Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Zlatý kompas -

Zlatý kompas -

Zlatý kom­pas - Recenze
28.12.2007

recen­ze

Přečteno: 1219 krát

Žánr: Akční / Thriller / Drama / Fantasy
Režie: Chris Weitz
Premiéra v kinech: 13.12.2007

Vítejte u dal­ší­ho poku­su o vel­ko­le­pou fan­ta­sy, v níž hlav­ní roli hra­je siro­tek, kte­rý má v osu­du vepsá­no poslá­ní, nespo­čí­va­jí­cí v ničem men­ším než je záchra­na celé­ho jed­no­ho fan­tas­tic­ké­ho svě­ta. Do kin prá­vě při­chá­zí oče­ká­va­ný sní­mek nato­če­ný pod­le prv­ní­ho dílu vele­ú­spěš­né tri­lo­gie Philipa Pullmana Jeho tem­né esen­ce.

Po Pánovi prs­te­nů se s fan­ta­sy roz­tr­hl pytel. Obrovský úspěch Jacksonovy tri­lo­gie doslo­va resus­ci­to­val ten­to žánr, tak­že v posled­ních letech zamí­ři­lo na plát­na kin nejed­no dob­ro­druž­ství z fan­ta­zij­ní­ho svě­ta. Odvrácenou stra­nou toho­to tren­du však je, že málo­kte­ré­mu sním­ku se poda­ří dosáh­nout hobi­to­vi a jeho dru­ži­ně ale­spoň po kot­ní­ky. Navíc je mno­ho divá­ků pří­va­lem nesku­teč­ných hrdin­ských pří­bě­hů, kte­ré jsou navíc obvykle ori­en­to­vá­ny pře­de­vším na dět­ské pub­li­kum, již nemá­lo otrá­ve­no, pro­to­že v posled­ní době se na nás sice valí jed­no fan­ta­sy za dru­hým, ale vět­ši­na se kva­li­ta­tiv­ně pohy­bu­je někde kolem prů­mě­ru a navíc jsou všech­ny veskr­ze stá­le o tom samém. A nezá­le­ží na tom, jest­li má hlav­ní hrdi­na k dis­po­zi­ci draka nebo med­vě­da, ani na tom, že vzni­ka­jí pod­le úspěš­ných kniž­ních před­loh.

Zlatý kom­pas se ode­hrá­vá v jed­nom z mno­ha para­lel­ních svě­tů, kte­rý je výji­meč­ný hlav­ně tím, že kaž­dý člo­věk tu má zví­ře­cí­ho spo­leč­ní­ka, v němž se odrá­ží jeho duše a jenž ho dopro­vá­zí na kaž­dém kro­ku, tak­zva­né­ho dae­mo­na (což se v čes­kém dabin­gu důsled­ně vyslo­vu­je jako démon a zní tak poně­kud podiv­ně, když kaž­dý osla­vu­je své­ho démona).Tento svět navíc ovlá­dá přís­ná cír­kev, kte­ré není po chu­ti bádá­ní lor­da Asriela. Ten totiž hle­dá báj­nou esen­ci Prach, s jejíž pomo­cí chce pro­nik­nout do nových svě­tů, což pocho­pi­tel­ně zna­me­ná pro moc­nou cír­kev jis­té ohro­že­ní (ačko­li celá tato sku­teč­nost je v závě­ru popře­na napros­tým pro­ti­mluvem). Do cen­t­ra dění se ale dostá­vá jede­nác­ti­le­tá Lyra, kte­rá zís­ká zla­tý kom­pas, jenž jí umož­ňu­je odha­lo­vat všech­ny prav­dy svě­ta. Lyra se tak po krát­kém poby­tu u pro­rad­né paní Coulterové vydá­vá na sever hle­dat záhad­ně se ztrá­ce­jí­cí děti.

Největším nešva­rem Zlatého kom­pa­su je jeho otrav­ná dětin­ská doslov­nost. Možná si při sle­do­vá­ní vzpo­me­ne­te na jeden díl Simpsonových, kde Homer sdě­lu­je oči­vid­né sku­teč­nos­ti a Lisa se jej ptá, proč sak­ra říká tako­vé zby­teč­nos­ti. Přesně tohle totiž posta­vy Zlatého kom­pa­su děla­jí po celou dobu. Každý neu­stá­le sdě­lu­je co dělá, proč to dělá, kde je, proč tam je a na co by si měl dávat pozor, při­čemž pito­most celé­ho toho­to počí­ná­ní je ješ­tě umoc­ně­na tím, že hrdi­no­vé to obvykle nesdě­lu­jí dal­ším oso­bám, ale pou­ze sami sobě. Až mám tak tro­chu pocit, že dae­mo­ni slou­ží jako ali­bi pro­to, aby si mohl kaž­dý poví­dat sám se sebou a nevy­pa­da­lo to tak div­ně. Scénáristovi se zkrát­ka nepo­da­ři­lo při­ro­ze­nou nená­sil­nou for­mou sdě­lit zámě­ry a cíle jed­not­li­vých postav a tak je nechá­vá neu­stá­le opa­ko­vat zce­la nad­by­teč­né infor­ma­ce.

Možná je toto opa­ko­vá­ní pou­ze jakousi úlit­bou dětem. Zlatý kom­pas se totiž přes ústřed­ní téma zamě­řu­je hlav­ně na děti. Dětští divá­ci sice mož­ná zce­la nepo­cho­pí úlo­hu církve, scho­lá­rů a to, proč je někdo nazý­ván kací­řem, ale zato je poba­ví roz­to­mi­lí digi­tál­ní dae­mo­ni. Vše je navíc nato­če­no tak, aby ve fil­mu nepadla jedi­ná kap­ka krve. Takže ačko­li bude­te svěd­ky tvr­dé­ho sou­bo­je dvou led­ních med­vě­dů i tra­dič­ní závě­reč­né bitvy hod­ných se zlý­mi, nespat­ří­te ani odlesk krva­vé čer­ve­ně.

Odrostlejším divá­kům pak nemá Zlatý kom­pas moc co nabíd­nout. Všechno je to tako­vé vel­ké nafouk­nu­té nic. Příběh nedo­ká­že strh­nout, ana­bá­ze jede­nác­ti­le­té Lyry postrá­dá jis­kru a důvod k něja­ké­mu fan­dě­ní hrdin­ce. Triky jsou sice na veli­ce dob­ré úrov­ni, ale to už je dneska samo­zřej­mos­tí, málo­kdo bude fil­mem ohro­men jen pro­to, že je tam rea­lis­tic­ký digi­tál­ní med­věd. A co mož­ná naštve nej­víc je abso­lut­ně ote­vře­ný konec, kdy se tedy nic pořád­ně neu­za­vře, ale že bychom se kvů­li tomu těši­li na dal­ší díl, to se taky říci nedá. Postavy nám na závěr opět expli­cit­ně sdě­lí, co budou muset ješ­tě pod­nik­nout a kdo se jim v tom bude sna­žit zabrá­nit, ale my už v tom mož­ná a nimi nebu­de­me chtít pokra­čo­vat.
Verdikt: Zázrak na poli fan­ta­sy s dět­ským hrdi­nou a digi­tál­ní­mi zví­řa­ty se neko­ná. Zlatý kom­pas je prů­měr­nou, na pohled poměr­ně zda­ři­lou podí­va­nou, na níž je nej­o­trav­něj­ší neu­stá­lé opa­ko­vá­ní oči­vid­ných sku­teč­nos­tí z úst hlav­ních hrdi­nů a neu­za­vře­ný konec.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.56/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.6 z 5 (hod­no­ce­no 16x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Zlatý kom­pas - Prvních pět minut!Zlatý kom­pas - CZ. TrailerZlatý kom­pas - Videopreview

Komentáře

Jan Slezáček

28.12.2007 12:41

Redaktor

1

Na fil­mu se mi nej­ví­ce líbil zápas led­ních medvědů,který je oprav­du povedený…PS:V boji med­vě­dů je krev:-)

Tom Siegl

28.12.2007 18:28

Redaktor

2

Pokud je na fil­mu nej­lep­ší zápas dvou digi­tál­ních led­ních med­vě­dů, tak je asi něco špat­ně:)) Fantasy mám rád, ale ten­to film u mě na polič­ce s DVD, své mís­to mít urči­tě nebu­de.

Slávek Anlauf

28.12.2007 18:44

Administrátor

3

Z trai­le­ru to vypa­da­lo jaká to bude bom­ba, výsle­dek je bohu­žel poně­kud jiný, opět. U mě se řadí k nej­vět­ším zkla­má­ním roku, ovšem před ním je AVP2. Zde taky byly ukáz­ky per­fekt­ní a výsle­dek? Fuj! Co ten dneš­ní mar­ke­ting a PR doká­že, to je k neu­vě­ře­ní… 🙂

Jan Slezáček

28.12.2007 20:16

Redaktor

4

Nepopírám že film není dokonalý,ale musí­me to brát také s nadhledem…Nemůže se vtěst­nat 3dílný román do jed­no­ho filmu…Myslím že prv­ní díl byl tako­vý roz­jezd a dvoj­ka by nemu­se­la být nejhorší.Ale to uká­že čas.Všichni moc dob­ře víme jak dopadla napří­klad tri­lo­gie Pirátů:-(PS:Že se mi nej­ví­ce zamlou­val boj med­vě­dů ‚na tom nevi­dím nic špatného..Na prv­ním dílu Pána prs­te­nů se mi také nej­ví­ce líbil boj S balro­gem:-)

Tom Siegl

28.12.2007 21:57

Redaktor

5

TO: Jan
To mě se sou­boj s Barlogem taky dostal pěk­ně pod kůži, ale bylo tam spous­ta jiných parád­ních věcí, kte­ré dáva­ly dohro­ma­dy jedi­neč­ný film. Na tom se snad shodneme:)Ale tvůj komen­tář ke Zlatému kom­pa­su vyzněl (ale­spoň pro mě – oprav mě jest­li se mýlím)tak, že sou­boj dvou huňá­čů je jedi­né zapa­ma­to­vá­ní­hod­né mís­to fil­mu. A to je dost málo na tak ambi­ci­óz­ní počin!

Jan Slezáček

29.12.2007 10:05

Redaktor

6

Mělo to vyznít tak že scé­na s med­vě­dy je veli­ce pove­de­ná a ve fil­mu se mi nej­ví­ce líbila,jsou tam i dal­ší pěk­né okamžiky,ale cel­ko­vě se film pod­le mého názo­ru ubí­rá dopře­du dosti poma­lým tem­pem a až u bitvy med­vě­dů sem se probral:-),ale jak už jsem psal tře­ba dal­ší díly budou svižnější…Jako dou­fám napří­klad u Narnie:-)

Dagmar Málková

31.12.2007 10:54

Redaktorka

7

Takže to vypa­dá, že ani ten­to pokus o báječ­né fan­ta­sy se opět nezda­řil. Třeba ty úžas­né tvůr­ce z Hollywoodu napad­ne udě­lat i jiný žánr, když na ten­to evi­dent­ně nema­jí…:)

emems

7.1.2008 14:52

8

Pro Jana Slezáčka: V boji med­vě­dů není vidět ani kap­ka krve, ačko­liv odpad­ne půl­ka čelis­ti z hla­vy…

mmm

10.5.2008 19:49

9

no naho­dou mě se ten film libi je to sice chvi­la­ma smut­ny ale jinak je to poho­da

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,26083 s | počet dotazů: 223 | paměť: 54104 KB. | 26.01.2022 - 06:34:03