Kritiky.cz > Pro domov > Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec

Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec

img a301071 w1994 t1511185148

Věnce jsou typic­kou sou­čás­tí vánoč­ní výzdo­by. Nejprve je veli­ce krás­né, když své hos­ty při­ví­tá­te prá­vě věn­cem umís­tě­ným na dve­řích. Ihned dáte naje­vo, že u vás váno­ce vlád­nou, a že hos­ty při­ví­tá kou­zel­ná vánoč­ní atmo­sfé­ry vaše­ho domo­va. Další důle­ži­tou sou­čás­tí je advent­ní věnec. Vzhledem k tomu, že se blí­ží prv­ní advent­ní nedě­le, je nej­vyš­ší čas se pří­pra­vě advent­ní­ho věn­ce začít věno­vat. Jak tedy postu­po­vat?

svíčky

1) Kupte si kor­pus. V prv­ní řadě je potře­ba při­pra­vit si nebo kou­pit kor­pus. Na výběr máte napří­klad sla­mě­né či poly­sty­re­no­vé kor­pu­sy nebo kor­pu­sy, na kte­rých jsou již umě­lé smr­ko­vé vět­vič­ky. Ať už zvo­lí­te jaký­ko­liv, bude­te ho ješ­tě dále ozdo­bo­vat.

2) Zvolte vhod­ný mate­ri­ál.Jestliže zvo­lí­te sla­mě­ný či poly­sty­re­no­vý kor­pus, je potře­ba jej něja­kým způ­so­bem pokrýt. Slaměný věnec může­te výbor­ně vyu­žít v rus­ti­kál­ním sty­lu. V ostat­ních pří­pa­dech jej ale prav­dě­po­dob­ně bude­te něčím pokrý­vat. Můžete jej napří­klad omo­tat stu­hou v něja­ké bar­vě, do kte­ré ladí­te celou svou výzdo­bu. Dále může­te pou­žít pří­rod­ní smr­ko­vé či jed­lo­vé vět­vič­ky, kte­ré pomo­cí drát­ků oko­lo kor­pu­su omo­tá­te.

svícen

3) Nakupte si ozdo­by, kte­ré na věnec bude­te lepit.Může se jed­nat o růz­né baněč­ky, peříč­ka, stuž­ky, dal­ší vět­vič­ky, malé posta­vič­ky a mno­ho dal­ší­ho. Záleží všech­no na tom, jaký styl věn­ce jste si zvo­li­ly. Předtím, než však začne­te tyto ozdo­by lepit, roz­vrh­ně­te si, kde bude­te mít svíč­ky a tam pích­ně­te pod­stav­ce pod svíč­ky, kte­ré kou­pí­te v obcho­dě.

vánoční dekorace

4) Nyní už zbý­vá věnec pově­sit a advent­ní věnec umís­tit na něja­ké vidi­tel­né mís­to. Pak už bude­te čekat jen na to, až zapá­lí­te svou prv­ní svíč­ku.
Adventní věn­ce si může­te jed­no­du­še objed­nat také na zakáz­ku. Věřte ale tomu, že si svou výro­bu uži­je­te, uvol­ní­te se u toho a ješ­tě z toho bude­te mít radost. Navíc vás to vyjde mno­hem lev­ně­ji, než kdy­bys­te si věnec necha­li udě­lat. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,61435 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54248 KB. | 17.04.2021 - 16:03:15
X