Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zjizvená tvář - Brian De Palma (režie) & Oliver Stone (Scénář)

Zjizvená tvář - Brian De Palma (režie) & Oliver Stone (Scénář)

tvar

V roce 1980 ote­vře­ly Spojené stá­ty hra­ni­ce s Kubou, aby za emi­gran­ty moh­li z Ostrova svo­bo­dy při­jet pří­buz­ní. Fidel Castro se potře­bo­val zba­vit nežá­dou­cích osob, a tak se do USA s ostat­ní­mi uprch­lí­ky dosta­lo přes 25 000 kri­mi­nál­ní­ků. Mezi nimi i Antonio Montana (Al Pacino) a jeho kama­rád Manny Ribera (Steven Bauer), kte­ří v záchyt­ném tábo­ře pro bos­se Franka Lopeze (Roberta Loggia) bez roz­pa­ků spácha­jí vraž­du a odmě­nou jim je udě­le­na zele­ná k...arta. Díky bez­skru­pu­lóz­ním prak­ti­kám se Montana z out­si­de­ra vypra­co­val v mafi­án­ské­ho bos­se, doko­na­le ovlá­da­jí­cí­ho vlast­ní dro­go­vé impé­ri­um. S narůs­ta­jí­cí mocí a bohat­stvím však narůs­tá i Tonyho para­no­ia. Nemůže si dovo­lit niko­mu důvě­řo­vat a pro­pa­dá se stá­le hlou­bě­ji do tem­né a násil­nic­ké ver­ze ame­ric­ké­ho snu, kte­rou sám stvo­řil.

Tento film je cel­ko­vě uzná­ván jako jeden z nej­lep­ších rema­keů všech dob a vět­ši­na by se i shod­la na tom, že své­ho už tak vel­mi pove­de­né­ho před­chůd­ce ješ­tě výraz­ně pře­ko­ná­vá, háček je v tom, že spous­ta divá­ků vlast­ně nemá tuše­ní, že je Zjizvená tvář s Al Pacinem rema­kem o 51 let star­ší­ho fil­mu. Právě fakt, že byl Pacino fanouš­kem původ­ní­ho sním­ku byl hlav­ním strůj­cem rea­li­za­ce nové Zjizvené tvá­ře a Al Pacino byl u ní hna­cí motor. Na roz­díl od ori­gi­ná­lu se kvů­li roz­počtu časo­vé zasa­ze­ní zasa­di­lo do teh­dej­ší sou­čas­nos­ti a pře­de­vším se při­šlo s dal­ší důle­ži­tou změnou- mís­to ital­ské­ho gan­gs­te­ra Tonyho Camonteho se tu sle­du­je pří­běh kubán­ské­ho emi­gran­ta Tonyho Montany, kte­rý se stej­ně jako hrdi­na původ­ní­ho sním­ku ze dna vyhra­be na kri­mi­nál­ní vrchol jen pro­to aby násled­ně opět splask­la klec a hlav­ní hrdi­na se ve finá­le dostal ješ­tě dál než na dno. S nápa­dem na to, že bude hlav­ní hrdi­na kubá­nec původ­ně při­šel původ­ní reži­sér Sidney Lumet, ten ale po nesho­dách s pro­du­cen­tem Martinem Bergmanem pro­jekt opus­til (Lumet chtěl z fil­mu udě­lat více­mé­ně poli­tic­ký film a Bergman byl pro­ti) a na jeho mís­to nastou­pil teh­dy mla­dý Brian De Palma, jenž měl za sebou sním­ky jako Carrie nebo Výstřel a pla­til za mla­dé­ho talen­to­va­né­ho vychá­ze­jí­cí­ho reži­sé­ra, scé­nář si poté vzal na sta­rost teh­dy vychá­ze­jí­cí Oliver Stone (poz­dě­ji reži­sér fil­mů Četa nebo JFK), kte­rý psal scé­nář při vlast­ním sou­bo­ji se závis­los­tí na koka­i­nu a prá­vě ten­to fakt se pode­psal i na výsled­ném fil­mu. A slu­ší se zmí­nit, že prá­vě duo Brian De Palma a Oliver Stone sto­jí za jed­ním z nej­lep­ších rema­keů všech dob, což doka­zu­je i fakt, že ten­to rema­ke oprav­du pře­ce jen str­ká původ­ní film lehce do kapsy.

Dříve jsem měl pro­blém s tím, že na roz­díl od toho, že je původ­ní Zjizvená tvář mož­ná až pře­hna­ně krát­ká je nověj­ší zase nao­pak mír­ně pře­ta­že­ná. Nakonec ale uzná­vám, že ten film nejen, že má parád­ní tem­po ale ve finá­le by vlast­ně divák chtěl víc. Novější Zjizvená tvář má totiž díky své del­ší dél­ce šan­ci sku­teč­ně vysta­vět vze­stup jed­no­ho kri­mi­nál­ní­ka ze dna na vrchol a násled­ně uká­zat, že i vrchol má svá úska­lí po kte­rých je zase opět leh­ké spad­nout zpět na dno..... a mož­ná ješ­tě níž. V tomhle pří­pa­dě navíc vůbec nehra­je prim, že je pro­ta­go­nis­ta totál­ní zme­tek a to nejen díky tomu, že se uká­že, že má Tony Montana i své morál­ní zása­dy a limi­ty ale pře­de­vším díky výko­nu Al Pacina, kte­rý stvo­řil jed­no­ho z nej­le­gen­dár­něj­ších fil­mo­vých mafi­á­nů všech dob.

Al Pacino sice nebyl za roli Tonyho Montany na Oscara ani nomi­no­ván, jeho výkon v roli Tonyho Montany je ale pros­tě str­hu­jí­cí. Už od samot­né­ho kubán­ské­ho pří­zvu­ku, kte­rým si Pacino zís­ká divá­ka už od úvod­ní­ho poli­cej­ní­ho výsle­chu. Od začát­ku vidí­me, že je Tony Montana cíle­vě­do­mý, chlad­no­krev­ný a sna­ží se kaž­dou cenu vybu­do­vat si v pod­svě­tí jmé­no a ide­ál­ně poté vyšpl­hat na povrch. Montana od začát­ku ví jak to v byz­ny­su cho­dí a jde si za svým přes mrt­vo­ly. Zároveň ale vidí­me, že má i své morál­ní zása­dy či limi­ty, je to člo­věk, kte­rý se svou rodi­nu sna­ží zajis­tit a rád by se i usa­dil se ženou a dět­mi. Pořád je to ale mafi­án a svou sebe­dů­vě­rou a hor­ko­krev­nos­tí sice zís­ká­vá pozor­nost a s ní vytou­že­né špl­há­ní na potrav­ním řetěz­ci, záro­veň si tím ale podrá­ží větev, kte­rá jed­nou musí prásk­nout. Společně s Michaelem Corleonem z tri­lo­gie Kmotr se bez­po­chy­by jed­ná o Pacinovu život­ní roli a jeden z těch herec­kých výko­nů, kte­rý nebyl nikdy oce­něn tak jak by si jis­tě zaslou­žil.

Zjizvená tvář ve finá­le sku­teč­ně sta­ví na síle vze­stu­pu a pádu a sku­teč­ně bra­vur­ní sce­náris­tic­ké tem­po, při­čemž jed­nu parád­ní scé­nu hned za rohem nahra­dí dal­ší. Skvěle se při­tom sle­du­je výkon hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty a pře­de­vším zde sku­teč­ně fun­gu­je pozo­ro­vat jeho oko­lí a vývoj kolem. Montana sází na své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le Mannyho (vel­mi fajn Steven Bauer) a i když by to prav­dě­po­dob­ně sám neu­znal tak bez něj by se na vrchol moci prav­dě­po­dob­ně jen tak nedo­stal. Stejně tak ve finá­le fun­gu­je vztah mezi ním a jeho lás­kou a poz­děj­ší ženou Elvirou (Michelle Pfeiffer zde ve scé­ně v restau­ra­ci před­vá­dí oprav­du parád­ní herec­ký kon­cert). Tony se do ní oči­vid­ně zami­lu­je na prv­ní pohled a i když se jed­ná o pří­tel­ky­ni jeho šéfa a doslo­va mu řek­ne, že by o něj nestá­la ani za nic tak k ní Montana stá­le tuhle lás­ku cítí. Mezi Tonym a Elvirou násled­ně vznik­ne něko­lik vyhro­ce­ných slov­ních kon­fron­ta­cí a vše to parád­ně vygra­du­je prá­vě ve scé­ně v restau­ra­ci, kte­rá má kaž­dým zhléd­nu­tím snad oprav­du vět­ší a vět­ší sílu.

Především je tu ale šikov­ný Brian De Palma, kte­rý se nebál bru­ta­li­ty za kaž­dou cenu. Díky jeho oblaf­nu­tí MPAA se navíc do kin dosta­la původ­ně zamít­nu­tá nej­bru­tál­něj­ší a nej­drs­něj­ší ver­ze a divá­ci tak mohou vidět rea­lis­tic­ký drs­ný pří­běh, kte­rý je ve finá­le plný nási­lí a krom kla­sic­ké­ho stří­le­ní či pod­ře­zá­vá­ní tu dokon­ce nechy­bí ani moto­ro­vá pila. Především se ale zde v plné síle uka­zu­je De Palmova sil­ná režij­ní ruka, kte­rá sku­teč­ně per­fekt­ně budu­je postup­né vyprá­vě­ní, jako kla­sic­ky u jeho fil­mů nechy­bí prá­ce s detai­ly, mra­zi­vá atmo­sfé­ra při mno­ha momen­tech a pře­de­vším už zde De Palma před­ve­dl, že mu nedě­la­jí pro­blém akč­ní scé­ny. Přestřelky má totiž Zjizvená tvář parád­ní a závě­reč­ná pře­střel­ka v Montanově síd­le už nějak auto­ma­tic­ky pat­ří mezi nej­zná­měj­ší a snad i nej­lep­ší fil­mo­vé pře­střel­ky v ději­nách kine­ma­to­gra­fie. Tony Montana totiž defi­ni­tiv­ně padá na dno, vzdát se ale roz­hod­ně nehod­lá a to i přes­to, že se mu krom pod­ni­ku roz­pa­dá i man­žel­ství, vztah s nej­lep­ším kama­rá­dem nebo sestrou. Toto navíc dove­de ješ­tě k jed­né důle­ži­té čás­ti, kte­rá Montanu defi­ni­tiv­ně dosta­ne na dno. A ať už Tony Montana závě­reč­nou pře­střel­ku pře­ži­je či ne tak se pro něj dle mého názo­ru nejed­ná o vítěz­ství ani v jed­nom pří­pa­dě, pro­to­že Montana v závě­ru sku­teč­ně kle­sá až po dno ze kte­ré­ho se oprav­du nejde vyhra­bat.

Na Zjizvenou tvář se krás­ně kou­ká, má napros­to parád­ní hudeb­ní motiv, pře­de­vším ale oprav­du těží ze sil­né­ho scé­ná­ře, sil­né­ho herec­ké­ho výko­nu hlav­ní­ho hrdi­ny a De Palmovy režie u kte­ré se sice zača­lo říkat, že Steven Spielberg ve finá­le pře­ce jen udě­lal více prá­ce než jen jeden pou­hý záběr ve finál­ní pře­střel­ce, De Palmovy ale jeho kre­dit za ten­to film, kte­rý mu defi­ni­tiv­ně nako­pl kari­é­ru (i přes­to, že za ten­to film z něja­ké­ho důvo­du dostal nomi­na­ci na Zlatou mali­nu za nej­hor­ší režii) nikdo nese­be­re a dodnes se prá­vem jed­ná o kul­tov­ní pec­ku, kte­rá je navíc strůj­cem legen­dár­ní hláš­ky Say Hello to My Little Friend. Na sequel Son of Tony nako­nec v roce 2001 vůbec nevy­šlo, v posled­ní době se ale pře­ce jen zača­lo mlu­vit o dal­ší nové ver­zi. A jak se uká­za­lo u té ver­ze z roku 1983 tak může vznik­nout nejen kva­lit­ní rema­ke ale taky rema­ke, kte­rý může své­ho před­chůd­ce pře­ko­nat. Zároveň ale pla­tí, že dru­hý pove­de­ný rema­ke v řadě by byl více­mé­ně pře­kva­pi­vý a vzhle­dem k tomu, že se o rema­keu mlu­ví už téměř deká­du by se vlast­ně nikdo nemu­sel divit kdy­by na film nikdy nedo­šlo. A ve finá­le to nemu­sí být na ško­du, pro­to­že i kdy­by jste o Zjizvené tvá­ři z roku 1932 (tro­chu prá­vem) řek­li, že tak tro­chu zestár­la, o ver­zi z roku 1983 to snad říct nelze. Dodnes totiž neztra­ti­la snad nic na svém půva­bu a časem oprav­du může u něko­ho uzrát jako totál­ní pec­ka. Tony Montana je mož­ná haj­zl, zato ale nesku­teč­ně cha­risma­tic­ký haj­zl se sil­ným pří­bě­hem a sym­pa­tic­kou odva­hou. V tomhle pří­pa­dě jde mož­ná o tro­chu nevhod­ný pří­klad, pře­ce jen by se ale vždy slu­še­lo na to jít jako Tony Montana- Nikdy se nevzdá­vat!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Universal Pictures

  • Batman se vrací - druhý Burtonův Batman1. července 2020 Batman se vrací - druhý Burtonův Batman Gotham City je terorizováno zločineckou bandou cirkusových artistů, vedených fyzicky deformovaným Oswaldem Cobblepotem, přezdívaným Tučňák (Danny DeVito). Selina Kyleová (Michelle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u.20. dubna 2019 Ztracený svět: Jurský park - Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel s počítačově animovanými ještěry a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem...1. srpna 2021 Noe - Noe pozoruje zkázu lidstva a cítí se vyvolen Stvořitelem... Starostlivý otec Noah (Russell Crowe) se dokáže postarat o svou rodinu a v případě potřeby ji dokáže ochránit před nebezpečím. Neublížil by ani mouše, ale dokáže porazit zlé lidi bez […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Věk nevinnosti28. června 2021 Věk nevinnosti Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bezúhonný advokát, který tajně touží po vášnivějším životě. Jeho zasnoubení s půvabnou, ale nezajímavou členkou místní smetánky May Wellandovou (Winona […] Posted in Retro filmové recenze
  • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co jsme viděli, co jsme slyšeli30. dubna 2021 Co jsme viděli, co jsme slyšeli Pár z Manhattanu - Catherine (Amanda Seyfried) a George (James Norton) - se odstěhuje do starobylé osady v Hudson Valley, kde zjistí, že jejich manželství obestírá zlověstné tajemství, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38953 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53632 KB. | 25.09.2021 - 01:40:33