nahlí­žet na hrdi­ny v kri­tic­ké situ­a­ci a porov­ná­vat jejich pří­stup, cho­vá­ní i řeše­ní. Jenže Benson se roz­ho­dl nepo­rov­ná­vat hrdi­ny a nechal je jed­nat, aniž by na počát­ku pro­zra­dil důvo­dy změn jejich cho­vá­ní. Nedává mož­nost posou­dit cho­vá­ní dal­ších čle­nů rodi­ny nebo spo­lu­pra­cov­ní­ků a přá­tel Connora. Film zob­ra­zu­je situ­a­ce z běž­né­ho živo­ta, nefor­mál­ní roz­ho­vo­ry i naho­di­lá setká­ní. Jednotlivé scé­ny a styl natá­če­ní chví­le­mi při­po­mí­ná doku­men­tár­ní film. Ale je to jen vel­mi vzdá­le­né pro­po­je­ní, kte­ré dodá­vá her­cům hrát uvol­ně­ně a rea­go­vat bez­pro­střed­ně. O co víc se reži­sér sna­žil o zachy­ce­ní při­ro­ze­né­ho cho­vá­ní i to méně se mu poda­ři­lo pro­pra­co­vat dia­lo­gy. Postavy mlu­ví buď pří­liš stro­ze, nebo se roz­po­ví­da­jí do rádo­by ducha­pl­ných roz­vi­nu­tých vět, kde je obtíž­né postřeh­nout myš­len­ku.

Zmizeni3James McAvoy je sym­pa­tic­ký herec, kte­ré­ho si divač­ky mohou pama­to­vat z roman­tic­ké­ho fil­mu Vášeň a cit. Tentokrát pone­chá­vá své posta­vě roman­tic­ké pohle­dy, ale jinak svou posta­vu emoč­ně pří­liš neza­tě­žu­je a sna­ží se svou herec­kou part­ner­kou Jessicou Chastainovou vytvá­řit zají­ma­vou civil­ní dvo­ji­ci.

Ned Benson nato­čil ješ­tě dal­ší film o uve­de­né man­žel­ské dvo­ji­ci s názvem Zmizení Eleonor Rigby: Ona a v roce 2014 čeká divá­ky ješ­tě jed­no pokra­čo­vá­ní na stej­né téma. Při vší úctě ke všem tvůr­cům fil­mu a sna­ze o jejich umě­lec­ké ztvár­ně­ní urči­té­ho námě­tu, je mi záha­dou, jak se poda­ři­lo sehnat finanč­ní pro­střed­ky hned

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,75011 s | počet dotazů: 223 | paměť: 54396 KB. | 19.04.2021 - 05:11:00
X