Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Zlaté glóby 2017

Zlaté glóby 2017

36b18fcfec 103833614 o2
V Los Angeles před chví­lí skon­či­lo pře­dá­vá­ní dru­hých nej­pres­tiž­něj­ších fil­mo­vých cen. Pojďme si celou cere­mo­nii shr­nout.
Filmové kate­go­rie
Skvělý večer (pro stře­do­ev­rop­ský čas skvě­lou noc) začal vtip­ným videem, kde paro­do­val muzi­kál La La Land, mode­rá­tor Jimmy Fallon. Při násled­ném úvod­ním mono­lo­gu si zná­mý šprý­mař tro­pil žer­ty z loň­ské komik­sov­ky Batman v Superman, čemuž se v hle­diš­ti smál Matt Damon, jeden z nej­vět­ších kama­rá­dů sou­čas­né­ho Batmana Bena Afflecka. Posléze si již Fallon začal zvát hvězdy, kte­ré pře­dá­va­ly pres­tiž­ní oce­ně­ní. Na pódiu se vystří­da­la plejá­da slav­ných her­ců a here­ček, např. Jessica Chastain, Nicole Kidman, Ben Affleck, Sylvester Stallone, Laura Dern, Felicity Jones či Brad Pitt. V nej­pres­tiž­něj­ších kate­go­ri­ích jsme vidě­li tri­umf fil­mu Moonlight jakož­to nej­lep­ší­ho dra­ma­tu a oče­ká­va­né vítěz­ství muzi­ká­lo­vé­ho zje­ve­ní jmé­nem La La Land.
Herecké kate­go­rie muzi­ká­lu a kome­die opa­no­va­ly rov­něž hvězdy La La Landu - Ryan Gosling a Emma Stone. Gosling při své děkov­ně řeči vzpo­mněl na zesnu­lé­ho bra­t­ra své pří­tel­ky­ně Evy Mendes a Emma děko­va­la rodi­ně a hlav­ně bra­t­ro­vi za mož­nost tří­mat krás­nou tro­fej ve svých rukou.
Gosling i Stone si vítěz­ství zaslou­ží. Foto: NBC
Dramatickými her­ci roku se sta­li Casey Affleck z fil­mu Manchester By the Sea a pře­kva­pi­vě Isabelle Huppert z fran­couz­ské­ho sním­ku Elle. Zatímco bra­tr Bena Afflecka svou děkov­nou řečí nudil všech­ny pří­tom­né, hlav­ně pak Colina Farrella, kte­rý vypa­dal, že by jej nej­rad­ši při­za­bil, pře­kva­pi­vá vítěz­ka Isabelle pro­nes­la dojem­nou děkov­nou řeč dopro­vá­ze­nou pří­va­lem slz štěs­tí. Aby také ne, vždyť pora­zi­la herec­ké eli­ty Amy Adams a Natalie Portman.
Ve ved­lej­ších rolích jsme sle­do­va­li napůl pře­kva­pi­vý tri­umf Aarona Taylora-Johnsona z fil­mu Noční zví­řa­ta a Violy Davis z Fence. Aaron při své krát­ké děkov­né řeči pochvá­lil kole­gu Michaela Shannona a jinak zachmu­ři­lý herec při zábě­ru uká­zal, že na své tvá­ři doká­že vykouz­lit i úsměv. Viola, kte­rá pře­ko­na­la např. Nicole Kidman emo­tiv­ně děko­va­la své­mu man­že­lo­vi za všech­nu lás­ku a chvá­li­la svůj skvě­lý čich na role. Violo, role si vybí­rat umíš, výjim­kou budiž jen úlet v Suicide Squad.
Nejlepším fil­mo­vým reži­sé­rem se stal Damien Chazelle (La La Land). Jak neo­če­ká­va­né... Aby toho neby­lo málo, odne­sl si Damien dal­ší soš­ku i za scé­nář a uká­zal tak, že je oprav­do­vým krá­lem uply­nu­lé­ho fil­mo­vé­ho roku. Zajímavé je, že La La Land nemá vyso­ké trž­by, ale stej­nak doká­že všem kon­ku­ren­tům vytřít zrak.
Kategorie hud­by a nej­lep­ší pís­ně zís­kal Justin Hurwitz. Můžete jen hádat, na jakémže fil­mu se podí­lel... Další soš­ky pro La La Land! Zde se však o žád­né zásad­ní pře­kva­pe­ní nejed­na­lo, pro­to­že kdo by měl tyto kate­go­rie zís­kat, než fil­mo­vý muzi­kál, že?
Animovaný film ovlád­la zce­la jed­no­znač­ně hitov­ka Zootropolis, kte­rá za sebou necha­la např. Odvážnou Vaianu či Kuba a kou­zel­ný meč. Tvůrci fil­mu, kte­ré­mu se daří i po finanč­ní strán­ce, sli­bo­va­li při děko­vač­ce dal­ší ani­mák podob­né­ho raže­ní. Snad se vyda­ří.
Seriálové kate­go­rie
Nejlepším dra­ma­tic­kým seri­á­lem se pře­kva­pi­vě nestal vyni­ka­jí­cí Westworld, ani pří­jem­né osm­de­sát­ko­vé Stranger Things, ale­brž The Crown. Seriál vyprá­vě­jí­cí o nástu­pu krá­lov­ny Alžběty, kte­rý běží na Netflixu, však tri­um­fo­val zce­la zaslou­že­ně.
Komediální seri­ál roku vyhrá­la Atlanta. Příběh chlap­ce, kte­rý se vra­cí do Georgie, aby zde restar­to­val svou rapo­vou kari­é­ru, pře­ko­nal i favo­ri­zo­va­né­ho Mozarta in the Jungle z pro­duk­ce HBO.
Minisérií roku se stal Americań Crime Story. Příběh pojed­ná­va­jí­cí o pro­ce­su s O.J. Simpsonem, kte­rý je kri­ti­ky po celém svě­tě hod­no­cen jakož­to nej­lep­ší seri­ál o soud­ním pro­ce­su za posled­ní léta, pora­zil American Crime či The Night Manager.
Dramatické hlav­ní role ovlád­li Billy Bob Thornton a Claire Foy. Exmanžel Angeliny Jolie, oce­ně­ný za seri­ál Goliath, pora­zil vel­ké­ho favo­ri­ta Lieva Schreibera z Raye Donovana, a v děkov­né řeči chvá­lil zahra­nič­ní her­ce. Claire Foy, před­sta­vi­tel­ka Alžběty II., vítěz­ství neo­če­ká­va­la, pro­to se z něj rado­va­la vel­mi dlou­ho. Dlouze děko­va­la hlav­ně seri­á­lo­vé­mu man­že­lo­vi Mattu Smithovi, kte­rý bohu­žel nebyl pří­to­men.
Thornton s tro­fe­jí. Foto: NBC
Muzikálněkomediální kate­go­rie vyhrá­li budou­cí Lando Calrissian Donald Glover a pře­kva­pi­vě Tracie Ellis Ross z Black-ish. Hvězda Atlanty Glover děko­va­la v pro­slo­vu svým kole­gům ze seri­á­lu, hlav­ně pak Keithu Stanfieldovi, jehož ozna­či­la za své­ho bra­t­ra. Tracie nej­pr­ve nemoh­la své­mu neče­ka­né­mu tri­um­fu uvě­řit, ale když se vzpa­ma­to­va­la, chvá­li­la hlav­ně tvůr­ce své­ho seri­á­lu Kenyu Barris a Gaila Lernera.
V mini­sé­ri­ích bra­li vítěz­ství Loki Tom Hiddleston z The Night Managera a Sarah Paulson z American Crime Story. Hiddlestonův pro­slov byl dlou­hý a herec se zmi­ňo­val o huma­ni­tár­ních pro­blé­mech v Jižním Súdánu, za což skli­dil bouř­li­vý potlesk. Sarah, jejíž vítěz­ství bylo oče­ká­vá­no tak napůl mlu­vi­la krát­ce, ale výstiž­ně, pochvá­li­la např. kole­gu ze seri­á­lu, herec­kou legen­du Johna Travoltu.
Vedlejší seri­á­lo­vé kate­go­rie, kte­ré se již nedě­lí na muzi­ká­ly, dra­ma­ta a mini­sé­rie, ale berou se dohro­ma­dy, opa­no­va­li Hugh Laurie a Olivia Coleman z The Night Managera. Bývalý Dr. House byl z ceny nad­šen, jeli­kož svůj tri­umf oprav­du neče­kal, neboť se před­po­klá­da­lo, že cenu pře­vez­me John Lithgow za ztvár­ně­ní Winstona Churchilla. Inu, nesta­lo se, pro­to Hugh může sla­vit.
Cecil B. DeMille Award
Cenu za celo­ži­vot­ní pří­nos kine­ma­to­gra­fii dosta­la legen­dár­ní Meryl Streep. Při její inau­gu­ra­ci celý sál (až na oči­vi­ně hod­ně otrá­ve­né­ho Farrella) vstal a dlou­ze aplau­do­val. Dojatá Meryl se poté ve svém pro­slo­vu pus­ti­la do Trumpa, vzpo­mně­la na svou pří­tel­ky­ni Carrie Fisher, a v nepo­sled­ní řadě vyzdvi­ho­va­la her­ce z „cizi­ny“ kte­ří pro­ra­zi­li v Hollywoodu, např. Deva Patela, Ryana Goslinga a Ruth Neggu.
Zlaté gló­by, před­zvěst Oscarů, tedy při­nes­ly oče­ká­va­ná i neo­če­ká­va­ná vítěz­ství. Fallon jako mode­rá­tor obstál na výbor­nou a všich­ni her­ci a hereč­ky pře­dá­va­jí­cí oce­ně­ní srše­li vti­pem a opti­mis­mem. Prosím, víc tako­vých skvě­le pro­bdě­ných nocí!
P.S. Jimmy Kimmele, ať se ti mode­ro­vá­ní Cen Akademie vyda­ří stej­ně, jako se dru­hé­mu Jimmymu (Fallonovi vyda­řil dneš­ní večer (noc). Hodně štěs­tí :-).
P.P.S. Děkuji za krás­né video o Debbie Reynolds a Carrie Fisher. Slzy mi tek­ly prou­dem.
Odkaz: http://comicbook.com/starwars/2017/01/09/golden-globes-honors-carrie-fisher-and-debbie-reynolds-with-touc/

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,20799 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54901 KB. | 03.08.2021 - 02:35:46