Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Ziyi Zhang

Ziyi Zhang

lziyi2
lziyi2

Ziyi se naro­di­la v západ­ním Pekingu. Její mamin­ka byla uči­tel­ka mateř­ské škol­ky na odpo­čin­ku a otec eko­nom. A proč je slav­ná? No pře­ce hrá­la ve fil­mu Tygr a drak a v nej­no­věj­ším fil­mu Hrdina.

 

(9. září 1979, Peking, Čína)

Ziyi se naro­di­la v západ­ním Pekingu. Její mamin­ka byla uči­tel­ka mateř­ské škol­ky na odpo­čin­ku a otec eko­nom.

Od její­ho rané­ho dět­ství bylo všem v jejím oko­lí jas­né, že je urče­na pro dráhu showbusi­nessu. Od šes­ti let se věno­va­la tan­ci. Dokonce obdr­že­la něko­lik cen a zví­tě­zi­la v mno­ha sou­tě­žích. Ale kari­é­ra taneč­ni­ce pro ní neby­la ide­ál­ní, a pro­to vstou­pi­la do pres­tiž­ní ško­ly China Central Drama Academy v Pekingu, aby se věno­va­la stu­diu herec­tví.

Jejím debu­tem na fil­mo­vém plát­ně byl titul The Road Home (zná­mý také jako My Father and My Mother). Jeho reži­sé­rem byl pro­mi­nent­ní fil­mař tak­zva­né „Páté gene­ra­ce“ Yimou.

Ale zlo­mo­vou rolí byla posta­va Jen Yu v osca­ro­vém sním­ku Tygr a drak (2000) reži­sé­ra Ang Leeho. Tento film se pro ní stal odra­zo­vým můst­kem na mezi­ná­rod­ní scé­ně. Nabídky, nejen z její rod­né země, ale pře­de­vším z Hollywoodu se zača­ly jen hrnout a Ziyi měla sku­teč­ně z čeho vybí­rat. Za nedlou­ho dobu se z ní sta­la jed­na z nej­zná­měj­ších asij­ských hvězd, i přes­to, že její fil­mo­gra­fie neza­hr­nu­je nějak ast­ro­no­mic­ké množ­ství titu­lů, pro­za­tím…

Rok 2001 při­ne­sl dal­ší tři titu­ly, ve kte­rých se Ziyi obje­vi­la. Prvním z nich byl The Legend of Zu, dal­ším Musa (pokud jste o nich nikdy nesly­še­li, tak nebuď­te pře­kva­pe­ni, pro­to­že někte­ré, přes­to­že vel­mi kva­lit­ní, titu­ly se k nám nedo­sta­nou vůbec nebo putu­jí rov­nou na VHS a i to se stá­vá nepří­liš čas­to). Nejznámější z tro­ji­ce bude prav­dě­po­dob­ně Křižovatka smr­ti 2, pokra­čo­vá­ní vele­ú­spěš­né akč­ní kome­die s Chrisem Tuckerem a Jackie Chanem a v hlav­ní roli.

S dal­ší asij­skou hvězdou, ten­to­krá­te Jet Liem se setka­la v roce 2002 při natá­če­ní his­to­ric­ké­ho akč­ní­ho fil­mu Hero, kte­rý nejen, že nabí­zí pro­pra­co­va­ný pří­běh a bojo­vé scé­ny, ale pře­de­vším netra­dič­ní zpra­co­vá­ní – na děj bude­te nahlí­žet oči­ma čtyř vra­hů…

Přestože Ziyi Zhang půso­bí na prv­ní pohled kře­hce a zra­ni­tel­ně, jak doká­za­la není tomu tak. Ve svých fil­mech se před­ved­la jako schop­ná bojov­ni­ce, ale také jako kva­lit­ní hereč­ka. Takovéto spo­je­ní není čas­té a my může­me být jen rádi, že se někdo jako ona obje­vi­la na fil­mo­vých plá­tech. Přece jen, pro­slu­lých asij­ských hvězd je poměr­ně vel­ké množ­ství, ale kolik z nich je žen? Skutečně jen mini­mum, a je to vel­ká ško­da, pro­to­že asij­ské ženy nabí­ze­jí kom­bi­na­ci exo­tic­ké krá­sy, něž­nos­ti a nebez­pe­čí, co může být více sexy? :).

 

Výběrová fil­mo­gra­fie:

2046 – 2003

Hero – 2002

Musa – 2001

The Legend of Zu – 2001

Křižovatka smr­ti 2 – 2001

Tygr a drak – 2000

The Road Home – 1999


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71875 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56543 KB. | 25.06.2022 - 21:57:11