Kritiky.cz > Pro domov > Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny

img a299394 w1682 t1509398662

Jestliže nyní pro­mešká­te pří­le­ži­tost změ­nit vaši zdra­vot­ní pojiš­ťov­nu, na dal­ší podá­ní žádosti o pře­stup bude­te čekat dal­ších sedm měsí­ců. Zdravotní pojiš­ťov­nu je mož­né změ­nit jed­nou za dva­náct měsí­ců. K nové pojiš­ťov­ně je mož­né potom pře­jít od prv­ní­ho led­na, ane­bo od prv­ní­ho čer­ven­ce. Je však tře­ba, abys­te změ­nu zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny nahlá­si­li ale­spoň tři měsí­ce dopře­du.
láska v rodině

Výběr zdravotní pojišťovny

U nás v Česku exis­tu­je cel­kem sedm zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven. Každá z těch­to zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven zís­ká­vá své kli­en­ty svý­mi nabíd­ka­mi na celou řadu výhod, bene­fi­tů a bonu­sů. Tyto bonu­sy a bene­fi­ty se u zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven kaž­dý rok tro­chu mění. Při výbě­ru zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny je však tře­ba si ově­řit, se kte­rý­mi zdra­vot­nic­ký­mi zaří­ze­ní­mi a léka­ři má ta kte­rá pojiš­ťov­na smlou­vu.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu

Přestup k jiné pojiš­ťov­ně je poměr­ně jed­no­du­chý. V prv­ní řadě je tře­ba vypl­nit a podat při­hláš­ku k nové pojiš­ťov­ně. Přihlášku může­te potom podat na kte­ré­ko­liv libo­vol­né poboč­ce zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny. U vět­ši­ny zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven je to mož­né i onli­ne ane­bo písem­ně. Jako dokla­dy si pro návště­vu ve zdra­vot­ní pojiš­ťov­ně pře­prav­te:
·         plat­ný občan­ský prů­kaz
·         rod­ný list
·         kopii živ­nos­ten­ské­ho lis­tu
·         pře­hled o pří­jmech a výda­jích za před­cho­zí rok
·         potvr­ze­ní o stu­diu
·         potvr­ze­ní o při­zná­ní důcho­du
·         evi­den­ci v úřa­du prá­ce
·         potvr­ze­ní z pra­cov­ní­ho úřa­du
Pokud se jed­ná o novo­ro­ze­né děti, změ­na zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny mož­ná není. Novorozené děti se totiž auto­ma­tic­ky stá­va­jí pojiš­těn­cem stej­né zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny, jako jejich mat­ka. Narození dítě­te by se mělo hlá­sit pojiš­ťov­ně do osmi dnů. Změna zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny u star­ších dětí je již mož­ná, a to pod­le stej­ných pra­vi­del jako pro dospě­lé.
bota nad slupkou

Komu změnu hlásit

·         Svému zaměst­na­va­te­li.
·         Svému léka­ři, či léka­řům.
 Přehled zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven:
·         Všeobecná zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Zdravotní pojiš­ťov­na Ministerstva vni­t­ra ČR
·         Česká prů­mys­lo­vá zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Oborová zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Vojenská zdra­vot­ní pojiš­ťov­na ČR

  • Krupobití svépomocí3. dubna 2020 Krupobití svépomocí Od té doby, co fungují pojišťovny, objevil se jeden fenomén. Tím je snaha pojišťovnu nějakým způsobem obalamutit a přijít tak výhodně k zisku. Někdy to dělají lidé, kteří se dostali do […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […] Posted in Pro domov
  • Trendy pro rok 20177. března 2020 Trendy pro rok 2017 Ať už si zařizujete nové bydlení, nebo rádi udržujete krok s módou, připravili jsme pro vás přehled trendů, které budou v následujícím roce kralovat na trhu s nábytkem a […] Posted in Pro domov
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […] Posted in Pro domov
  • Financování nové kuchyně24. března 2020 Financování nové kuchyně V dnešní době je mnoho různých druhů kuchyň. Pokud si člověk zařizuje nový byt, tak chce mít co nejhezčí nábytek. Samozřejmě také prostornou a praktickou kuchyň kde může pohodlně vařit. Je […] Posted in Pro domov
  • Zahrada od profesionála5. května 2020 Zahrada od profesionála Nedílnou součástí každého domu, ať už nového, staršího či řadového je samozřejmě zahrada. Je logické, že si většina lidí přeje mít zahradu krásnou a udržovanou. Vždyť právě zahrada je […] Posted in Pro domov
  • Ideální dům vnímáme všemi smysly17. března 2020 Ideální dům vnímáme všemi smysly Prostředí, v kterém žijeme, působí na všechny naše smysly. Jistě se tedy všichni shodneme v tom, že bydlet tak, aby to bylo příjemné všem našim smyslům, je více než důležité. Architekt […] Posted in Pro domov
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […] Posted in Pro domov
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com