Kritiky.cz > Filmové recenze > Žízeň po životě na Blu-ray

Žízeň po životě na Blu-ray

ZizenPoZivote 042

Když tak pře­mýš­lím, co tak Vám při­nést za recen­zi nové­ho Blu-ray, tak jsem nako­nec došel k názo­ru, že urči­tě máte dost všech aktu­ál­ních novi­nek v kinech a neuško­dí při­po­me­nout něja­ký film z dáv­né­ho minu­lé­ho sto­le­tí o posta­vě, kte­rá žila v sto­le­tí před­mi­nu­lém.

Zizen

Vincent van Gogh je jed­ním z neslav­něj­ších malí­řů 19. sto­le­tí a  Kirk Douglas je zase jeden z nej­slav­něj­ších her­ců sto­le­tí 20. Spojením těch­to his­to­ric­kých postav, malí­ře a ješ­tě živé­ho (98 let) Kirka Douglase při­ná­ší do stan­dard­ní nabíd­ky medi­ál­ních nosi­čů jeden výteč­ný oka­mžik.

Mnoho dneš­ních fanouš­ků urči­tě ten­to film, kte­ré­mu příští rok táh­ne na šede­sát­ku, obe­jde s vel­kým oblou­kem, ale já jej přes­to nebu­du igno­ro­vat. Je to vel­ká son­da, mož­ná tro­cha ame­ric­ky upra­ve­ná, do 19. sto­le­tí, kdy bylo těž­ké pře­žít. Každý dru­hý umí­ral, kaž­dý dru­hý byl chudý a sotva si vydě­lal, aby mohl žít, byd­let a jíst.

Vincent van Gogh při­jíž­dí do chudé­ho regi­o­nu Borinage, kde jej čeká jenom bída a zkla­má­ní, že nemů­že dělat, co stu­do­val (teo­lo­gii). Tím, že byl fará­řem v tom­to chudém kra­ji, tak se sezná­mil s mno­ha lid­mi a postup­ně pře­chá­zel od malo­vá­ní skic po vel­ká díla, kte­rá malo­val už v Paříži.

Jako všech­ny fil­my z 50. let minu­lé­ho sto­le­tí, je celý film oprav­du ana­lo­go­vý s cha­rak­te­ris­tic­ký­mi barva­mi a hlav­ně se stan­dard­ním for­má­tem fil­mo­vé­ho políč­ka té doby. Cinemascope je jeden z prv­ních širo­ko­úh­lých for­má­tů, jeho poměr stran 1:2,35 dává vědět, že může­me oče­ká­vat mimo­řád­ný film.

Ano, film je mimo­řád­ný. Tvůrci se sna­ži­li napo­do­bit poe­ti­ku maleb malí­ře a tak je vše nasví­ce­no a nato­če­no blí­že malíř­ské­mu umě­ní slav­né­ho uměl­ce.

Kirk Douglas v kom­bi­na­ci s dru­hým slav­ným her­cem Anthony Quinnem roze­hrá­vá­ní herec­ký kon­cert, kte­rý nechá­vá v umě­ní herec­tví zaznít ve skvě­lých hra­ných posta­vách. Kam se hra­bou dneš­ní mili­o­ná­ři, kte­ří hra­jí dnes v úspěš­ných fil­mech v Hollywoodu. Není od věci občas vyne­chat ame­ric­ké pozlát­ko a podí­vat se na umě­lec­ký film, kte­rý tou­ží po cenách. Anthony Quinn zís­kal Oscara a Kirk Douglas zís­kal pou­ze nomi­na­ci. Na Zlatých Globech v roce 1957 si nomi­na­ce a zís­ká­ní ceny pro­ho­di­li (Douglas – Oscar a Quinn – nomi­na­ce). Je tedy vidět, že na herec­kém poli,  sní­mek Žízeň po živo­tě je to nej­lep­ší z roku 1956.

Co bychom měli oče­ká­vat o kva­li­tě Blu-ray fil­mu, kte­rý byl nato­čen sko­ro před 60 lety? Kvalitní pře­pis a hro­ma­du restau­ro­vá­ní. Ano je to tak. Obraz je vyčiš­těn, ale je zacho­ván kla­sic­ký ana­lo­go­vý vzhled obra­zu a kla­sic­ký zvuk. Je tedy vidět, že to není film s moder­ní digi­tál­ní doby. Vše, co moder­ní digi­tál­ní doba udě­la­la, je zacho­vá­ní obra­zu a zvu­ku, tak jej chtě­li vytvo­řit tvůr­ci v 50. letech. Zvuk je nami­xo­ván na 5.1, ale přes­to val­nou vět­ši­nu audio zní pou­ze z před­ních repro­duk­to­rů. Není to akč­ní film a tak by byla vel­ká ško­da poci­tu z fil­mu, kdy­by se ozý­va­ly i zad­ní repro­duk­to­ry.

Ten kdo si Blu-ray kou­pí, tak oprav­du nepro­hlou­pí. Sice digi­tál­ní nosič nemá čes­ký dabing. Ale oprav­do­vý fanou­šek fil­mů chce vidět sní­mek pou­ze v ori­gi­ná­le a čes­ký pře­klad nepo­tře­bu­je. Český dabing exis­tu­je. V roce 1960 nato­či­la Irena Skružná dabing s herec­ký­mi esy 60. let. V hlav­ní roli jsou Karel Höger a Vitězslav Vejražka.  Jedinou čes­kou ver­zi vysí­lá Česká tele­vi­ze, a tak si musí­te počkat, až jej zase budou v tele­vi­zi vysí­lat.

Určitě neuško­dí mít ten­to digi­tál­ní nosič ve své sbír­ce, pokud bude­te mít chuť si pus­tit něco umě­lec­ké­ho a o uměl­cích. Budou to dvě hodi­ny dob­ře vyu­ži­té­ho času.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

ZizenPozivote

Screeny z Blu-ray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kirk Douglas9. prosince 2015 Kirk Douglas Kirk Douglas, rodným jménem Isur Danielovič Děmskij (* 9. prosince 1916 Amsterdam, New York, USA) je americký herec a filmový producent, který je známý svou "mezerou v bradě", hrubým […]
  • Most přes řeku Kwai22. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Když recenzuji film starý více než půl století, tak je to vždy to jeden z nejtěžších úkolů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo informací a hlavně v moderní době se člověk dostane […]
  • Lawrence z Arábie24. července 2016 Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ještě větší hvězdy a natočil ještě větší umění. Tentokrát z Arábie a z pouště. Film z roku […]
  • Most přes řeku Kwai26. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Pro fanoušky českého dabingu jsem připravil video s porovnáním dvou existujících dabingu. https://www.youtube.com/watch?v=FTNahEVT8FE 1.DABING: ( Nova, DVD, ČT, Markíza ) V českém […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Ararat (2002)5. května 2015 Ararat (2002) Atom Egoyan patří mezi mé oblíbené režiséry (získal si mě jednoho večera na čt2 snímkem Exotica), ale z relativně skromné sbírky jeho filmů (není to rozhodně nějaký filmový "grafoman") […]
  • Shazam!5. dubna 2019 Shazam! Situace komiksovek ze světa DC je trochu nejistá. Poté, co se rozšířený vesmír po vzoru Marvelu tak trochu nepovedlo rozjet a Henry Cavill a Ben Affleck jsou přes palubu, se všechny […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]