Kritiky.cz > Pro domov > Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!

Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!

img a315796 w1682 t1526716630

Ať se při­ho­dí coko­li, je dob­ré být na kaž­dou situ­a­ci při­pra­ven. A i když nebu­de­me mlu­vit o nepří­jem­ných změ­nách, může­me mlu­vit tře­ba o pří­růst­ku do rodi­ny, kdy jeden z rodi­čů zůsta­ne bez pří­jmů (rodi­čov­ská se asi moc za pří­jem, kte­rý by pokryl hypo­té­ku počí­tat nedá).
Jak se tedy při­pra­vit na jakou­ko­li situ­a­ci?
·         VYTVÁŘEJTE FINANČNÍ REZERVY
·         DOBŘE SE POJISTĚTE
rodina pod deštníkem.jpg

POJISTKA OD VAŠÍ BANKY
Při pojiš­tě­ní je samo­zřej­mě zase potře­ba správ­ně uva­žo­vat o všech rizi­cích, mož­nos­tech a budou­cích potře­bách. Můžete si vzít pojiš­tě­ní, kte­ré vám nabí­zí ban­ka, kde si zři­zu­je­te úvěr. I když vás dle záko­na samo­zřej­mě nutit nemo­hou, abys­te vyu­ži­li jejich pro­dukt, je asi všem jas­né, že je to v zájmu ban­ky, kte­rá posky­tu­je úvěr, nasta­vit pojiš­tě­ní tak, aby to pro ban­ku bylo v kaž­dém ohle­du výhod­né. Za to, že vyu­ži­je­te jejich pojist­ku pak dosta­ne­te tře­ba odmě­nu v podo­bě sle­vy na zři­zo­va­cí popla­tek či niž­ší úrok hypo­té­ky apod.
Pokud se roz­hod­ne­te tedy pro pojiš­tě­ní u ban­ky, kde zři­zu­je­te úvěr, urči­tě je dal­ší výho­dou, kro­mě sní­že­né saz­by a sle­vy, že ji nebu­de ovliv­ňo­vat věk. Tedy, jste-li star­ší pět a čty­ři­ce­ti let, bude­te mít v této ban­ce lev­něj­ší pojist­ku než od jiné pojiš­ťov­ny.
Nevýhodou u těch­to pojis­tek pak je, že se neda­jí indi­vi­du­ál­ně nasta­vit, tak­že vás kry­jí dost prav­dě­po­dob­ně jen na inva­li­di­tu tře­tí­ho stup­ně. Pokud bude­te pro­vá­dět refi­nan­co­vá­ní, pojiš­tě­ní kon­čí a vy musí­te kolo­toč pod­stou­pit zno­vu. Samozřejmě nemů­že­te upra­vit ani část­ky.
 mince nad prasátkem.jpg
POJISTKA JINÉ POJIŠŤOVNY
Je evi­dent­ní, že by bylo lep­ší, nechat si ušít vlast­ní pojiš­tě­ní přes­ně na míru, nicmé­ně i to má jis­tá rizi­ka. Většinou, pokud to bude mož­né, bude­te řešit pojist­ku s finanč­ním porad­cem, kte­rý také pra­cu­je pro urči­tou fir­mu a s urči­tou pojiš­ťov­nou má výhod­něj­ší pod­mín­ky, tedy vám zase bude dopo­ru­čo­vat tuto fir­mu pro zalo­že­ní pojist­ky. A pokud si vyři­zu­je­te hypo­té­ku, urči­tě nebu­de­te mít dost času na to, abys­te si sami hle­da­li v balí­ku nabí­dek, tu správ­nou pojist­ku.
Celkově je výho­dou, že si může­te tedy nasta­vit indi­vi­du­ál­ně pojist­né ochra­ny a tře­ba pro pří­pad dvou žada­te­lů. Je tedy nezá­vis­lé na ban­ce a fun­gu­je dál i v pří­pa­dě, že změ­ní­te ban­ku v rám­ci refi­nan­co­vá­ní. Pro mlad­ší lidi je pojiš­tě­ní lev­něj­ší, napro­ti tomu star­ší to mají, jak bylo uve­de­no, lev­něj­ší prá­vě pří­mo v ban­ce.
Je tře­ba se také zamys­let, zda se vám tako­vé roz­hod­nu­tí vypla­tí, pro­to­že pak bude­te mít prav­dě­po­dob­ně vyš­ší úro­ko­vou sazbu a sle­vu, když nebu­de­te mít pojist­ku od nich, také nemu­sí­te dostat. Celkově se pak vyři­zo­vá­ní úvě­ru zpo­ma­lí, pro­to­že pro­ces se prá­vě vstu­pem jiných sub­jek­tů d o hry kom­pli­ku­je.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,55977 s | počet dotazů: 225 | paměť: 54366 KB. | 17.04.2021 - 15:52:21
X