Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Zlatá mládež 2

Zlatá mládež 2

ZlataMladez1

V pre­mi­é­ro­vé dru­hé řadě pět mla­dých Čechů na vlast­ní kůži pozná­vá, zda zvlád­nou žít a pra­co­vat mimo svo­ji kom­fort­ní zónu. Čtyři nové akté­ry, zpě­vač­ku Sharlotu, you­tu­be­ra Mikea, začí­na­jí­cí­ho poli­ti­ka Petra, ser­vír­ku a model­ku Kláru, dopl­ní hvězda prv­ní řady, Renato. Všichni žijí v Praze a v prv­ním díle pozna­jí odvrá­ce­nou stra­nu živo­ta v tom­to vel­ko­měs­tě. Tentokrát je tvůr­ci vysla­li i za hra­ni­ce České repub­li­ky, pra­co­vat v drs­ných pod­mín­kách zemí tře­tí­ho svě­ta, aby si uvě­do­mi­li, že v glo­ba­li­zo­va­ném svě­tě se Čechů  týka­jí i pro­blémy lidí, kte­ří žijí na dru­hé stra­ně pla­ne­ty. Zkorigují své před­sud­ky a  zhýč­ka­né cho­vá­ní? Dokážou, že je v nich víc, než se na prv­ní pohled zdá? „Rozdíl mezi prv­ní a dru­hou řadou je hlav­ně ve výbě­ru účin­ku­jí­cích. Nejde jen o to, že se v docu­so­a­pu obje­ví medi­ál­ně zná­má jmé­na, ale i o to, že pří­sluš­ní­ci této gene­ra­ce jsou medi­ál­ně  zběh­lej­ší než akté­ři prv­ní řady. Vědí, jak se pre­zen­to­vat před kame­rou. O to zají­ma­věj­ší bude pro divá­ky sle­do­vat, jak se v situ­a­cích, kte­ré jsme jim při­pra­vi­li, jejich sna­ha kon­t­ro­lo­vat si svou image roz­pouš­tí a odha­lu­je se to, jací sku­teč­ně jsou,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Dušan Mulíček.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30765 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53423 KB. | 17.09.2021 - 16:01:39