Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny

Žižkovské kino Aero slaví dvacetiny

Aero

Od 1. do 7. úno­ra sla­ví žiž­kov­ské kino Aero dva­cet let své novo­do­bé exis­ten­ce. Na divá­ky během oslav čeká prů­řez toho nej­lep­ší­ho z jeho dra­ma­tur­gie. Těšit se tak mohou na fil­mo­vé pro­jek­ce nových i archiv­ních sním­ků, cyk­lo­kon­cert sku­pi­ny Tata Bojs nebo na výběr toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho z Festivalu otr­lé­ho divá­ka.

„Během dva­ce­ti let exis­ten­ce Aera se svět kolem nás hod­ně pro­mě­nil. Když jsme začí­na­li, byli jsme jedi­ný arto­vý fil­mo­vý klub na úze­mí hlav­ní­ho měs­ta. Jezdili k nám lidé z celé Prahy a Žižkov byl v té době něco jako praž­ský Montmarter,“ vysvět­lu­je Pavel Rajčan, spo­luza­kla­da­tel kina Aero. „Dnes je funk­ce kina jiná, než tomu bylo. Začínali jsme v době, kdy vět­ši­na měst­ských čás­tí malá kina uza­ví­ra­la. Naštěstí byli na Žižkově osví­ce­ní rad­ní, kte­ří chtě­li kino zachrá­nit. Vypsali kon­kurz a my jej vyhrá­li. Mám za to, že nej­dů­le­ži­těj­ší bylo to, že jsme k celé­mu kinu při­stou­pi­li kom­plex­ně. Zrekonstruovali jsme bar, pořá­dá­me výsta­vy, pří­mé pře­no­sy z Metropolitní ope­ry i zná­mých zahra­nič­ních diva­del nebo pro­hlíd­ky svě­to­vých gale­rií. Pro děti i dospě­lé orga­ni­zu­je­me fil­mo­vé vzdě­lá­vá­ní v podo­bě Aeroškoly. To všech­no by se neu­dá­lo bez digi­ta­li­za­ce, kte­rá nám hod­ně pomoh­la,“ dodá­vá Rajčan.

Během oslav budou moci divá­ci zhléd­nout kinař­skou „bib­li“ v podo­bě ital­ské­ho sním­ku Bio Ráj (2. úno­ra), poslech­nout si před­náš­ky Tomáše Šebka z Lékařů bez hra­nic (6. úno­ra), zajít na den věno­va­ný Aeroškole (3. úno­ra), cyk­lo­kon­cert Tata Bojs (5. úno­ra) nebo zhléd­nout fil­my Monthy Python a Svatý Grál (3. úno­ra), Mafiány reži­sé­ra Martina Scorseseho nebo U kon­ce s dechems Jean-Paulem Belmondem (obo­jí 7. úno­ra).

První fil­mo­vá pro­jek­ce v „novo­do­bém“ Aeru pro­běh­la 6. úno­ra 1998. Za dva­cet let exis­ten­ce kina do něj zaví­ta­lo přes jeden mili­on a tři sta tisíc divá­ků. Za posled­ních pět let to bylo sko­ro tři sta pade­sát tisíc a v posled­ním roce sedm­de­sát tři tisíc. Během jed­no­ho roku kino ode­hra­je cca tisíc fil­mo­vých pro­jek­cí a nabíd­ne kolem stov­ky akcí, jako jsou před­náš­ky, pře­no­sy oper, diva­del a výstav nebo růz­né tema­tic­ké pře­hlíd­ky. Dvě pře­hlíd­ky během roku Aero pra­vi­del­ně věnu­je slav­ným tvůr­cům či her­cům a hereč­kám. „Mezi divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší akce posled­ních let se řadí pře­hlíd­ky Alfreda Hitchcocka, Stanley Kubricka a Woody Allena. V letoš­ním roce chys­tá­me na jaro pře­hlíd­ku Jean-Paul Belmonda a na pod­zim Martina Scorseseho,“ dodá­vá ředi­tel­ka kina Aero Zuzana Kameníková.

Kompletní pro­gram oslav najde­te webu Aera a na Facebooku.

Mediálním part­ne­rem oslav dva­ce­ti let je Rádio 1, Rádio Wave, Moviezone.cz, ČSFD.cz a Totalfim.cz. Partnerem oslav je nakla­da­tel­ství Paseka. Kino Aero dlou­ho­do­bě pod­po­ru­jí hlav­ní měs­to Praha, Městská část Praha 3 a Europa Cinemas.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42470 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51518 KB. | 25.10.2021 - 07:21:37