Zloději zelených koní - 55 %

ZlodejiNahled

Sběratelé jsou podi­ví­ni a pení­ze kazí cha­rak­ter. Jsou lidé, kte­ří sbě­ra­tel­ské váš­ni spo­je­né s nebez­pe­čím pro­pad­nou a těž­ko se své váš­ně zba­vu­jí, když výsled­kem může být hro­ma­da peněz z usku­teč­ně­né­ho obcho­du. Mezi tako­vé lidi pat­ří i hle­da­či vlta­ví­nů, kame­nů, kte­ré hle­da­jí v nale­ziš­tích ukry­tých hlu­bo­ko v pís­ku jiho­čes­ké roman­tic­ké kra­ji­ny. Najít vlta­vín, kte­rý má vět­ší finanč­ní hod­no­tu, vyža­du­je zna­los­ti, fyzic­kou zdat­nost a not­nou dáv­ku odva­hy a štěs­tí. Štěstí při­ná­ší opoj­nou radost z nále­zu. Odvahu a fyzic­kou zdat­nost musí kopá­či zís­kat postup­ně časem při opa­ko­va­ném kopá­ní. Jsou lidé, kte­ří to zku­si­li, a někte­ří se zvlášt­ní hle­dač­ské váš­ni nemo­hou zba­vit.

Osud jed­no­ho z hle­da­čů vlta­ví­nů popsal spi­so­va­tel Jiří Hájíček v kni­ze Zloději zele­ných koní. Hlavním hrdi­nou je stu­dent geo­lo­gie Pavel, kte­rý obdi­vu­je tajem­nou krá­su vlta­ví­nů a doma si vytvá­ří vlast­ní sbír­ku. Do živo­ta mu však vstou­pí Kačmar, člo­věk, kte­rý vidí kame­ny jen jako zdroj peněz. Pro Pavla je to osu­do­vé setká­ní, kte­ré ovliv­ní jeho stu­di­um i vztah s man­žel­kou Karolínou.

zlodeji01

Kniha se dob­ře čte, je plná napí­na­vých zvra­tů, osob­ních úvah i popi­su nároč­né­ho hle­dá­ní kame­nů v pří­ro­dě. Hlavní hrdi­na postup­ně pro­pa­dá hle­dač­ské váš­ni za cenu roz­pa­du vzta­hu s Karolínou. Závěr romá­nu není pro hlav­ní­ho hrdi­nu sice tra­gic­ký, ale taky to není žád­ná výhra.

Román zau­jal scé­nárist­ku Hanu Wlodarczykovou a její­ho man­že­la, reži­sé­ra Dana Wlodarczyka. Společně s Patrem Jarchovským napsa­li scé­nář pro film, kte­rý vychá­zí hod­ně z osu­du hlav­ní­ho hrdi­ny, ale ve své pod­sta­tě pří­běh sle­du­je pře­de­vším vývoj vzá­jem­ných vzta­hů mezi Pavlem, Karolínou a Kačmarem. Tato tro­ji­ce má pra­po­div­ně pro­ple­te­ný osud a Kačmar z toho vychá­zí jako nej­hor­ší figu­ra. Napínavé scé­ny při výpra­vách za vlta­ví­ny i tajem­né kouz­lo roman­tic­kých pří­rod­ních zákou­tí jsou však zacho­vá­na. Na roz­díl od kni­hy se Pavel sta­ví v závě­ru fil­mu jako cha­rak­ter a bojov­ník. Ale vlta­ví­ny na tom nema­jí záslu­hu.

zlodeji02

Režisér Dan Wlodarczyk nato­čil vlast­ní ver­zi pří­bě­hu Pavla, kte­rý je roz­pol­cen lás­kou k vlta­ví­nům a lás­kou ke své ženě Karolíně. Příběh se ode­hrá­vá v čás­ti v pří­ro­dě, kde jsou zají­ma­vé zábě­ry na těžeb­ní jámy nebo roman­tic­ká zákou­tí pro tábo­ře­ní. Další scé­ny jsou nato­če­ny v růz­ných inte­ri­é­rech, kte­ré jsou neo­sob­ní a bez vlast­ní atmo­sfé­ry. Dialogy jsou sice zají­ma­vě napsa­né, čas­to vychá­zí z původ­ní­ho tex­tu romá­nu, ale všech­no zůstá­vá na her­cích. Obtížně s tou­to situ­a­cí boju­je Marek Adamczyk, kte­rý v roli Pavla doslo­va někte­ré scé­ny pro­tr­pí a obživ­ne pou­ze v bit­kách. Jenovéfa Boková v roli Karolíny neu­stá­le kom­bi­nu­je neur­či­tý výraz s pře­kva­pe­ním a sku­teč­ně živý pro­jev má jen když zapne vytou­že­ný juke­box. Nejlépe se svou posta­vou popa­so­val Pavel Liška. Dokázal Kačmarovi dodat šir­ší šká­lu výra­zů a ve vyhro­ce­ných scé­nách je hnus­ně zlý. Odložil obli­čej pros­ťáčka a jeho posta­va jen vel­mi zvol­na odlu­pu­je cha­rak­te­ro­vé šlup­ky.

Více na Kritiky.cz
Na dotek Zajímavě poskládaný psychologický film, v němž dominují dialogy, vás určitě vydrží bavi...
Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme...
Farma SK – 9. série – 4. díl ...
Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dost...
Tohle Marvel už hodně přehaní, EXTRÉMNÍ SJW PROPAGANDA! ...

Kniha i film mě zau­ja­ly. Kniha víc, pro­to­že vykres­lu­je postup­nou změ­nu cho­vá­ní hlav­ní­ho hrdi­ny i jeho stá­lé návra­ty k vlta­ví­nům. Film roze­hrál tro­chu jiný pří­běh, ale poda­ři­lo se mu zob­ra­zit nebez­peč­né a napí­na­vé chví­le při hle­dá­ní vlta­ví­nů i jejich pod­ma­ni­vou krá­su.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zloději zelených koní5. září 2016 Zloději zelených koní Dnes představili tvůrci novinářům film, který vznikl na motivy novely Jiřího Hájíčka a odehrává se v jihočeské romantické krajině, kde se nalézají  ložiska vltavínů. Trojici hlavních […]
  • Zloději zelených koní6. září 2016 Zloději zelených koní Dvě nesestříhaná videa z novinářské konference  - 5.9.2016. https://www.youtube.com/watch?v=ep-CbKPO9f8 https://www.youtube.com/watch?v=Qv25U4r2fik
  • Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %28. listopadu 2016 Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]
  • Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil! Každá správná pohádka má své záporáky. V případě Anděla Páně 2 je to majitel krejčovské dílny, kde pracuje Magdalena, nabubřelec Košťál, kterého hraje Bolek Polívka. „Já v poslední době […]
  • Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy Hlavní maskérkou filmu Anděl Páně byla 2 Andrea McDonald. Liší se práce maskéra u pohádky oproti třeba dramatickému filmu? „Tak je to pro děti a musí to být hezké, a tady jsme si mohli i […]
  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […]
  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […]
  • Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde! „Chtěl jsem, když už se do toho pustíme, aby scénář byl neprůstřelný, a jestli nebude neprůstřelný, tak žádná dvojka prostě nebude,“ říká režisér Jiří Strach. Možná proto trvalo jedenáct […]
  • Anděl Páně 215. listopadu 2016 Anděl Páně 2 Pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích natočil režisér Jiří Strach. Příběh o hledání jablka v adventním čase představili […]