Kritiky.cz > Filmové recenze > Zloději zelených koní - 55 %

Zloději zelených koní - 55 %

ZlodejiNahled

Sběratelé jsou podi­ví­ni a pení­ze kazí cha­rak­ter. Jsou lidé, kte­ří sbě­ra­tel­ské váš­ni spo­je­né s nebez­pe­čím pro­pad­nou a těž­ko se své váš­ně zba­vu­jí, když výsled­kem může být hro­ma­da peněz z usku­teč­ně­né­ho obcho­du. Mezi tako­vé lidi pat­ří i hle­da­či vlta­ví­nů, kame­nů, kte­ré hle­da­jí v nale­ziš­tích ukry­tých hlu­bo­ko v pís­ku jiho­čes­ké roman­tic­ké kra­ji­ny. Najít vlta­vín, kte­rý má vět­ší finanč­ní hod­no­tu, vyža­du­je zna­los­ti, fyzic­kou zdat­nost a not­nou dáv­ku odva­hy a štěs­tí. Štěstí při­ná­ší opoj­nou radost z nále­zu. Odvahu a fyzic­kou zdat­nost musí kopá­či zís­kat postup­ně časem při opa­ko­va­ném kopá­ní. Jsou lidé, kte­ří to zku­si­li, a někte­ří se zvlášt­ní hle­dač­ské váš­ni nemo­hou zba­vit.

Osud jed­no­ho z hle­da­čů vlta­ví­nů popsal spi­so­va­tel Jiří Hájíček v kni­ze Zloději zele­ných koní. Hlavním hrdi­nou je stu­dent geo­lo­gie Pavel, kte­rý obdi­vu­je tajem­nou krá­su vlta­ví­nů a doma si vytvá­ří vlast­ní sbír­ku. Do živo­ta mu však vstou­pí Kačmar, člo­věk, kte­rý vidí kame­ny jen jako zdroj peněz. Pro Pavla je to osu­do­vé setká­ní, kte­ré ovliv­ní jeho stu­di­um i vztah s man­žel­kou Karolínou.

zlodeji01

Kniha se dob­ře čte, je plná napí­na­vých zvra­tů, osob­ních úvah i popi­su nároč­né­ho hle­dá­ní kame­nů v pří­ro­dě. Hlavní hrdi­na postup­ně pro­pa­dá hle­dač­ské váš­ni za cenu roz­pa­du vzta­hu s Karolínou. Závěr romá­nu není pro hlav­ní­ho hrdi­nu sice tra­gic­ký, ale taky to není žád­ná výhra.

Román zau­jal scé­nárist­ku Hanu Wlodarczykovou a její­ho man­že­la, reži­sé­ra Dana Wlodarczyka. Společně s Patrem Jarchovským napsa­li scé­nář pro film, kte­rý vychá­zí hod­ně z osu­du hlav­ní­ho hrdi­ny, ale ve své pod­sta­tě pří­běh sle­du­je pře­de­vším vývoj vzá­jem­ných vzta­hů mezi Pavlem, Karolínou a Kačmarem. Tato tro­ji­ce má pra­po­div­ně pro­ple­te­ný osud a Kačmar z toho vychá­zí jako nej­hor­ší figu­ra. Napínavé scé­ny při výpra­vách za vlta­ví­ny i tajem­né kouz­lo roman­tic­kých pří­rod­ních zákou­tí jsou však zacho­vá­na. Na roz­díl od kni­hy se Pavel sta­ví v závě­ru fil­mu jako cha­rak­ter a bojov­ník. Ale vlta­ví­ny na tom nema­jí záslu­hu.

zlodeji02

Režisér Dan Wlodarczyk nato­čil vlast­ní ver­zi pří­bě­hu Pavla, kte­rý je roz­pol­cen lás­kou k vlta­ví­nům a lás­kou ke své ženě Karolíně. Příběh se ode­hrá­vá v čás­ti v pří­ro­dě, kde jsou zají­ma­vé zábě­ry na těžeb­ní jámy nebo roman­tic­ká zákou­tí pro tábo­ře­ní. Další scé­ny jsou nato­če­ny v růz­ných inte­ri­é­rech, kte­ré jsou neo­sob­ní a bez vlast­ní atmo­sfé­ry. Dialogy jsou sice zají­ma­vě napsa­né, čas­to vychá­zí z původ­ní­ho tex­tu romá­nu, ale všech­no zůstá­vá na her­cích. Obtížně s tou­to situ­a­cí boju­je Marek Adamczyk, kte­rý v roli Pavla doslo­va někte­ré scé­ny pro­tr­pí a obživ­ne pou­ze v bit­kách. Jenovéfa Boková v roli Karolíny neu­stá­le kom­bi­nu­je neur­či­tý výraz s pře­kva­pe­ním a sku­teč­ně živý pro­jev má jen když zapne vytou­že­ný juke­box. Nejlépe se svou posta­vou popa­so­val Pavel Liška. Dokázal Kačmarovi dodat šir­ší šká­lu výra­zů a ve vyhro­ce­ných scé­nách je hnus­ně zlý. Odložil obli­čej pros­ťáčka a jeho posta­va jen vel­mi zvol­na odlu­pu­je cha­rak­te­ro­vé šlup­ky.

Kniha i film mě zau­ja­ly. Kniha víc, pro­to­že vykres­lu­je postup­nou změ­nu cho­vá­ní hlav­ní­ho hrdi­ny i jeho stá­lé návra­ty k vlta­ví­nům. Film roze­hrál tro­chu jiný pří­běh, ale poda­ři­lo se mu zob­ra­zit nebez­peč­né a napí­na­vé chví­le při hle­dá­ní vlta­ví­nů i jejich pod­ma­ni­vou krá­su.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...