Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Zlatý podraz hraje s diváky férově

Zlatý podraz hraje s diváky férově

DSC 0358 1

Na vče­rej­ší tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vi­li tvůr­ci nový film „Zlatý pod­raz“, kde se  hlav­ní hrdi­na musí popa­so­vat s vel­kou spor­tov­ní výhrou i zásad­ní­mi život­ní­mi pro­hra­mi. Příběh se odví­jí od doby pová­leč­né až po obdo­bí, kdy na spor­tov­ce byly kla­de­ny úko­ly nejen spor­tov­ní. Producent Jaroslav Bouček dal dohro­ma­dy  kva­lit­ní pra­cov­ní tým. Režisér Radim Špaček sice popr­vé spo­lu­pra­co­val s kame­ra­ma­nem Vladimírem Smutným, ale spo­lu­prá­ci si oba pochva­lo­va­li. Parta mla­dých her­ců kolem Filipa Březiny a Zdeňka Piškuly půso­bí svě­že před kame­rou i mimo ni. V dal­ších rolích vsa­dil pro­du­cent na osvěd­če­né herec­ké osob­nos­ti, kte­ré doda­ly fil­mu lid­skou pře­svěd­či­vost. Alena Mihulová si zahrá­la dal­ší vari­an­tu chá­pa­vé mat­ky a Ondřej Malý  si ten­to­krát pochva­lo­val, jak se z nad­še­né­ho spor­tov­ní­ho funk­ci­o­ná­ře postup­ně měnil v posluš­né­ho vyko­na­va­te­le stra­nic­kých úko­lů.

Jak se tvůr­cům poda­ři­lo zachy­tit duch doby i spor­tov­ních utká­ní v letech nedáv­no minu­lých mohou posou­dit divá­ci v kinech od 25.října 2018.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...