Kritiky.cz > Spoilery > Zlatý podraz

Zlatý podraz

image004

Již Příběh začí­ná v dra­ma­tic­kém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na tábo­ře YMCA učí od ame­ric­kých mor­mo­nů vede­ných tre­né­rem Johnem Trusilem hrát bas­ket­bal. Domluvil jim to tre­nér národ­ní­ho týmu a šéf čes­ké YMCA Jaroslav Valenta. Mezi hrá­či svým talen­tem vyni­ká František Prokeš. Franta žije v honos­né vile u Prahy, minis­tr prvo­re­pub­li­ko­vé vlá­dy počí­tá s tím, že jeho syn bude také úspěš­ný práv­ník. Franta má radě­ji sport, a to vede k neu­stá­lým kon­flik­tům.

Život v Československu změ­ní nacis­tic­ká oku­pa­ce. Jednoho dne tre­nér Valenta Frantovi sdě­lí, že vede­ní týmu a tré­nin­ků bude muset pře­vzít on. Od toho oka­mži­ku už Valentu nikdo neu­vi­dí. Franta je nesvůj a uta­jo­va­nou jaz­zo­vou tan­co­vač­ku v soko­lov­ně si moc neu­ži­je. Do toho se ozvou zvu­ky sirén. Kluci si pro­vo­ka­tiv­ně háze­jí na koš. Absurdita vál­ky se pro­je­ví napl­no. Valentu na gesta­pu vyšet­řo­va­te­lé mučí. Valenta v zou­fal­ství a bez­na­dě­ji spáchá sebe­vraž­du sko­kem pro­ti zdi. Jsou to chví­le, kdy Franta pro­ži­je jako­by něko­lik let najed­nou. I klu­ci ho najed­nou respek­tu­jí a sli­bu­jí: Všechna pová­leč­ná vítěz­ství budou pro Valentu.

Po osvo­bo­ze­ní jde Franta, dopro­vá­ze­ný Honzou, do věze­ní, kde jejich tre­nér zemřel, nabe­re hrst země a dá ji do ozdob­né kra­bič­ky, kte­rou pře­vá­že tri­ko­lo­rou. Není to pate­tic­ké, pros­tě to udě­lat muse­li. Na prv­ní pová­leč­né Mistrovství Evropy bas­ket­ba­lis­tů v roce 1946 odje­de tým s hra­jí­cím tre­né­rem Frantou, jsou v něm i Ivan a Honza. Tým se uby­tu­je ve vykři­če­ném domě, kte­rý se rekon­stru­o­val. Všichni drží pospo­lu, je to záslu­ha hlav­ně Franty, kte­rý spo­lu­hrá­če moti­vu­je. Před zápa­sem pří­sa­ha­jí v šat­ně na kra­bič­ku s tri­ko­lo­rou, na hřiš­ti nechá­va­jí duši. Ve vykři­če­ném domě v Ženevě Franta najde svou osu­do­vou lás­ku. Michelle není pro­sti­tut­ka, muse­la prch­nout s rodi­či z Ruska před bol­še­vi­ky a z Paříže před Hitlerem. V hote­lu pra­cu­je v kuchy­ni a Franta si ji svým šar­mem i odda­nos­tí týmu doká­že zís­kat. Čechoslováci šam­pi­o­nát sen­zač­ně vyhrá­va­jí. Po návra­tu se těší, že dože­nou vše, co kvů­li vál­ce zameš­ka­li.

Franta časem pře­svěd­čí Michelle, aby za ním při­je­la, a před­sta­ví ji svým rodi­čům. Všechno se zdá být v pořád­ku, ale při­jde únor 1948. Když Michelle vidí pocho­du­jí­cí mili­ci­o­ná­ře, oka­mži­tě odjíž­dí. Mužstvo odje­de na olym­pi­á­du do Londýna v atmo­sfé­ře stra­chu. Michelle tam při­je­de také, ale Frantu k emi­gra­ci nepře­svěd­čí. S podob­nou nabíd­kou neu­spě­je ani kama­rád Johny Trusil. Někdo ale Frantu udá a on je po návra­tu před­vo­lán na StB. Propustí ho až na přímlu­vu před­se­dy Hrabala. Ten dá Frantovi ale naje­vo, že teď je mu zavá­zán.

Se star­tem mis­trů Evropy na dal­ším šam­pi­o­ná­tu v Paříži se nepo­čí­tá. Na jaře 1951 se ale sta­ne zázrak. Basketbalisté SSSR se roz­hod­nou na mis­trov­ství Evropy jet a nechtě­jí hrát pro­ti týmům z kapi­ta­lis­tic­kých zemí sami. Komunisté pro­to posluš­ně schvá­lí start čes­ko­slo­ven­ské bas­ket­ba­lo­vé repre­zen­ta­ce. Pro Frantu a jeho tým je to vel­ká šan­ce, musí ale na pod­nět Hrabala a po roz­hod­nu­tí pre­zi­den­ta Zápotockého sepsat soci­a­lis­tic­ký záva­zek a najít do týmu dva děl­ní­ky. Hráči Frantu pře­svěd­čí, že for­mál­ní ústu­pek za účast na ME sto­jí. Odjezdu do Paříže před­chá­zí Honzova svat­ba s Janou, na kte­ré dojde k vyhro­ce­né­mu kon­flik­tu mezi něko­li­ka čle­ny týmu a Hrabalem. Smrtelně ura­že­ný funk­ci­o­nář chce, aby Franta sepsal kádro­vé posud­ky na hrá­če a jed­no­ho z nich vylou­čil. To ale Franta odmít­ne. Následky na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat. Sen o dal­ší zla­té medai­li i živo­tě s Michelle se začí­ná hrou­tit…


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz24. září 2018 Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a naději. Dvě historické haly musel postavit architekt Jiří Sternwald pro film Zlatý podraz. Ta první […]
  • Zlatý podraz hraje s diváky férově19. října 2018 Zlatý podraz hraje s diváky férově Na včerejší tiskové konferenci představili tvůrci nový film „Zlatý podraz“, kde se  hlavní hrdina musí popasovat s velkou sportovní výhrou i zásadními životními prohrami. Příběh se odvíjí […]
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […]
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […]
  • Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou a její maminkou, krásnou vdovou Magdalenou.  V roli Anežky uvidíme Annu Čtvrtníčkovou. „Jsem […]
  • Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý Herci vesměs rádi přijímají nabídky na role v pohádkách, a tak nás zajímalo proč, a v čem se herectví v  í od hraní dramatických nebo komediálních rolí. Jiřina Bohdalová Samozřejmě […]
  • Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle Obléknout film Anděl Páně 2 – to byl úkol pro kostýmní návrhářku, držitelku Českého lva (Hořící keř) Katarínu Hollou. Producentky a režisér ji postavili do nelehké situace, musela navázat […]
  • Anděl Páně 215. listopadu 2016 Anděl Páně 2 Pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích natočil režisér Jiří Strach. Příběh o hledání jablka v adventním čase představili […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde! „Chtěl jsem, když už se do toho pustíme, aby scénář byl neprůstřelný, a jestli nebude neprůstřelný, tak žádná dvojka prostě nebude,“ říká režisér Jiří Strach. Možná proto trvalo jedenáct […]