Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Žízeň po životě - nejslavnější film Kirka Douglase

Žízeň po životě - nejslavnější film Kirka Douglase

ZizenPoZivote 042
ZizenPoZivote 042
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vincent van Gogh je jed­ním z neslav­něj­ších malí­řů 19. sto­le­tí a  Kirk Douglas je zase jeden z nej­slav­něj­ších her­ců 20. sto­le­tí Spojením těch­to his­to­ric­kých postav, malí­ře a Kirka Douglase  (úmr­tí ve 103 letech) při­ná­ší do stan­dard­ní nabíd­ky medi­ál­ních nosi­čů jeden výteč­ný oka­mžik.

Mnoho dneš­ních fanouš­ků urči­tě ten­to film, kte­ré­mu příští rok táh­ne na pět­a­še­de­sát­ku, obe­jde s vel­kým oblou­kem, ale já jej přes­to nebu­du igno­ro­vat. Je to vel­ká son­da, mož­ná tro­cha ame­ric­ky upra­ve­ná, do 19. sto­le­tí, kdy bylo těž­ké pře­žít. Každý dru­hý umí­ral, kaž­dý dru­hý byl chudý a sotva si vydě­lal, aby mohl žít, byd­let a jíst.

Vincent van Gogh při­jíž­dí do chudé­ho regi­o­nu Borinage, kde jej čeká jenom bída a zkla­má­ní, že nemů­že dělat, co stu­do­val (teo­lo­gii). Tím, že byl fará­řem v tom­to chudém kra­ji, tak se sezná­mil s mno­ha lid­mi a postup­ně pře­chá­zel od malo­vá­ní skic po vel­ká díla, kte­rá malo­val už v Paříži.

Jako všech­ny fil­my z 50. let minu­lé­ho sto­le­tí, je celý film oprav­du ana­lo­go­vý s cha­rak­te­ris­tic­ký­mi barva­mi a hlav­ně se stan­dard­ním for­má­tem fil­mo­vé­ho políč­ka té doby. Cinemascope je jeden z prv­ních širo­ko­úh­lých for­má­tů, jeho poměr stran 1:2,35 dává vědět, že může­me oče­ká­vat mimo­řád­ný film.

Ano, film je mimo­řád­ný. Tvůrci se sna­ži­li napo­do­bit poe­ti­ku maleb malí­ře a tak je vše nasví­ce­no a nato­če­no blí­že malíř­ské­mu umě­ní slav­né­ho uměl­ce.

Kirk Douglas v kom­bi­na­ci s dru­hým slav­ným her­cem Anthony Quinnem roze­hrá­vá­ní herec­ký kon­cert, kte­rý nechá­vá v umě­ní herec­tví zaznít ve skvě­lých hra­ných posta­vách. Kam se hra­bou dneš­ní mili­o­ná­ři, kte­ří hra­jí dnes v úspěš­ných fil­mech v Hollywoodu. Není od věci občas vyne­chat ame­ric­ké pozlát­ko a podí­vat se na umě­lec­ký film, kte­rý tou­ží po cenách. Anthony Quinn zís­kal Oscara a Kirk Douglas zís­kal pou­ze nomi­na­ci. Na Zlatých Globech v roce 1957 si nomi­na­ce a zís­ká­ní ceny pro­ho­di­li (Douglas – Oscar a Quinn – nomi­na­ce). Je tedy vidět, že na herec­kém poli,  sní­mek Žízeň po živo­tě je to nej­lep­ší z roku 1956.

Co bychom měli oče­ká­vat o kva­li­tě Blu-ray fil­mu, kte­rý byl nato­čen sko­ro před 60 lety? Kvalitní pře­pis a hro­ma­du restau­ro­vá­ní. Ano je to tak. Obraz je vyčiš­těn, ale je zacho­ván kla­sic­ký ana­lo­go­vý vzhled obra­zu a kla­sic­ký zvuk. Je tedy vidět, že to není film s moder­ní digi­tál­ní doby. Vše, co moder­ní digi­tál­ní doba udě­la­la, je zacho­vá­ní obra­zu a zvu­ku, tak jej chtě­li vytvo­řit tvůr­ci v 50. letech. Zvuk je nami­xo­ván na 5.1, ale přes­to val­nou vět­ši­nu audio zní pou­ze z před­ních repro­duk­to­rů. Není to akč­ní film a tak by byla vel­ká ško­da poci­tu z fil­mu, kdy­by se ozý­va­ly i zad­ní repro­duk­to­ry.

Ten kdo si Blu-ray kou­pí, tak oprav­du nepro­hlou­pí. Sice digi­tál­ní nosič nemá čes­ký dabing. Ale oprav­do­vý fanou­šek fil­mů chce vidět sní­mek pou­ze v ori­gi­ná­le a čes­ký pře­klad nepo­tře­bu­je. Český dabing exis­tu­je. V roce 1960 nato­či­la Irena Skružná dabing s herec­ký­mi esy 60. let. V hlav­ní roli jsou Karel Höger a Vitězslav Vejražka.  Jedinou čes­kou ver­zi vysí­lá Česká tele­vi­ze, a tak si musí­te počkat, až jej zase budou v tele­vi­zi vysí­lat.

Určitě neuško­dí mít ten­to digi­tál­ní nosič ve své sbír­ce, pokud bude­te mít chuť si pus­tit něco umě­lec­ké­ho a o uměl­cích. Budou to dvě hodi­ny dob­ře vyu­ži­té­ho času.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78059 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58890 KB. | 10.08.2022 - 08:22:22