Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá!

Zloba – Královna černé magie - Angelina Jolie je temná a zlá!

158400790 32408a
158400790 32408a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zapomeňte na Šípkovou Růženku a poslech­ně­te si pří­běh o krá­lov­ně Zlobě. Příběh téhle tajem­né sudič­ky, kte­rá malé prin­cezně Růžence pro­ro­ku­je jen 16 let a pak navždy spá­nek, umož­ňu­je uká­zat pohád­ko­vou kra­ji­nu plnou víl a podiv­ných skřít­ků. Sousedící země lidí není nijak zají­ma­vá. Jsou tu jen krá­lo­vé, vojá­ci a mla­dík Stephan. Ten má to štěs­tí, že se setká­vá s vílou Zlobilkou. Vypadá to na pěk­ně zami­lo­va­ný páre­ček. I pusin­ka pad­ne a Zlobilka je plná rados­ti. Ale nic netr­vá věč­ně. Radost se změ­ní v nená­vist, když se ze Stephana vyklu­be pěk­ně pod­lá pova­ha a Zlobilce ublí­ží. Z té se sta­ne zlá krá­lov­na Zloba (Angelina Jolie) a sna­ži­vý Stephan (Sharlto Copley) dosta­ne krá­lov­ský trůn v zemi lidí. A pak se na scé­ně obje­vu­je Růženka (Elle Fanning). Takové malé pacho­lát­ko to je, co se na svět těší a na kaž­dé­ho usmí­vá. Tahle hol­ka se ve svě­tě neztra­tí a žád­ná klet­ba ji nedo­sta­ne do kolen. Jestliže tři hod­né víly (Imelda Staunton, Lesley Manville, Juno Temple) jí při­su­zu­jí dob­rý osud, pak Zloba pro­ná­ší nad koléb­kou svou zná­mou klet­bu. Ale jako kaž­dá pohád­ka i tahle kon­čí dob­ře. Láska zví­tě­zí nad zlem a pod­lým cho­vá­ním.

158081567_b9bb09Film Zloba - Královna čer­né magie pro­du­ku­je Joe Roth a reží­ru­je Robert Stromberg. Výkonnými pro­du­cen­ty jsou při­tom sama Angelina Jolie, Don Hahn, Matt Smith, Palak Patel a Sarah Bradshaw, autor­kou scé­ná­ře pak Linda Woolverton. Scénář se od kla­sic­ké pohád­ky brat­ří Grimmů znač­ně liší a nava­zu­je tro­chu na ame­ric­ký ani­mo­va­ný film Sleeping Beautydíl­ny Walta Disneye, kte­rý byl nato­čen v roce 1959. V této ver­zi dosta­nou vět­ší pro­stor tři hod­né sudič­ky, kte­ré Růženku vycho­vá­va­jí v lese. Tahle pove­de­ná tro­ji­ce potrh­lých posta­vi­ček vná­ší do pří­bě­hu tro­šič­ku humo­ru a to vyu­ži­li i auto­ři sou­čas­né ver­ze. Naopak princ a osvo­bo­di­tel Růženky dostal v pří­bě­hu mís­to jen z tra­di­ce. Ostatně o poli­bek z lás­ky prin­ci také nejde.

Film dostal správ­ně jmé­no Zloba, pro­to­že o tom to je. Jestliže se mezi pro­du­cen­ty zařa­di­la Angelina Jolie, pak si peč­li­vě pohlí­da­la čas, kdy bude její posta­va vidět a jak se její posta­va mění. Kouzla čer­né magie pak umož­ňu­jí změ­ny postav v jiné posta­vy i levi­tu­jí­cí Růženku nebo prin­ce Filipa. Je to efekt­ní a fil­mo­vé zábě­ry vypa­da­jí pohád­ko­vě. Při vytvá­ře­ní pohád­ko­vé kra­ji­ny se kom­bi­nu­jí růz­né ani­mo­va­né tri­ky a pro­mě­ny. Přesto jsem měla pocit, že se kame­ra158336395_7230b9 sou­stře­di­la pře­de­vším na zachy­ce­ní Angeliny Jolie. Opravdu jsem si jí uži­la. Stojící, sedí­cí, cho­dí­cí, letí­cí, po očku se díva­jí­cí i zle se tvá­ří­cí. Vyzáblá tvář téhle hereč­ky se sna­ži­la pro­nik­nout až do mor­ku kos­ti. Nechybí ani per­fekt­ní kos­tým a mas­ka. Je foto­ge­nic­ká a dob­ře vypa­dá. Nelze upřít téhle ano­rek­tič­ce sna­hu o zpro­střed­ko­vá­ní vel­ké­ho divác­ké­ho zážit­ku. To se jí poda­ři­lo a na Růženku může­me klid­ně zapo­me­nout. Mladá hereč­kaElle Fanning se sice sna­ží, co může, a kro­mě dětin­ské­ho úsměvy doká­že vylou­dit na tvá­ři i roz­hoř­če­ní, ale na zku­še­nou Angelinu Jolie pros­tě nemá. A to pla­tí i na ostat­ní her­ce, kte­ří jsou odsou­ze­ni do rolí sna­ži­vých při­hrá­va­čů replik.

Celkově si film drží val­čí­ko­vé tem­po, kte­ré je občas pře­ru­še­né bojo­vý­mi scé­na­mi. Napětí však nepře­sa­hu­je míru, kte­rou sne­se dítě před­škol­ní­ho věku. Pro rodi­ny s dět­mi nabí­zí film zába­vu, kte­rá neu­ra­zí a může se stát pod­ně­tem k vyprá­vě­ní pohád­ky O Šípkové Růžence v původ­ní ver­zi.

Hodnocení: 50 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,67669 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61584 KB. | 30.11.2022 - 12:41:57