Zlodějka knih - MAESTRO

Důležitým prv­kem pro vytvo­ře­ní a posi­lo­vá­ní témat a postav fil­mu ZLODĚJKA KNIH je hud­ba. Dlouho před­tím, než se zača­lo s vlast­ním natá­če­ním, se tvůr­ci zamě­ři­li na skla­da­te­le, jehož vel­ko­le­pé úspě­chy dosud nikdo nepře­ko­nal: John Williams.

Jeho kari­é­ra se rozpí­ná přes šest dese­ti­le­tí. Williams se stal jed­ním z nej­u­zná­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších ame­ric­kých hudeb­ních skla­da­te­lů pro film a kon­cert­ní pódia a zůstá­vá jed­ním z nej­u­zná­va­něj­ších a nej­pří­nos­něj­ších hudeb­ních hla­sů.

Složil hud­bu nebo půso­bil jako hudeb­ní super­vi­zor na více než 100 fil­mech, včet­ně všech šes­ti dílů Hvězdných válek, prv­ních třech dílů série Harry Potter a dále na fil­mech Superman, JFK, Narozen 4. čer­ven­ceSám doma. Williamsovo umě­lec­ké spo­je­ní s reži­sé­rem Stevenem Spielbergem trvá již 40 let a dalo vznik­nout mno­ha z nej­u­zná­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších holly­wo­od­ských fil­mů, včet­ně Schindlerova sezna­mu, E.T. - Mimozemšťana, Čelistí, Jurského par­ku, Blízkých setká­ní tře­tí­ho dru­hu a fil­mů Indiana Jones, Zachraňte vojí­na Ryana a Lincoln.

Stejně jako mno­ho fil­mo­vých a hudeb­ních nad­šen­ců po celém svě­tě, i Percival byl obrov­ským obdi­vo­va­te­lem Johna Williamse a cítí se být mimo­řád­ně šťast­ným, že se hudeb­ní čaro­vá­ní toho­to kul­tov­ní­ho skla­da­te­le pro­ple­te i ZLODĚJKOU KNIH. „Byl jsem ohro­men a nad­šen, když John sou­hla­sil, že nám hud­bu slo­ží,“ říká. „Vyrůstal jsem s fil­my Stevena Spielberga a hud­bu k nim sklá­dal John. Měly na mě vel­ký vliv a kouz­lo. Trávil jsem celé hodi­ny v kinech, uží­val si jejich fil­mo­vou jízdu a měl radost z kaž­dé minu­ty. Stále nemo­hu uvě­řit myš­len­ce, že s tím­to veli­ká­nem teď spo­lu­pra­cu­ji i já. Je legen­dou, géni­em a sku­teč­ným gentle­ma­nem. Stále nad tím žas­nu.“

Williams již něko­lik let kom­po­no­val hud­bu výhrad­ně k fil­mům Stevena Spielberga. ZLODĚJKA KNIH je jeho prv­ní spo­lu­pra­cí s jiným fil­mo­vým reži­sé­rem od fil­mu Harry Potter a vězeň z Azkabanu z roku 2004. Legendární skla­da­tel nový úkol při­jal, pro­to­že „jsem byl Zlodějkou knih okouz­len. Za prvé mě okouz­li­la samot­ná kni­ha a její ori­gi­na­li­ta a nápa­di­tost a pak film, kte­rý byl nato­čen reži­sé­rem Brianen Percivalem s tako­vou něhou a lid­skostí. Percival mě pozval, abych k jeho fil­mo­vé­mu pro­jek­tu slo­žil hud­bu, a já jsem byl potě­šen, že mi bylo nabí­ze­no pri­vi­le­gi­um napsat hud­bu, kte­rá by byla dostá­la před­sta­vám a myš­len­kám obsa­že­ným v tom­to pouč­ném fil­mu.“

„Pro Johna byl film odklo­nem od jeho tak dob­ře zná­mé­ho sty­lu, kte­rý je cha­rak­te­ris­tic­ký vel­ký­mi fan­fá­ra­mi,“ dodá­vá Percival. „Jeho hud­ba ke ZLODĚJCE KNIH je vel­mi emo­ci­o­nál­ní. Myslím, že se mu tato výzva zamlou­va­la.“

Williams a Percival se shod­li, že by se jejich hudeb­ní soun­d­track měl vyhnout vel­ké instru­men­ta­ci a mís­to toho zvo­li­li hud­bu vyzna­ču­jí­cí se tím, co Percival nazý­vá „jed­no­du­chá, upřím­ná krá­sa.“

„Filmové zábě­ry odrá­ží nevin­nost a poko­ru, kte­ré jsou pro ten­to pří­běh cha­rak­te­ris­tic­ké,“ pokra­ču­je reži­sér. „Byla by chy­ba slo­žit vel­ko­le­pou hud­bu, kte­rá by zastí­ni­la jed­no­du­ché živo­ty oby­čej­ných lidí z Himmelstrasse a John to pocho­pil. Napsal hud­bu, kte­rá je krás­ná a per­fekt­ně se hodí k tomu­to pří­stu­pu. Dojala mě k slzám.“


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]
  • Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL3. ledna 2014 Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL Přestože filmaři již diskutovali možnosti hereckého obsazení rolí Hanse a Rosy, rozhodli se nejprve zaměřit na hledání Liesel. Začali ve Velké Británii a brzy se pustili do hledání po celé […]
  • Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)7. ledna 2014 Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE) Natáčení ZLODĚJKY KNIH začalo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb využil ateliérů, ve kterých filmový architekt Simon Elliott (Železná lady) postavil dům Hubermanových a to na smyšlené […]
  • Zlodějka knih - NOVÁ RODINA4. ledna 2014 Zlodějka knih - NOVÁ RODINA Se Sophií Nelisse v roli Liesel filmaři rychle uzavřeli dlouho diskutované možnosti hereckého obsazení postav Hanse a Rosy Hubermannových. Jejich volba padla na Geoffreyho Rushe a Emily […]
  • Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ7. ledna 2014 Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její jízlivé přemítání o lidském údělu a její úloze v něm jsou nepředvídatelné, přímočaré, vtipné a nám nečekaně […]
  • Zlodějka knih - 75%8. ledna 2014 Zlodějka knih - 75% Jestli si myslíte, že lásku k četbě a knížkám rozdávají nadšení učitelé ve škole, tak budete překvapeni, jak začalo rozvíjet svou čtenářskou vášeň německé děvčátko jménem Liesel. S první […]
  • Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ3. prosince 2015 Most špiónů - HERECKÉ OBSAZENÍ Válečné filmy, které Steven Spielberg jako malý kluk natáčel na 8mm film na zahradě svých rodičů, se často odehrávaly během druhé světové války. Jedná se o opakující se téma v celé řadě […]
  • Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO3. prosince 2015 Most špiónů - STAVBA MOSTU: OD SCÉNÁŘE PO FILMOVÉ PLÁTNO Když dramatik a televizní scénárista žijící v Londýně, Matt Charman, natrefil v biografii Johna F. Kennedyho na poznámku pod čarou, která se odkazuje na amerického právníka, jehož […]
  • Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI3. prosince 2015 Most špiónů - OBYČEJNÝ MUŽ V NEOBYČEJNÉ SITUACI Někdy je pravda podivnější než fikce a Most špionů je neuvěřitelný příběh obyčejného člověka, který se ocitl v mimořádné situaci. Je to o to přesvědčivější, že hlavní postava příběhu je […]
  • Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ3. prosince 2015 Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ V 50. letech, v raných fázích studené války, bylo napětí mezi USA a SSSR rozšířeným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského agenta žijícího v New Yorku, strach a […]
Další naše články...