Zlomené duše

zlomené duše

Píše se rok 1950 a na inter­nát­ní ško­le Idlewild se na jed­nom poko­ji ocit­nou čty­ři odliš­né dív­ky. Sebevědomá potí­žíst­ka Katie, nada­ná spor­tov­ky­ně Roberta, neman­žel­ská dce­ra boha­té­ho pod­ni­ka­te­le Cecilie a křeh­ká Sonia se sta­nou nej­lep­ší­mi pří­tel­ky­ně­mi a sdí­le­jí spo­leč­ně všech­no, co se v jejich živo­tech ode­hrá­vá. Idlewild je tem­né mís­to, kde stra­ší duch dáv­no mrt­vé Mary Handové, jejíž nej­vět­ší posmrt­ní zába­vou je děsit stu­dent­ky i uči­tel­ky. Když tedy Sonia beze sto­py zmi­zí, její kama­rád­ky před­po­klá­da­jí, že ji zavraž­dil duch Mary.

O více než sede­sát let poz­dě­ji se novi­nář­ka Fiona sna­ží napsat repor­táž o rekon­struk­ci ško­ly a odha­lit tajem­né okol­nos­ti dáv­né vraž­dy své sest­ry. Když je na pozem­ku býva­lé ško­ly nale­ze­na mrt­vo­la, začne Fiona s pomo­cí své­ho pří­te­le Jaimeho odha­lo­vat tem­ný pří­běh z minu­los­ti. Netuší, že se tím vysta­vu­je nebez­pe­čí... a Mary Handová taky ješ­tě neřek­la posled­ní slo­vo.

Kanadská spi­so­va­tel­ka Simone St. Jamesová vytvo­ři­la taju­pl­ný pří­běh plný napě­tí, lás­ky, přá­tel­ství a pomsty, kte­rý se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách. Zatímco dějo­vá lin­ka ode­hrá­va­jí­cí se v minu­los­ti je pochmur­ná a depre­siv­ní a má nádech nad­při­ro­ze­na, ta ze sou­čas­nos­ti je spí­še detek­tiv­kou a vyprá­ví o novi­nář­ce Fioně pra­cu­jí­cí na vol­né noze, kte­rá se sna­ží posta­rat o své­ho otce a při­tom nemys­let na vraž­du své sest­ry Deb, kte­rá roz­vrá­ti­la a zni­či­la celou rodi­nu. I když to nepři­zná­vá, je posed­lá vším, co sou­vi­sí se smr­tí Deb, a Idlewild, mís­to Debiny smr­ti, ji pří­mo fas­ci­nu­je. Ohlášená rekon­struk­ce Idlewildu ji inspi­ru­je k dal­ší­mu pát­rá­ní, a i když se zdá, že už ví všech­no, pře­kva­pí ji zjiš­tě­ní nových sku­teč­nos­tí, kte­ré mohou všech­no změ­nit.

Všechny hrdin­ky a jejich moti­va­ce jsou uvě­ři­tel­né, a to spo­leč­ně s čti­vým sty­lem psa­ní Simone St. Jamesové a tajem­nem, kte­rým je protka­ná celá kni­ha, vytvá­ří pou­ta­vý pří­běh nabí­ze­jí­cí pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní. Zápletka s duchem Mary Handové je netra­dič­ní a skvě­le pro­po­ju­je minu­lost i sou­čas­nost. Jak to vlast­ně s Mary bylo ve sku­teč­nos­ti? Kdo a proč zavraž­dil tichou Sonii? A jaké nové infor­ma­ce vypá­t­ra­la Fiona? To sa dozví­te, když si pře­čte­te tenhle ori­gi­nál­ní thriller.

Hodnocení: 90%

Zlomené duše

Autorka: Simone St. Jamenová

Originální název: The Broken Girls

Překlad: Kateřina Tomcová

Obálka: Silas Manhood

Vydáno: XYZ, 2018

Počet stran: 336


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […]
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […]
  • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […]
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […]
  • Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?2. května 2019 Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se? Evžen, lovec mužů, tak začíná první kapitola téhle humorné knížky. Evžen je francouzský buldoček. Panička, tedy nová panička, si ho přivedla domů. Byl úplně v pohodě, dokud ho […]
  • Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být20. prosince 2018 Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s královnou, kteří měli čtyři děti - tři dcery a jednoho syna. Měli však dost státnických povinností, a když jednou […]
Další naše články...