Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zlomené město | Broken City [55%]

Zlomené město | Broken City [55%]

Broken City orig 615 still fox
Broken City orig 615 still fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Thrillery naštěs­tí stá­le ješ­tě nevy­šly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herec­ké hvězdy, kte­ré jed­no­du­še doká­ží při­táh­nout divá­ky. Právě na tyto dvě věci se sna­ží spo­lé­hat nový sní­mek jed­no­ho z reži­sé­rů Knihy pře­ži­tí. Allen Hughes se se svým novým sním­kem vydá­vá do zko­rum­po­va­né­ho vede­ní rad­ni­ce v New Yorku. Zadařilo se ten­to­krát lépe?

Soukromé očko Billy Taggart dostá­vá od sta­ros­ty měs­ta New York za úkol vypá­t­rat milen­ce své ženy. S blí­ží­cí­mi vol­ba­mi totiž sta­ros­ta Nicholas Hostetler nemů­že ris­ko­vat dal­ší skan­dál, jeho opo­nent už tak dostal eso v podo­bě pochyb­né­ho pro­jek­tu pri­va­ti­zo­va­ných pozem­ků Bolton Village Housing Project. Billy prá­ci při­jí­má, neboť mu před sed­mi lety sta­ros­ta sme­tl ze sto­lu obvi­ně­ní ze zabi­tí a soud­ní pro­ces, kte­rý ukon­čil Billyho kari­é­ru u poli­cie. Nyní je na času služ­bu opla­tit, avšak jak brzy zjiš­ťu­je, celá situ­a­ce kolem man­žel­ky a její­ho milen­ce je tro­chu jinak. Billy se stá­vá pěšá­kem v mocen­ské hře něko­ho jiné­ho.

DSC_1561.NEF

Natočit dob­rý thriller je čas­to vět­ší pro­blém než se zdá. Ročně se do kin ženou zástu­py lep­ších či hor­ších sním­ků toho­to žán­ru, ale jen malá část z nich se oprav­du kva­li­ta­tiv­ně zapí­še do fil­mo­vé­ho fon­du. Bohužel, Zlomené měs­to přes veš­ke­rou sna­hu pat­ří do prv­ní kate­go­rie, jeli­kož pro­blé­mů je zde hned něko­lik. Tím nej­zá­sad­něj­ším je ale fakt, že film neví, čím vlast­ně chce být.

Divák dostá­vá útrž­ky poli­cej­ní­ho dra­ma­tu, kte­rý se v zápě­tí pře­vi­ne do detek­tiv­ní kri­mi­nál­ky s nad­hle­dem, inspi­ro­va­né adre­na­li­no­vý­mi thrille­ry aby v závě­ru skon­čil jako hut­ný poli­tic­ký thriller se špet­kou akce. Tohle by nebyl zase až tako­vý pro­blém, kdy­by se ale­spoň jed­na část z toho­to sple­ten­ce žánrů a moti­vů vyda­ři­la. Ani jed­na část totiž nepů­so­bí kom­plex­ně a tak je divá­kem clou­má­no od seri­oz­ních momen­tů k těm zase ne tak váž­ně bra­ným. To vše ve skrz na skrz prů­měr­né záplet­ce, kte­rou pod­po­ru­je podob­ně vyda­ře­né zpra­co­vá­ní. Jediné co tu nehra­je, jsou ti áčko­ví her­ci.

DSC_7677.NEF

Chtěl jsem Zlomenému měs­tu fan­dit, váž­ně chtěl, ale nejde to. Wahlberg se oci­tá opět ve své typic­ké roli v dal­ším šab­lo­no­vém fil­mu, kte­rý se sna­ží divá­ka pře­svěd­čit, jak moc chyt­rý je, při­tom nako­nec zůsta­ne jen trp­ká pachuť a nic víc. Atticus Ross se sice sna­ží divá­ky povzbu­dit ale­spoň dopro­vo­dem, kte­rý čer­pá inspi­ra­ci kde to jde a do znač­né míry fun­gu­je, ovšem co se týče vše­ho ostat­ní­ho, nějak nevím, komu vlast­ně tenhle film dopo­ru­čit. Fanouškům ústřed­ní­ho herec­ké­ho dua? Možná. Fanouškům dob­rých thrille­rů? Ale kde­že. Dejte si radě­ji zno­vu něja­kou kla­si­ku.
Marky Mark a jeho vel­ká nuda. Zlomené měs­to je dal­ší kri­mi­nál­kou, kde se Wahlberg pohy­bu­je ve stej­ném cha­rak­te­ru, ten­to­krát dostal jako sekun­dan­ta Russella Crowea, kte­rý se za jeho zády sna­ží pro­tla­čit sní­mek jako poli­tic­ký thriller. Marně. Nový sní­mek Allena Hughese je prů­měr­nou nudou, kte­rá jen díky něko­li­ka zábles­kům něče­ho víc a herec­ké­mu obsa­ze­ní neskon­čí v pro­pad­liš­ti dějin.

Hodnocení: 55%

Originál člán­ku zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,17638 s | počet dotazů: 236 | paměť: 58189 KB. | 13.08.2022 - 14:17:09