Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 %

Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 %

Zmizeni3
Zmizeni3

Connor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) jsou mla­dý man­žel­ský pár žijí­cí v New Yorku. Jejich prv­ní setká­ní je plné bez­sta­rost­né­ho zami­lo­vá­ní, kdy si rozu­mí jen názna­kem slov a pohle­dy.  Z doby zami­lo­va­nos­ti se rych­lým stři­hem děj pře­sou­vá do doby, kdy jejich man­žel­ství pro­dě­lá­vá kri­zi.

Zmizeni1 Stala se trage­die, se kte­rou se oba vyrov­ná­va­jí jiným způ­so­bem. Stále zami­lo­va­ný Conor se sna­ží věno­vat pozor­nost své ženě, ale záro­veň zajiš­ťu­je chod své­ho alter­na­tiv­ní­ho baru a občas se setká­vá se svým stár­nou­cím otcem. Tragedii se sna­ží ze své­ho živo­ta vytěs­nit a nechce se k ní vra­cet. Proto bez­sta­rost­ný život zaměst­nan­ců v baru vná­ší do jeho živo­ta potřeb­ný roz­ruch. Je to pří­jem­ný pro­ti­pól pro­ti návště­vám u stár­nou­cí­ho a zatrpk­lé­ho otce, kte­rý ke své­mu syno­vi obtíž­ně hle­dá ces­tu a neu­mí mu pomo­ci. Oba muži toho moc nena­mlu­ví a o své sta­ros­ti se s nikým nechtě­jí dělit. A podob­ně neu­r­či­té roz­ho­vo­ry absol­vu­je Connor se svou ženou Eleanor. Společné neštěs­tí dvo­ji­ci nespo­ji­lo, ale nao­pak, posta­vi­lo jejich vztah opět na samý začá­tek.

Režisérem fil­mu je Ned Benson, kte­rý se naro­dil 3. dub­na 1977He grew up in New York City then atten­ded Deerfield Academy in Massachusetts and Columbia University, whe­re he gra­dua­ted from in 2001 with a BA in English and Film. v New Yorku. Dosud napsal scé­nář a reží­ro­val čty­ři krát­ké fil­my. Film Zmizení Eleonor Rigby: On je tedy jeho celo­ve­čer­ním debu­tem, kte­rý nato­čil v roce 2013 pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře.

Příběh  Zmizeni2je vyprá­věn pří­mo­ča­ře a vyzna­ču­je se cit­li­vým pří­stu­pem k hlav­ním hrdi­nům a jejich neštěs­tí. Nejde o žád­né srd­cervou­cí scé­ny, pate­tic­ká ges­ta ani dob­ře míně­né rady do živo­ta. Scénář si pohrá­vá s odha­le­ním prav­dy o rodin­né trage­dii a pone­chá­vá divá­ka odha­do­vat až téměř do posled­ních zábě­rů. Odhalením pří­či­ny kri­ze man­žel­ské­ho vzta­hu však pří­běh nekon­čí a závěr fil­mu zůstá­vá ote­vře­ný.

Samotná myš­len­ka zachy­tit roz­díl­né cho­vá­ní a jed­ná­ní milu­jí­cí se dvo­ji­ce na stej­nou tra­gic­kou udá­lost je zají­ma­vý námět pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Dává to mož­nost nahlí­žet na hrdi­ny v kri­tic­ké situ­a­ci a porov­ná­vat jejich pří­stup, cho­vá­ní i řeše­ní. Jenže Benson se roz­ho­dl nepo­rov­ná­vat hrdi­ny a nechal je jed­nat, aniž by na počát­ku pro­zra­dil důvo­dy změn jejich cho­vá­ní. Nedává mož­nost posou­dit cho­vá­ní dal­ších čle­nů rodi­ny nebo spo­lu­pra­cov­ní­ků a přá­tel Connora. Film zob­ra­zu­je situ­a­ce z běž­né­ho živo­ta, nefor­mál­ní roz­ho­vo­ry i naho­di­lá setká­ní. Jednotlivé scé­ny a styl natá­če­ní chví­le­mi při­po­mí­ná doku­men­tár­ní film. Ale je to jen vel­mi vzdá­le­né pro­po­je­ní, kte­ré dodá­vá her­cům hrát uvol­ně­ně a rea­go­vat bez­pro­střed­ně. O co víc se reži­sér sna­žil o zachy­ce­ní při­ro­ze­né­ho cho­vá­ní i to méně se mu poda­ři­lo pro­pra­co­vat dia­lo­gy. Postavy mlu­ví buď pří­liš stro­ze, nebo se roz­po­ví­da­jí do rádo­by ducha­pl­ných roz­vi­nu­tých vět, kde je obtíž­né postřeh­nout myš­len­ku.

Zmizeni3James McAvoy je sym­pa­tic­ký herec, kte­ré­ho si divač­ky mohou pama­to­vat z roman­tic­ké­ho fil­mu Vášeň a cit. Tentokrát pone­chá­vá své posta­vě roman­tic­ké pohle­dy, ale jinak svou posta­vu emoč­ně pří­liš neza­tě­žu­je a sna­ží se svou herec­kou part­ner­kou Jessicou Chastainovou vytvá­řit zají­ma­vou civil­ní dvo­ji­ci.

Ned Benson nato­čil ješ­tě dal­ší film o uve­de­né man­žel­ské dvo­ji­ci s názvem Zmizení Eleonor Rigby: Ona a v roce 2014 čeká divá­ky ješ­tě jed­no pokra­čo­vá­ní na stej­né téma. Při vší úctě ke všem tvůr­cům fil­mu a sna­ze o jejich umě­lec­ké ztvár­ně­ní urči­té­ho námě­tu, je mi záha­dou, jak se poda­ři­lo sehnat finanč­ní pro­střed­ky hned


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • To: Kapitola 2 - Recenze - 40%4. září 2019 To: Kapitola 2 - Recenze - 40% Filmy na motivy knih Stephena Kinga poslední dobou letí. A tak není překvapení, že nám režisér Andy Muschietti přináší pokračování jeho hororu "It: Kapitola 2". Vlastně to není překvapení […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Dark Phoenix28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix Galerie screenů z nejnovějšího traileru filmu X-Men: Dark Phoenix. Posted in Galerie
  • X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci) Po dlouhém odkládání bude mít za 4 měsíce premiéru (14.02.2019) nejnovější film ze série X-Men. Herecké obsazení zůstalo stejné jako v posledním filmu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V […] Posted in Trailery
  • Zmizení17. června 2022 Zmizení Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rakeťák - 100 %15. června 2022 Rakeťák - 100 % Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu […] Posted in Filmové recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Wimbledon20. listopadu 2021 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91511 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56717 KB. | 29.06.2022 - 21:27:28