Zjistěte o firmě co nejvíce

img a297612 w1727 t1508013872


Při výbě­ru zho­to­vi­te­le vaší nové dře­vostav­by se musí­te zamě­řit na něko­lik důle­ži­tých hle­di­sek. V prv­ní řadě bude­te jis­tě pře­kva­pe­ni množ­stvím firem, kte­ré se dře­vostav­bou zabý­va­jí. A prá­vě pro­to je zapo­tře­bí hod­ně vybí­rat, abys­te nesáh­li ved­le. Některé fir­my jsou totiž na trhu tepr­ve krát­ce a stav­bu dře­vě­ných domů se zatím jen učí. Je prav­da, že někde se to nau­čit musí, ale není nut­né, aby to bylo prá­vě na vašem budou­cím domo­vě.
mini domek
1)      Zjistěte, jak dlou­ho je fir­ma na trhu– dopo­ru­ču­je se nahléd­nout do obchod­ní­ho rejstří­ku a také zjis­tit, kolik už má fir­ma na svém kon­tě rea­li­zo­va­ných sta­veb. Mělo by to být nejmé­ně deset.
2)      Požádejte o refe­ren­ce– neboj­te se vyžá­dat si od vybra­né­ho zho­to­vi­te­le seznam a kon­tak­ty na nejmé­ně pět zákaz­ní­ků. Jestliže je fir­ma solid­ní, jis­tě vám bez nesná­zí vyho­ví.
3)      Požádejte o seznam doda­va­te­lů mate­ri­á­lu– pod­le toho, z jakých mate­ri­á­lů fir­ma sta­ví, se dá odhad­nout budou­cí kva­li­ta.
4)      Prověřte si, jak bude řeše­na akus­ti­ka domu– čím je sta­veb­ní kon­struk­ce leh­čí, tím bude dosa­že­ní nor­ma­mi pře­de­psa­ných akus­tic­kých para­me­t­rů slo­ži­těj­ší.
5)      Zjistěte, jest­li má fir­ma pří­sluš­né cer­ti­fi­ká­ty – může fir­ma před­lo­žit sta­tic­ké posou­ze­ní, tepel­ně tech­nic­ké posou­ze­ní, pro­ká­zá­ní požár­ní odol­nos­ti a dal­ší důle­ži­té úda­je?
6)      Nechte si před­lo­žit kon­struk­ci obvo­do­vé zdi– je potře­ba vědět, jakou tloušť­ku bude mít dře­vě­ná rámo­vá kon­struk­ce a jak sil­né budou izo­la­ce.
venkovský srub

Příliš nízká cena je podezřelá

Odborníci na pro­ble­ma­ti­ku byd­le­ní při­po­ju­jí ješ­tě jed­nu důle­ži­tou radu na závěr. Nikdy se neřiď­te pou­ze cenou. Podle nich je ta nej­niž­ší cena varo­vá­ním, že jste káp­li na špat­nou fir­mu. Za pomo­ci níz­ké ceny se vás budou sna­žit ulo­vit fir­my, kte­ré nema­jí žád­nou his­to­rii a odpo­ví­da­jí­cí zku­še­nos­ti. Ne vždy se pře­ci vypla­tí kou­pit to nej­lev­něj­ší. Nekupujete pře­ci drob­nost, kte­rou může­te vyho­dit do koše.


Foto: Pixabay

  • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
  • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […] Posted in Recenze knih
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Nové tituly, které se dočkají podpory technologií DLSS a...21. října 2020 Nové tituly, které se dočkají podpory technologií DLSS a... Nové tituly, které se dočkají podpory technologií DLSS a ray-tracing: Cyberpunk 2077 Watch Dogs: Legion Call of Duty Black Ops Cold War... Ghostrunner Pumpkin Jack Xuan-Yuan Sword VII […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45022 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46747 KB. | 17.01.2021 - 10:56:17