Žízeň po životě - nejslavnější film Kirka Douglase

ZizenPoZivote 042

Vincent van Gogh je jed­ním z neslav­něj­ších malí­řů 19. sto­le­tí a  Kirk Douglas je zase jeden z nej­slav­něj­ších her­ců 20. sto­le­tí Spojením těch­to his­to­ric­kých postav, malí­ře a Kirka Douglase  (úmr­tí ve 103 letech) při­ná­ší do stan­dard­ní nabíd­ky medi­ál­ních nosi­čů jeden výteč­ný oka­mžik.

Mnoho dneš­ních fanouš­ků urči­tě ten­to film, kte­ré­mu příští rok táh­ne na pět­a­še­de­sát­ku, obe­jde s vel­kým oblou­kem, ale já jej přes­to nebu­du igno­ro­vat. Je to vel­ká son­da, mož­ná tro­cha ame­ric­ky upra­ve­ná, do 19. sto­le­tí, kdy bylo těž­ké pře­žít. Každý dru­hý umí­ral, kaž­dý dru­hý byl chudý a sotva si vydě­lal, aby mohl žít, byd­let a jíst.

Vincent van Gogh při­jíž­dí do chudé­ho regi­o­nu Borinage, kde jej čeká jenom bída a zkla­má­ní, že nemů­že dělat, co stu­do­val (teo­lo­gii). Tím, že byl fará­řem v tom­to chudém kra­ji, tak se sezná­mil s mno­ha lid­mi a postup­ně pře­chá­zel od malo­vá­ní skic po vel­ká díla, kte­rá malo­val už v Paříži.

Jako všech­ny fil­my z 50. let minu­lé­ho sto­le­tí, je celý film oprav­du ana­lo­go­vý s cha­rak­te­ris­tic­ký­mi barva­mi a hlav­ně se stan­dard­ním for­má­tem fil­mo­vé­ho políč­ka té doby. Cinemascope je jeden z prv­ních širo­ko­úh­lých for­má­tů, jeho poměr stran 1:2,35 dává vědět, že může­me oče­ká­vat mimo­řád­ný film.

Ano, film je mimo­řád­ný. Tvůrci se sna­ži­li napo­do­bit poe­ti­ku maleb malí­ře a tak je vše nasví­ce­no a nato­če­no blí­že malíř­ské­mu umě­ní slav­né­ho uměl­ce.

Kirk Douglas v kom­bi­na­ci s dru­hým slav­ným her­cem Anthony Quinnem roze­hrá­vá­ní herec­ký kon­cert, kte­rý nechá­vá v umě­ní herec­tví zaznít ve skvě­lých hra­ných posta­vách. Kam se hra­bou dneš­ní mili­o­ná­ři, kte­ří hra­jí dnes v úspěš­ných fil­mech v Hollywoodu. Není od věci občas vyne­chat ame­ric­ké pozlát­ko a podí­vat se na umě­lec­ký film, kte­rý tou­ží po cenách. Anthony Quinn zís­kal Oscara a Kirk Douglas zís­kal pou­ze nomi­na­ci. Na Zlatých Globech v roce 1957 si nomi­na­ce a zís­ká­ní ceny pro­ho­di­li (Douglas – Oscar a Quinn – nomi­na­ce). Je tedy vidět, že na herec­kém poli,  sní­mek Žízeň po živo­tě je to nej­lep­ší z roku 1956.

Co bychom měli oče­ká­vat o kva­li­tě Blu-ray fil­mu, kte­rý byl nato­čen sko­ro před 60 lety? Kvalitní pře­pis a hro­ma­du restau­ro­vá­ní. Ano je to tak. Obraz je vyčiš­těn, ale je zacho­ván kla­sic­ký ana­lo­go­vý vzhled obra­zu a kla­sic­ký zvuk. Je tedy vidět, že to není film s moder­ní digi­tál­ní doby. Vše, co moder­ní digi­tál­ní doba udě­la­la, je zacho­vá­ní obra­zu a zvu­ku, tak jej chtě­li vytvo­řit tvůr­ci v 50. letech. Zvuk je nami­xo­ván na 5.1, ale přes­to val­nou vět­ši­nu audio zní pou­ze z před­ních repro­duk­to­rů. Není to akč­ní film a tak by byla vel­ká ško­da poci­tu z fil­mu, kdy­by se ozý­va­ly i zad­ní repro­duk­to­ry.

Více na Kritiky.cz
Jsou světoví a slaví čtyřicítku. ČT art připomene bratry Bubeníčkovy českým divákům. ČT art při příležitosti čtyřicátých narozenin bratří Bubeníčků v premiéře odvysílá...
Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH FELICITY JONES (Jyn Erso) se divákům zapsala do povědomí zejména svou na Oscara, cenu BAFTA, ce...
Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH Garona Garona, půl-orka a Gul’danova otrokyně, je dítětem dvou světů. Do žádného z nich...
The Ring (2002) - Kruh …tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál...
Příručka pro partyzány Možná že jste si při přečtení nadpisu tohole článku řekli: "Partyzáni měli nějaké př...

Ten kdo si Blu-ray kou­pí, tak oprav­du nepro­hlou­pí. Sice digi­tál­ní nosič nemá čes­ký dabing. Ale oprav­do­vý fanou­šek fil­mů chce vidět sní­mek pou­ze v ori­gi­ná­le a čes­ký pře­klad nepo­tře­bu­je. Český dabing exis­tu­je. V roce 1960 nato­či­la Irena Skružná dabing s herec­ký­mi esy 60. let. V hlav­ní roli jsou Karel Höger a Vitězslav Vejražka.  Jedinou čes­kou ver­zi vysí­lá Česká tele­vi­ze, a tak si musí­te počkat, až jej zase budou v tele­vi­zi vysí­lat.

Určitě neuško­dí mít ten­to digi­tál­ní nosič ve své sbír­ce, pokud bude­te mít chuť si pus­tit něco umě­lec­ké­ho a o uměl­cích. Budou to dvě hodi­ny dob­ře vyu­ži­té­ho času.


Více na Kritiky.cz
HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL Hostem 50. ročníku MFF Karlovy Vary  bude herec, držitel Ceny za mimořádný umělecký příno...
JAMIE FOXX JAMIE FOXX je oscarový herec, držitel hudební ceny Grammy a komik, řadící se mezi špičkové ...
2012 Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého cyklu 21. prosince 2012 a po ...
Ester Ledecká se stala součástí světově unikátního projektu Projekt Kořeny osobností bude od 17. května nově připomínat současným i budoucím návštěv...
Amaterium: Odraz doby V této rubrice vás budeme informovat o dění na české amatérské filmové scéně. Každý vel...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kirk Douglas9. prosince 2015 Kirk Douglas Kirk Douglas, rodným jménem Isur Danielovič Děmskij (* 9. prosince 1916 Amsterdam, New York, USA) je americký herec a filmový producent, který je známý svou "mezerou v bradě", hrubým […]
  • Lawrence z Arábie24. července 2016 Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ještě větší hvězdy a natočil ještě větší umění. Tentokrát z Arábie a z pouště. Film z roku […]
  • Zpívání v dešti - O FILMU31. července 2018 Zpívání v dešti - O FILMU Na počátku filmu stál požadavek vlivného šéfa produkční skupiny MGM Arthura Freeda, aby scenáristé Betty Comdenová a Adolph Green napsali muzikál, v němž by se uplatnilo Zpívání v dešti a […]
  • Chartúm (Khartoum, 1966)9. ledna 2017 Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i nějakou tu skleničku (čehokoli) před nebo po snímku, kdy si do kin lidé brali sváteční oblečení, […]
  • Most přes řeku Kwai22. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Když recenzuji film starý více než půl století, tak je to vždy to jeden z nejtěžších úkolů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo informací a hlavně v moderní době se člověk dostane […]
  • #23 - The Curse of Frankenstein (1957)12. srpna 2019 #23 - The Curse of Frankenstein (1957) Studio Hammer dalo světu nový pohled na hororová monstra, oživilo klasiku 30. a 40. let a ukázalo, že Velká Británie je hororovou velmocí a že monstra stále mají svůj potenciál. The Curse […]
  • Most přes řeku Kwai26. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Pro fanoušky českého dabingu jsem připravil video s porovnáním dvou existujících dabingu. https://www.youtube.com/watch?v=FTNahEVT8FE 1.DABING: ( Nova, DVD, ČT, Markíza ) V českém […]
  • Harry Potter 2 – Tajemná Komnata1. února 2020 Harry Potter 2 – Tajemná Komnata O rok později po úspěšné premiéře prvního dílu přichází na plátna kin Chris Columbus s pokračováním příběhu o slavném dětském kouzelníkovi, Harrym Potterovi. Jak už tomu často u komerčně […]
  • Labyrint: Útěk - další knižní adaptace23. března 2019 Labyrint: Útěk - další knižní adaptace Kdepak, tento Labyrint nemá nic společného s tým slavným "osmdesátkovým" filmem, kde se zpívá, hopsá a hraje tam s různými "muppety" David Bowie. Do tohoto labyrintu má Bowie vstup […]
  • Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami.28. října 2018 Temný rytíř povstal -  Třetí díl Batmana nabízí opět akční podívanou opepřenou souboji, honičkami i davovými scénami. Batman je ten správný moderní hrdina, jehož plakát musí viset nad postelí každého mladého muže. Je to pohádková postava do dnešního drsného světa, bojující sama se svou váhavostí až […]