Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!

img a315796 w1682 t1526716630

Ať se při­ho­dí coko­li, je dob­ré být na kaž­dou situ­a­ci při­pra­ven. A i když nebu­de­me mlu­vit o nepří­jem­ných změ­nách, může­me mlu­vit tře­ba o pří­růst­ku do rodi­ny, kdy jeden z rodi­čů zůsta­ne bez pří­jmů (rodi­čov­ská se asi moc za pří­jem, kte­rý by pokryl hypo­té­ku počí­tat nedá).
Jak se tedy při­pra­vit na jakou­ko­li situ­a­ci?
·         VYTVÁŘEJTE FINANČNÍ REZERVY
·         DOBŘE SE POJISTĚTE
rodina pod deštníkem.jpg

POJISTKA OD VAŠÍ BANKY
Při pojiš­tě­ní je samo­zřej­mě zase potře­ba správ­ně uva­žo­vat o všech rizi­cích, mož­nos­tech a budou­cích potře­bách. Můžete si vzít pojiš­tě­ní, kte­ré vám nabí­zí ban­ka, kde si zři­zu­je­te úvěr. I když vás dle záko­na samo­zřej­mě nutit nemo­hou, abys­te vyu­ži­li jejich pro­dukt, je asi všem jas­né, že je to v zájmu ban­ky, kte­rá posky­tu­je úvěr, nasta­vit pojiš­tě­ní tak, aby to pro ban­ku bylo v kaž­dém ohle­du výhod­né. Za to, že vyu­ži­je­te jejich pojist­ku pak dosta­ne­te tře­ba odmě­nu v podo­bě sle­vy na zři­zo­va­cí popla­tek či niž­ší úrok hypo­té­ky apod.
Pokud se roz­hod­ne­te tedy pro pojiš­tě­ní u ban­ky, kde zři­zu­je­te úvěr, urči­tě je dal­ší výho­dou, kro­mě sní­že­né saz­by a sle­vy, že ji nebu­de ovliv­ňo­vat věk. Tedy, jste-li star­ší pět a čty­ři­ce­ti let, bude­te mít v této ban­ce lev­něj­ší pojist­ku než od jiné pojiš­ťov­ny.
Nevýhodou u těch­to pojis­tek pak je, že se neda­jí indi­vi­du­ál­ně nasta­vit, tak­že vás kry­jí dost prav­dě­po­dob­ně jen na inva­li­di­tu tře­tí­ho stup­ně. Pokud bude­te pro­vá­dět refi­nan­co­vá­ní, pojiš­tě­ní kon­čí a vy musí­te kolo­toč pod­stou­pit zno­vu. Samozřejmě nemů­že­te upra­vit ani část­ky.
 mince nad prasátkem.jpg
POJISTKA JINÉ POJIŠŤOVNY
Je evi­dent­ní, že by bylo lep­ší, nechat si ušít vlast­ní pojiš­tě­ní přes­ně na míru, nicmé­ně i to má jis­tá rizi­ka. Většinou, pokud to bude mož­né, bude­te řešit pojist­ku s finanč­ním porad­cem, kte­rý také pra­cu­je pro urči­tou fir­mu a s urči­tou pojiš­ťov­nou má výhod­něj­ší pod­mín­ky, tedy vám zase bude dopo­ru­čo­vat tuto fir­mu pro zalo­že­ní pojist­ky. A pokud si vyři­zu­je­te hypo­té­ku, urči­tě nebu­de­te mít dost času na to, abys­te si sami hle­da­li v balí­ku nabí­dek, tu správ­nou pojist­ku.
Celkově je výho­dou, že si může­te tedy nasta­vit indi­vi­du­ál­ně pojist­né ochra­ny a tře­ba pro pří­pad dvou žada­te­lů. Je tedy nezá­vis­lé na ban­ce a fun­gu­je dál i v pří­pa­dě, že změ­ní­te ban­ku v rám­ci refi­nan­co­vá­ní. Pro mlad­ší lidi je pojiš­tě­ní lev­něj­ší, napro­ti tomu star­ší to mají, jak bylo uve­de­no, lev­něj­ší prá­vě pří­mo v ban­ce.
Je tře­ba se také zamys­let, zda se vám tako­vé roz­hod­nu­tí vypla­tí, pro­to­že pak bude­te mít prav­dě­po­dob­ně vyš­ší úro­ko­vou sazbu a sle­vu, když nebu­de­te mít pojist­ku od nich, také nemu­sí­te dostat. Celkově se pak vyři­zo­vá­ní úvě­ru zpo­ma­lí, pro­to­že pro­ces se prá­vě vstu­pem jiných sub­jek­tů d o hry kom­pli­ku­je.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rekonstrukce bytu30. ledna 2020 Rekonstrukce bytu Koupili jste byt či dům, který už má lepší časy za sebou? Rozsáhlejší rekonstrukci řeší hypotékou či úvěrem téměř každá rodina. Banky se předhánějí s co  nejnižšími úrokovými […]
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Financování nové kuchyně24. března 2020 Financování nové kuchyně V dnešní době je mnoho různých druhů kuchyň. Pokud si člověk zařizuje nový byt, tak chce mít co nejhezčí nábytek. Samozřejmě také prostornou a praktickou kuchyň kde může pohodlně vařit. Je […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Financování bydlení22. ledna 2020 Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými půjčkami a co všechno se do této kategorie zahrnuje. Podíváme se na některá řešení, že nestačí […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Podzimní zútulnění bytu27. února 2020 Podzimní zútulnění bytu Každé roční období je krásné. Často si sice stěžujeme, že už zase začíná podzim, a pak bude zima. Že máme mnohem radši to teplo a sluníčko. Ano, léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším […]
  • Feng shui na zahradě27. prosince 2019 Feng shui na zahradě Klid a harmonie v zahradě, která je vytvořena s pomocí čínského učení Feng Shui, je samotným balzámem pro duši již při pohledu na tuto zahradu. Takto vybudovaná zahrada nám bude přinášet […]