Kritiky.cz > Recenze knih > Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let

Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let

0026805548 KDV0242 velka

Dnešní děti hůře mlu­ví, někte­ré vůbec. Rodiče s dět­mi tolik neko­mu­ni­ku­jí, jak tomu bylo dří­ve. Více se vyu­ží­vá tech­ni­ka, a na kni­hy, čte­ní a poví­dá­ní nezbý­vá tolik času. Tyto děti plní ordi­na­ce logo­pe­dů, kte­rých je dnes oprav­du nedo­sta­tek. Jak ten­to pro­blém vyře­šit? Pomoci by vám moh­la pub­li­ka­ce Zlomíš si jazý­ček, jejíž autor­kou je Bohdana Pávková, vyda­la jí nakla­da­tel­ství Edika v Brně, v níž najde­te nepře­ber­né množ­ství námě­tů pro hrát­ky s hlás­ka­mi.

V pub­li­ka­ci nalez­ne­te hry pro roz­voj slu­cho­vé­ho vní­má­ní a fone­ma­tic­ké­ho slu­chu, akti­vi­ty k roz­vo­ji gra­fo­mo­to­ri­ky, tvor­bu rýmů i tří­be­ní jazy­ko­vé­ho citu, říkan­ky a pří­běhy k pro­cvi­če­ní výslov­nos­ti daných hlá­sek. Publikace obsa­hu­je námě­ty na pro­cvi­če­ní růz­ných hlá­sek - např. M,B,P,N,D,T,J,F,V,K,L,H,CH,ĎŤŇ,Č,Š,Ž,C,S,Z,R a Ř. Každá z hlá­sek je boha­tě roz­pra­co­va­ná, má hod­ně obráz­ků, pří­bě­hů, otá­zek k zod­po­vě­ze­ní, i úko­lů, drob­ných moti­vač­ních cvi­če­ní, malo­va­né čte­ní a hrát­ky se sla­bi­ka­mi.

Děti si při­ro­ze­nou for­mou pro­cvi­čí dané hlás­ky, se kte­rý­mi mají potí­že. Autorka si dala vel­kou prá­ci s tím, aby se pří­ruč­ka líbi­la dětem, tak i dospě­lým. Děti se nená­sil­nou for­mou učí a vůbec jim to nepři­jde.

Učitelky v mateř­ské ško­le učí děti vyt­les­ká­vat dél­ku slov, určo­vat počá­teč­ní hlás­ky, tvo­řit rýmy, hrát si se slo­vy, posi­lo­vat slu­cho­vé vní­má­ní, fone­ma­tic­ký sluch, roz­ví­jí slov­ní záso­bu pomo­cí růz­ných pohy­bo­vých her, bás­ni­ček a pís­ni­ček. Některé děti mají potí­že s výslov­nos­tí a je tře­ba jim věno­vat vět­ší pozor­nost. Rodiče se sna­ží už od útlé­ho věku s dět­mi poví­dat, mlu­vit na ně, vše jim uka­zo­vat, pro­hlí­žet si s nimi prv­ní lepo­re­la, kníž­ky, čtou jim. Dávají jim ten správ­ný mluv­ní vzor. V někte­rých rodi­nách se čte méně, v někte­rých více. Je tře­ba v dětech pod­po­ro­vat už odma­lič­ka lás­ku ke kni­hám.

Tato logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka se mě moc líbi­la. Je boha­tě ilu­stro­va­ná, pře­hled­ná, plná zají­ma­vých akti­vit a čin­nos­tí. Rozhodně jí vyu­ži­jí uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, rodi­če dětí, jenž mají potí­že s výslov­nos­tí, také logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky a logo­pe­do­vé. Sama jí maxi­mál­ně vyu­ži­ji při prá­ci v logo­pe­dic­kém krouž­ku. Už se na to moc těším. Tyto logo­pe­dic­ké pří­ruč­ky jsou úžas­né kni­hy, se kte­rý­mi běž­ně pra­cu­ji ve své pra­xi ve škol­ce a jsem s nimi veli­ce spo­ko­je­ná. Určitě bych je dopo­ru­či­la jak začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­něj­ším, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce a chtě­jí svo­ji prá­ci obo­ha­tit.

Takže věř­te, že si jazý­ček roz­hod­ně nezlo­mí­te a zažij­te spous­ty legra­ce a při­tom se bude­te učit, aniž by si toho děti všimly.

Kniha je urče­na dětem od 4 do 7 let k roz­ví­je­ní řeči.

Autor: Bohdana Pávková

Ilustrace: Richard Šmarda

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2015, Vydalo nakla­da­tel­ství Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno, 2. vydá­ní

Počet stran: 32

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-266-0659-8


Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let
Hodnocení: 2.9 - ‎31 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: