Kritiky.cz > Pro domov > Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny

img a299394 w1682 t1509398662

Jestliže nyní pro­mešká­te pří­le­ži­tost změ­nit vaši zdra­vot­ní pojiš­ťov­nu, na dal­ší podá­ní žádosti o pře­stup bude­te čekat dal­ších sedm měsí­ců. Zdravotní pojiš­ťov­nu je mož­né změ­nit jed­nou za dva­náct měsí­ců. K nové pojiš­ťov­ně je mož­né potom pře­jít od prv­ní­ho led­na, ane­bo od prv­ní­ho čer­ven­ce. Je však tře­ba, abys­te změ­nu zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny nahlá­si­li ale­spoň tři měsí­ce dopře­du.
láska v rodině

Výběr zdravotní pojišťovny

U nás v Česku exis­tu­je cel­kem sedm zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven. Každá z těch­to zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven zís­ká­vá své kli­en­ty svý­mi nabíd­ka­mi na celou řadu výhod, bene­fi­tů a bonu­sů. Tyto bonu­sy a bene­fi­ty se u zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven kaž­dý rok tro­chu mění. Při výbě­ru zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny je však tře­ba si ově­řit, se kte­rý­mi zdra­vot­nic­ký­mi zaří­ze­ní­mi a léka­ři má ta kte­rá pojiš­ťov­na smlou­vu.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu

Přestup k jiné pojiš­ťov­ně je poměr­ně jed­no­du­chý. V prv­ní řadě je tře­ba vypl­nit a podat při­hláš­ku k nové pojiš­ťov­ně. Přihlášku může­te potom podat na kte­ré­ko­liv libo­vol­né poboč­ce zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny. U vět­ši­ny zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven je to mož­né i onli­ne ane­bo písem­ně. Jako dokla­dy si pro návště­vu ve zdra­vot­ní pojiš­ťov­ně pře­prav­te:
·         plat­ný občan­ský prů­kaz
·         rod­ný list
·         kopii živ­nos­ten­ské­ho lis­tu
·         pře­hled o pří­jmech a výda­jích za před­cho­zí rok
·         potvr­ze­ní o stu­diu
·         potvr­ze­ní o při­zná­ní důcho­du
·         evi­den­ci v úřa­du prá­ce
·         potvr­ze­ní z pra­cov­ní­ho úřa­du
Pokud se jed­ná o novo­ro­ze­né děti, změ­na zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny mož­ná není. Novorozené děti se totiž auto­ma­tic­ky stá­va­jí pojiš­těn­cem stej­né zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny, jako jejich mat­ka. Narození dítě­te by se mělo hlá­sit pojiš­ťov­ně do osmi dnů. Změna zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny u star­ších dětí je již mož­ná, a to pod­le stej­ných pra­vi­del jako pro dospě­lé.
bota nad slupkou

Komu změnu hlásit

·         Svému zaměst­na­va­te­li.
·         Svému léka­ři, či léka­řům.
 Přehled zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven:
·         Všeobecná zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Zdravotní pojiš­ťov­na Ministerstva vni­t­ra ČR
·         Česká prů­mys­lo­vá zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Oborová zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Vojenská zdra­vot­ní pojiš­ťov­na ČR


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Každý volný centimetr se počítá12. prosince 2019 Každý volný centimetr se počítá I když si to neumíme představit, se stejným prostorovým problémem má starosti většina domácností. Za život se nám nashromáždí spoustu a spoustu věcí, které ani už třeba nevyužíváme, nebo […]
  • Podmínky k zisku úvěru25. prosince 2019 Podmínky k zisku úvěru Celý proces k cestě za penězi jako by byl schválně co nejsložitější. A když už si myslíte, že to máte v malíčku, banka nebo spořitelna vám předají listiny plné cizích slov, procent a […]
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […]
  • Na pokrytí střechy si vezměte odborníka15. prosince 2019 Na pokrytí střechy si vezměte odborníka Při stavbě domu nebo jiné stavby se raději do pokrytí střechy sami nepouštějte. Předejdete nepříjemnému překvapení. V případě deště by vám totiž mohlo pod střechu zatékat a nutnost […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]